Interpellasjon om bybanen

Per A. Thorbjørnsen tok opp situasjonen rundt bybanen og den usikkerhet som er skapt i forhold til denne i en interpellasjon i formannskapet i Stavanger torsdag 24. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Vidar Grundetjern

I interpellasjonen tok Per A. Thorbjørnsen blant annet til orde for at man burde ta kontakt med Samferdselsdepartementet for en avklaring omkring finansiering av bybanen. Les hele interpellasjonen her:

Til ordføreren i Stavanger:

INTERPELLASJON/ FORMANNSKAPET

Bybane/Kombibane: Tid for dialog og avklaringer

Bystyret har vedtatt at arbeidet med bybanen/kombibanen skal forseres og igangsettes så raskt som mulig. Arbeiderpartiet fremmet forslag om flere prosjektstillinger som nå er vedtatt. Formannskapet har hatt flere aktuelle bybane/kombibanerelaterte saker i de siste møtene. Bybane/kombibanebyggingen har hatt tverrpolitisk vilje både i kommunene Sola, Stavanger og Stavanger og i Rogaland Fylkeskommune. Prosjektet er avgjørende for å bidra til en bedre trafikkavvikling i regionen og prosjektet vil bidra til betydelig redusert CO2 utslipp.

Det haster derfor å komme i gang med arbeidet, men det er dessverre fortsatt grunnleggende forhold som ikke er tilstrekkelig avklart.

Finansieringen: Medieoppslagene den siste tiden viser at det forvirring knyttet til finansieringen. Ulike modeller har vært nevnt alt fra at Staten ikke vil stille midler til disposisjon via fordelingsnøkkel stat/regionalt nivå til at prosjektet skal bompengefinansieres lokalt. Det har så langt regionalt vært hevdet at staten primært må ha ansvaret for denne type infrastrukturbygging. Det er behov for dialog med staten.

Organiseringen: Prosjektet er knyttet til FAFOT sekretariatet. Det er behov for en ny gjennomgang av organiseringen når prosjektadministrasjonen utvides med flere stillinger. Det er behov for en vurdering om prosjektet pr. i dag er best mulig organisert og ikke minst om det politiske ansvaret er tilstrekkelig tydelig. Det er behov for dialog mellom de aktuelle kommunene/fylkeskommunen.

Jernbaneverket: I løpet av våren er det fremkommet overraskende opplysninger vedr. byggingen av dobbeltsporet: a) perronger/ tekniske installasjoner er ikke tilrettelagt for en bybane/kombibane. b) de nye stasjonene blir ikke tatt i bruk før hele anlegget står ferdig vinteren 2009. Det er behov for et betydelig nærmere samarbeid mellom Jernbaneverket og bybane/kombibaneprosjektet. Bybanen/kombibanens trasse er på visse strekninger felles med dobbeltsporets. Det må snarest mulig avklares om Jernbaneverket mener at denne kombinerte løsningen er teknisk og logistisk gjennomførbart. Det må snarest mulig avklares om Nye Jåtten stasjon kan taes i bruk når den står ferdig i slutten av 2007. Det er behov for dialog med Jernbaneverket

Forslag til vedtak.

1. Stavanger kommunen og de andre regionale aktørene tar snarest kontakt med Samferdselsdepartementet for nødvendige avklaringer spesielt knyttet til finansiering.

2. Det vurderes om det er behov for en ny politisk og administrativ gjennomgang av organiseringen av prosjektet.

3. Det må avklares med Jernbaneverket om det er fortsatt er mulig med felles trasse valg på bestemte strekninger. Likeens må det avklares om nye Jåtten stasjon kan åpnes for trafikk når stasjonen er ferdigbygget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**