Venstres alternativ for E39

Venstres Helge Solum Larsen om E39-diskusjonen:
– Det er ennå mulig å gå inn for den miljøriktige lange tunnelen som skåner boliger og friområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Etter møtet i kommunalstyret for byutvikling, torsdag 31. mai, står det mellom tre alternativer for E39 nordover, gjennom Eiganes og Tasta. Flertallet ønsker å gå videre med alternativene Sb og Sf, som begge skaper store miljøproblemer og er vanskelige å gjennomføre i praksis.
– Venstre står på at E39 må bygges som lang tunnel under byen. På denne måten vil friområder og boliger på Tasta få bedre miljøkvaliteter enn i dag, og ikke verre.
Venstre håper at de øvrige partiene endrer mening fram til Bystyret. Desto fortere flertallet slutter seg til Venstres forslag, desto fortere vil ny E39 kunne bygges, sier Solum Larsen.

Da de store vegsakene ble lagt fram (Ryfast og E39 Eiganestunnelen) bad Venstre om at vi fikk en helhetlig plan som sikret at byen ikke ble skadelidende av disse prosjektene. Venstres engasjement har ført fram til positive resultater både når det gjelder Ryfast over Hundvåg og for områdene ved Mosvatnet og i Bekkefaret / Schancheholen.

Nå gjenstår den nordlige traseen for E39. Vegvesenet ønsker fremdeles å bygge E39 som en kort tunnel fra Motorvegen ved Mosvatnet til den nordlige tunnelmunningen på Byhaugtunnelen. Se argumetasjonen fra vegvesenet her >>

Bilde1

Bildeutsnittet viser området på Tasta ved Smiene som skal rammes negativt av ny E39, og som flertallet ønsker å jobbe videre med.

Kort tunnel — Hele vegen i dagen på Tasta (Sb)

Eiganestunnelen E39 Tasta

Dette er anlegget Statens Vegvesen ønsker å gjennomføre på Tasta. Perspektivskissen viser toplanskrysset på Smiene og veien videre sørover mot Byhaugtunnelen. Løsningen innebærer i praksis at det bygges en åttefelt vegløsning. Arealinngrepet er på 52 daa i friområdet som omkranser Stokkavatnet.
I tillegg vil det komme store inngrep nord for dette, fra Smiene mot Eskelandvegen og grensen til Randaberg. Vegvesenet har ikke besvart Stavanger bystyres vedtak fra 07.02.05: "Bystyret ber om at det ved utarbeidelse av reguleringsplanen på strekningen Smiene-Eskelandsveien innreguleres en kulvert for området." Vegvesenet har ikke lagt fram noen vurderinger av hvordan vegen praktisk planlegges videre nordover.

Etter behandlingen i kommunalstyret for byutvikling 31. mai 2007, er det klart at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet anbefaler å gå videre med denne løsningen.

Denne vegløsningen gir store støyproblemer. Støyproblemene blir større enn det som er akseptabelt.

Tasta E39 Støy

Illustrasjonen over viser støyproblemene alternativet Sb gir med antatt trafikk i år 2040, når støyskjerming er etablert.

Kort tunnel — Tunnelmunning forlenget til Smiene krysset (Sf)

e39 tasta

Dette alternativet er ikke i særlig grad utredet. Arealinngrepet er ukjent. Det er ikke framlagt informasjon om konsekvenser i form av støy og annet.

Stavanger bystyres krav om kulvert forbi Tasta skole og fram til Eskelandsvegen er heller ikke i dette alternativet vurdert. Vegvesenet har ikke lagt fram noen vurderinger av hvordan vegen praktisk planlegges videre nordover, utover i viste skisse der vegen er vist som "Åpen veg"

I kommunalstyret for byutvikling 31. mai 2007, ble det klart at Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti ønsket denne løsningen. Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet stemte for å utrede den videre.

Stigningen i denne løsningen vil bli minimum 8 % og dette overskrider maksimalkravet i tunnelnormalene. Det antas fra planleggerne at denne overskrivelsen ikke vil bli akseptert av vegmyndighetene. Det er derfor svært lite sannsynlig at dette kan gjennomføres av tekniske årsaker.

