Miljødagen 5. juni

“Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skog og vann

Dette er et av Venstres 10 liberale prinsipper. Venstre mener at de tre største hovedutfordringene i miljøspørsmålet er 1) klimaforandringer, 2) tap av biologisk mangfold og 3) forurensing av luft, vann og jord. Noen av Venstres svar på disse utfordringene er:

Klimaforandringer
: Borgerne må få anledning til å ta klimavennlige valg i hverdagen. Norge bør ligge i forkant i å redusere egne utslipp. Vi må prioritere forskningsmidler til å forstå klimaproblematikken bedre og frembringe teknologiske løsninger. Vi må ha overgang til alternativ energi, satsing på kollektivtrafikk og byplanlegging som reduserer transportbehovet. Vi må satse på forskning og utvikling av utslippsfri energi.

Tap av biologisk mangfold: Arbeide for å verne viktige artsrike områder i Norge, først og fremst skog og hav. Forvaltningen av ikke-vernet natur bør forbedres. Ha merkeordninger som setter forbrukeren i stand til å velge miljøvennlige produkter. Styrke internasjonale konvensjoner om biologisk mangfold.

Forurensing av luft, vann og jord
: Innføre grønne skatter, dvs at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. Omsettelige kvoter og andre markedsbaserte mekanismer for å få til kostnadseffektive utslippsreduksjoner nasjonalt og internasjonalt. Ha strengere krav til offentlig informasjon om alle utslipp. Stille strenge krav til aktører i næringer som produserer utslipp.

Tonje Løwer Gurholt
Fylkesleder i Telemark Venstre

Innlegget står også i Varden HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**