Sentrumsutvikling i Rissa

Dette leserinnlegget var på trykk i Fosna-Folket 03. mars 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Rissa kommune har ervervet et 65 dekar stort areal mellom Åsly skole, Rissahallen, Rissa sykehjem og riksveien. Dette arealet er regulert til offentlig formål og næringsvirksomhet. I 2003 vedtok kommunestyret at det ikke skulle være bensinstasjon i dette området.

Planer for framtida
Politikerne i Rissa har mange ønsker og planer for framtida. Det er behov for en ny svømmehall og et nytt kulturhus med bibliotek. Aktuell lokalisering er i dette området mellom skolene. En utredning om ny felles ungdomsskole for kommunen er snart ferdig, og det er planer om utvidelse av sykehjemmet i tillegg til et bo- og behandlingssenter i tilslutning til sykehjemmet. I tillegg må det settes av areal til veier og parkeringsplasser, og reserveareal til eventuelle andre framtidige offentlige formål.

Kommunen bør lage en plan for det arealet de trenger i overskuelig framtid. Jeg tror politikerne er enige om at offentlig virksomhet må prioriteres i dette området. Sannsynligvis blir det svært lite areal til overs til næringsvirksomhet, og her må politikerne vurdere nøye hvilken type næringsvirksomhet som passer sammen med omsorgsinstitusjoner og skoler.

Beboere må få uttale seg
Skal vi legge en bensinstasjon i dette området slik mange politikere i kommunestyret nå mener, eller skal vi prioritere annen virksomhet? Rissa Venstre ønsker ikke å ha en bensinstasjon i sentrum. Vi er også opptatt av at beboerne, skolene og omsorgsinstitusjonene i området må få mulighet til å uttale seg før en avgjørelse taes i kommunestyret.

De to bensinstasjonene vi har ligger godt geografisk plassert i forhold til sentrum, men det er forståelse for at stasjonen på Leira trenger noe større plass. Denne utfordringen bør kunne løses på Leira.

Det generelle inntrykket er at bensinstasjoner verken beriker miljøet eller forskjønner kommunesentra. Ett dagsaktuelt eksempel er skiltingen ved Shell stasjonen på Røros som ordføreren der kaller "Estetisk forsøpling" i Adresseavisen 3. mai.

Anne Jorid Gullbrekken
Rissa Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**