Ikke gjennomslag for Venstre om kamaraovervåkning

– Venstre mener fjernsynsovervåking griper inn i den enkeltes personvern på flere måter. Overvåking berører et ønske om å være i fred fra andre, om å ha kontroll over personlige opplysninger og om å unngå et kontrollsamfunn, sier Venstres justispolitiske talsmann Odd Einar Dørum. I dag ble Venstres forslag om å gi kommunene ansvar for kameraovervåking nedstemt i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Personvernhensyn
Hensynet til personvernet må alltid veies mot andre beskyttelsesverdige hensyn. Venstre foreslo derfor at kommunene bør få anledning til å overta tilsynsansvaret for fjernsynsovervåking og til å bestemme om en slik overvåking skal være konsesjonspliktig. I dag er det Datatilsynet som fører tilsyn med og håndhever personopplysningslovens regler om fjernsynsovervåking. Venstre forslag ble nedstemt av regjeringspartiene, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti.

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

– Venstre er skuffet over at flertallet ikke vektlegger det lokale selvstyret. Det bør være opp til hver enkelt kommune å avgjøre hvordan personvernhensyn skal avveies mot andre kryssende hensyn, innenfor rammen av personopplysningslovens regler, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum.

Om eventuelle fordeler av fjernsynsovervåking oppveier de personvernmessige omkostningene, er imidlertid et politisk spørsmål hvor meningene kan variere fra sted til sted, avhengig av lokale forhold.

Tillit til lokalpolitikerne
– Det er først og fremst personvernet til innbyggerne i kommunen som berøres når torget eller handlegaten overvåkes. En overføring av tilsynsansvar kan dessuten bidra til at personvernspørsmål kommer høyere på den lokalpolitiske dagsorden, og vil stimulere til en lokal debatt og bevisstgjøring om personvernspørsmål. Det er er derfor trist at stortingsflertallet ikke har tillit til at dette kan håndteres av lokalpolitikere, sier Venstres Dørum.

Venstre mener dessuten at effektivitetshensyn taler for at tilsynsansvaret flyttes til kommuner som ønsker det.
– Antallet overvåkingskameraer ser ut til å være økende. Datatilsynet har i dag ikke kapasitet til å føre tilsyn med om all overvåking oppfyller lovens krav. Overføres tilsynsansvaret til kommunene, vil det kunne åpne for en intensivering av kontrollen i den utstrekning det er behov for det, men det er bare å konstatere at Stortingets flertall ikke ser dette som en problemstilling, sier Dørum.
Venstre foreslo derfor å endre personopplysningsloven slik at kommunene gis tilsynsansvaret for fjernsynsovervåking og til å bestemme om en slik overvåking skal være konsesjonspliktig.

Les Venstres forslag her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**