Miljøbløff fra Arbeiderpartiet?

I Romerikes Blad 21. mai kunne vi lese om Rælingen Arbeiderpartis omtanke for miljøet. Nå skal det lages en klimahandlingsplan som skal skissere lokale tiltak for hvordan kommunen kan bidra til kutt i utslipp av klimagasser. Første steg på veien skal være å avholde et åpent møte 4. juni — klimasamråd — hvor alle inviteres til å komme med idèer til hvordan dette kan gjøres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Aps plutselige omtanke for miljøet er rørende, men kan dessverre ikke tas seriøst. Etter min mening er dette heller tidenes forsøk på å bløffe innbyggerne i Rælingen. Noen eksempler på Rælingen Aps manglende miljøtroverdighet finner vi i forslaget om å hugge ned skog og bygge ut hele Rælingsåsen. Og gang på gang har Ap vært talsrør og pådriver for Maxit Lecas utvinning av masse med tilhørende forurensning til luft og vann. Tall fra SSB viser at det i 2005 ble sluppet ut 67 000 tonn klimagasser (CO2-ekvivalenter) i Rælingen. Samme år rapporterer Maxit Leca at de slapp ut 41 700 tonn CO2 (tall fra SFT). Til protester fra berørte innbyggere stemte Ap og Sv mot et forslag om å begrense driften i Maxit Lecas masseuttak til akseptable tider på døgnet.

Venstre har over lang tid prioritert miljø som en av våre viktigste saker. I vårt kommunevalgprogram foreslår vi en rekke tiltak som vil være med på å redusere klimautslippene. Noen eksempler er:

· Alle kommunens biler skal være miljøvennlige el-biler, bruke biodrivstoff eller hydrogen, og det skal etableres fyllstasjoner for miljøvennlig drivstoff i hele kommunen.
· All oljefyring i kommunale bygg må erstattes med fornybar energi.
· Rælingen kommune skal videreutvikle avfallsbehandlingen – med kildesortering, gjenbruk, gjenvinning og utnyttelse av energien i restavfallet.
· Solenergi og solvarmeanlegg tas systematisk i bruk.
· Ved innkjøp av varer og tjenester skal det etterspørres de mest klimavennlige løsningene.
· Automatisk energiovervåkning i alle skoler og barnehager.

Venstre er i utgangspunktet positive til alle som er interesserte i å få til en god klimaplan, men dette utspillet fra Ap fremstår dessverre som et krampeaktig og populistisk valgkamputspill uten tanke på at dette skal bli en forpliktende plan.

Hvis innbyggerne i Rælingen virkelig ønsker forsikringer om at morgendagens politikere skal ta klimautfordringene på alvor bør de stemme Venstre. Vi kan garantere at miljø og klima vil bli prioritert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**