Lang tunnel — Miljøtunnelen fra Schancheholen til Eskelandsveien

Bilde6

Dette alternativet ble foreslått at Vegvesenet i 2004, som det såkalte Alternativ 2, da kommunedelplanen 118k for E39 ble behandlet. Forslaget går ut på å føre E39 helt fram til Eskelandsvegen. Denne løsningen vil til forskjell fra alle de andre alternativene som nå diskuteres, skåne Tasta for de negative konsekvensene av vegen. Stokkavatnområdet vil ikke bli påvirket negativt. Illustrasjonen viser med rød linje hvordan traseen vil gå under både Eiganes og Tasta bydeler.

Flertallet stemte mot dette forslaget i 2005 med begrunnelse i at det ville ødelegge for fellestrekningen med Ryfast. Dette viste seg å ikke holde stikk. Ryfast planlegges nå som trasé direkte fra Schancheholen til Buøy og Hundvåg etter nytt vedtak i Stavanger bystyre.

Den blå linjen som gjengis er allerede gjort uaktuell som Ryfast-løsning. Den viser det såkalt alternativet A3 som med liten sannsynlighet kan gjennomføres på grunn av dårlige geologisk forhold og for stor stigning i tunnelen. Av den grunn arbeides det nå med et alternativ for Ryfast som kalles D3 og som går direkte fra Schancheholen, under Våland, videre under sentrum og Buøy og fram til nord på Hundvåg, der Solbakktunnelen går videre over til Strand kommune. Dette vil sørge for at dagens fire felt motorveg ved Mosvatnet reduseres i omfang til å bli en mye mindre veg til lokaltrafikken.

Vegvesenet argumenterer med at de oppfyller de valg som er gjort i vedtak av Kommunedelplan 118k. Vegvesenet unnlater å fortelle at Kommunedelplan 118k er allerede tilsidesatt i og med at alternativ D3 er lagt til grunn i den videre planleggingen av Ryfast. Det er ingen rasjonelle begrunnelser for hvorfor man ikke nå skal få på plass den vegløsningen som klart er den mest framtidsrettede og som gir minst konsekvenser for mennesker og naturmiljø.

Formålet med prosjektet E39, Eiganestunnelen

Det politiske miljøet i Stavanger kan nå ta ansvar og se til å få denne prosessen på rett spor.
Det kan være grunn til å minne om hva som er formålet med dette vegprosjektet:
"Prosjektet skal vere ein del av E39 Kyststamvegen mellom Kristiansand og Trondheim og inngå i det overordna transportnettverket i landet. Det skal etablerast eit trafikksikkert vegsystem der ein løyser vegen sin funksjon både som stamveg og lokal hovudveg.
Bygging av Eiganestunnelen skal avlaste lokalvegnettet for gjennomgangstrafikk. Det er eit mål at prosjektet fører til miljøforbetring langs eksisterande veg og at vegutbygginga fører til reduksjon i trafikkulukker."
Les mer her >>

Forslagene Sb og Sf bryter med det overordnede formålet. Disse alternativene vil belaste – ikke avlaste lokalvegnettet og føre til miljøforverring – ikke miljøforbedring.

Venstres forslag:

Stavanger kommune anbefaler at Statens Vegvesen fremlegger et forslag for stamvegen E-39, Eiganestunnelen, som er i tråd med det foreslåtte alternativ 2 i Kommunedelplan 118k.

Stavanger kommune viser til Kommuneplan 2006 – 2021, vedtatt Stavanger bystyre 27.03.06; " Følgende områder skal aktivt skjermes mot støy: Friområder ved Litle Stokkavatn, Store Stokkavatn og Hålandsvatnet. " Løsninger knyttet til dagens trasé vil ikke oppfylle dette kravet.

En lang tunnel fram til Eskelandveien vil være mest optimal i forhold til å skåne boliger og friområder for stamvegens negative miljøeffekt. Dette vil også medvirke til at barrierevirkningen E-39 i dag utgjør mellom boligområdene og friområdet blir redusert og at framkommeligheten for kollektivtransporten på lokalvegnettet vil kunne bedres.

Stavanger kommune anmoder om at det tillegges avgjørende betydning at E-39 gjennom Stavanger blir planlagt slik at løsningen som velges kan forsvares i et langt tidsperspektiv.

Stavanger 31. mai 2007 — Kommunalstyret for byutvikling
Helge Solum Larsen (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**