Flere seniorer i arbeidslivet

– Det norske samfunnet trenger arbeidskraften til seniorene for å sikre økonomisk vekst og økt velferd. Dette er en utfordring som vi deler med de fleste landene i Europa, sier Venstres sosialpolitiske talsmann André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Stortinget behandlet i dag St. meld. nr. 6 (2006 — 2007), der målsettingen er å få flere til å stå lengre i arbeid og dermed øke den reelle pensjoneringsalderen.

 Seniorenes arbeidsliv må bli mer fleksibelt. Vi er særlig opptatt av at alle over 62 år unngår avkorting i pensjon, hvis de velger å arbeide mer.

Seniorenes arbeidsliv må bli mer fleksibelt. Vi er særlig opptatt av at alle over 62 år unngår avkorting i pensjon, hvis de velger å arbeide mer.
Foto: Rune Kongsro

Utjevne helseskiller
– Den viktigste utfordringen er å gjøre en bedre jobb med å utjevne helseskiller mellom ulike yrkesgrupper. Jeg overbevist om at det er et større potensiale å hente ut via variasjon, mer tilrettelagt arbeid i perioder og flere tekniske hjelpemidler, sier Skjelstad. Han understreker samtidig at det er viktig at de som ikke kan arbeide etter nådd pensjonsalder, naturligvis kan avslutte sin yrkesaktivitet.

Venstre vil at arbeidsmiljøloven skal legge bedre til rette for at seniorene kan stå lengre i arbeid, slik også regjeringen legger opp til i Stortingsmeldingen.
– Framtidas velferd er avhengig av at vi lykkes med å hindre at for mange velger tidlig pensjon og forsvinner ut av arbeidslivet, sier Skjelstad.

Mer fleksibilitet
Venstre er positive til å vurdere å heve lovens aldersgrense fra 70 til 72 år, samt å stimulere til en mer aktiv seniorpolitikk i staten ved å la den enkelte etat bære kostnaden ved avgang til avtalefestet pensjon (AFP).

– Samtidig er vi særlig opptatt av at alle over 62 år unngår avkorting i pensjon hvis de velger å arbeide mer. Et mer fleksibelt arbeidsliv for seniorer er helt avgjørende, påpeker Skjelstad.

Denne fleksibiliteten og tilretteleggingen er spesielt viktig for kvinner i tunge omsorgsyrker.
– For å møte utfordringene knyttet til en aldrende befolkning, er det helt avgjørende å beholde folk i disse yrkene lengst mulig.

Statlig prøveordning
I sitt innlegg i Stortinget i dag henviste Skjelstad til en prøveordning i Bærum kommune. Der kan nå alle ansatte over 62 år nå kan velge mellom følgende alternativer: a) Uttak av bonus på 20.000 i året. b) Redusert arbeidstid med 80 % jobb for 100 % lønn. c) Økt fritid med 10 dager pr. år og 15 dager etter fylte 64.

– Siden økonomien i norske kommuner er veldig ulik har vi foreslått å at regjeringen oppretter en statlig prøveordning, slik at flere kommuner kan søke om å finansiere tiltak for arbeidstagere over 62 år. Dette for å gi mer like vilkår i en periode da enkelte kommuner vil få større utgifter knyttet til avgang med AFP.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**