Venstres program for fylkestingsperioden 2007-2011

1. Idégrunnlag[/b]

Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Sosialliberalismen er den fine, men ofte vanskelige balansen mellom frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Hvert menneske er unikt og har grunnleggende og ukrenkelige rettigheter, men også plikter og ansvar for det samfunnet vi lever i.

Venstre respekterer de økologiske rammevilkår som naturen setter og vil fortsatt være en drivende politisk kraft i miljøarbeidet.

Venstre fremmer samfunnets helhetsinteresser i stedet for enkelte gruppers særinteresser.

Venstre bygger sin politikk på kristne og humanistiske verdier og på FNs menneskerettighetserklæring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Idégrunnlag

Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Sosialliberalismen er den fine, men ofte vanskelige balansen mellom frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Hvert menneske er unikt og har grunnleggende og ukrenkelige rettigheter, men også plikter og ansvar for det samfunnet vi lever i.

Venstre respekterer de økologiske rammevilkår som naturen setter og vil fortsatt være en drivende politisk kraft i miljøarbeidet.

Venstre fremmer samfunnets helhetsinteresser i stedet for enkelte gruppers særinteresser.

Venstre bygger sin politikk på kristne og humanistiske verdier og på FNs menneskerettighetserklæring.

2. Regionen

Det pågår for tiden en viktig debatt om lokaldemokratiet. Venstre ønsker tre forvaltningsnivåer i Norge: Kommune, region og stat. Venstre vil at Aust- og Vest-Agder skal tilhøre samme region. Regionene må styres av en folkevalgt forsamling. Venstre vil at Statens ansvar i regionene (i dag Fylkesmannen) reduseres til kontrolloppgaver, mens de politiske avgjørelsene skal tas av folkevalgte organer lokalt.

Venstre vil at de nye regionene skal bli tilstrekkelig store og bidra til å styrke lokaldemokratiet, bedre samordningen av ressursene og videreutvikle spisskompetanse i næringsliv, utdannelse og forskning.

Venstre vil at regionene skal ha ansvar for viktige samfunnsområder som helse, samferdsel, miljøvern, energiutvikling og kultursatsing. Vi vil at sykehusene skal tilbakeføres til regionene slik at de igjen blir underlagt demokratisk styring og kontroll. Venstre vil også utvikle og styrke dagens drift ved det lokale sykehuset i Flekkefjord og sikre at den offentlige tannhelsetjenesten har tilstrekkelige ressurser.

3. Miljø, energi, klima

Venstre har miljøhensyn som et sentralt politisk mål. Å ta vare på miljøet og livsgrunnlaget for kommende generasjoner ligger til grunn for Venstres holdninger i all politikk.

Klimaendringene og global oppvarming må møtes med lokale tiltak. Det må utarbeides en regional klimaplan i tillegg til det pågående arbeidet med energiplan i Aust-og Vest -Agder.

Biologisk mangfold må sikres. Arealplaner må lages slik at et rikt utvalg av verdifulle naturtyper vernes. Venstre vil verne leveområder for utrydningstruede arter. Forvaltning av verneområder må legges til lokalt og regionalt nivå. Venstre vil verne de siste urørte naturområder og de siste rester av villmark i regionen. Tovdalsvassdraget ovenfor Herefossfjorden er vernet ved tidligere vedtak. Venstre vil verne også nedre delen, til utløpet ved Kristiansand.

Til sjøs er Venstre opptatt av å ta vare på et hardt presset Nordsjøbasseng og spesielt Skagerrak. Fortsatt press må legges på britiske myndigheter inntil alle radioaktive utslipp fra Sellafieldanlegget er stoppet. Venstre er imot borevirksomheten i Skagerak. Når boring likevel skjer, så krever vi at prinsippet om nullutslipp fra borevirksomhet må praktiseres.

Olje-og utslippsvernberedskap må strykes langs sørlandskysten.

Vi ønsker bærekraftig utnytting av ressurser og vil ha mer økologisk landbruk. Venstre vil stimulere til økt omsetning av lokalprodusert mat.

For å unngå transport av avfall til forbrenningsanlegg i utlandet, vil Venstre etablere søppelforbrenningsanlegg i landsdelen som energikilde for fjernvarmeanlegg.

Miljøhensyn skal være en selvfølge ved planlegging av nye bygg. Dette gjelder både materialvalg og tekniske løsninger. Det foretas en enøk – kartlegging av fylkeskommunal bygningsmasse i regionen for å iverksette lønnsomme enøktiltak. Venstre ønsker at det settes miljøkrav ved offentlige innkjøp av varer og tjenester.

Venstre vil oppmuntre til et forbruksmønster som gir mindre avfall med vekt på ombruk og avfallsgjenvinning. Andre måter å produsere energi på må tas i bruk, ved f. eks. å utnytte jordvarme, sol, biobrensel, bølgekraft og vindkraft. Det er viktig å finne områder der bølgekraft og vindkraft er til minst mulig ulempe og sjenanse."

å utnytte jordvarme, sol, biobrensel og vindkraft. Det er viktig å finne områder der vindkraft er til minst mulig sjenanse.

Venstre ønsker videre utbygging av vannbåren varme i tettbygde områder, spesielt med tanke på å utnytte overskuddsenergi fra industrien. Sørlandsparken må knyttes til fjernvarmenettet i Kristiansand.

Ferdselsretten i utmark og strandsone må hegnes om, og privatisering med stengsler, gjerder og andre hindringer må stoppes. Vi ønsker aktiv og mangfoldig bruk av utmark. Forsvarets frigitte arealer langs kysten må ikke privatiseres.

Kartleggingen av de marinbiologiske forhold langs kysten må fullføres til å omfatte hele regionen. Venstre vil sikre midler til forskning for å kartlegge årsakene til den store reduksjonen av sukkertare langs kysten.

Strandsonen må vernes. Venstre ønsker derfor å være restriktiv i bruken av strandsonen, enten det gjelder utvidelser, nye anlegg eller andre endringer.

Skjærgårdsparken må utvides videre til å omfatte hele regionen. Grønne områder i og rundt byene må sikres. Utvalgte steder langs kysten må tilrettelegges slik at de er tilgjengelige for funksjonshemmede.

Venstre arbeider for CO2 -nøytrale biler og vil legge til rette for etablering av stasjoner med miljøvennlig drivstoff flest mulige steder i landsdelen

Den planlagte store kraftlinjen gjennom Setesdal bør legges i bakken.

4. Verdiskapning og næringsutvikling

Vår region skal være bærekraftig og med et næringsliv i utvikling som bidrar til verdiskapning. Dette skapes av enkelt-menneskers innsats, kunnskap og kreativitet, og et offentlig virkeapparat som har gode generelle ordninger for bedriftene.

Agder er et kraftig vekstområde i nasjonal og nordisk sammenheng, og det kommer til å bli knapphet på arbeidskraft i regionen i årene fremover. Særlig gjelder dette innenfor områdene teknologi og helse. Allerede nå ser vi at utenlands arbeidskraft kan være med på å avhjelpe denne mangelen. Venstre vil derfor tilrettelegge for et flerkulturelt samfunn. Venstre ser de store verdiene arbeidskraft fra mange land tilfører landsdelen og vil styrke det flerkulturelle Sørlandet.

Venstre ønsker en region som lykkes i den nasjonale og internasjonale konkurransen for å sikre arbeidsplasser og velferd.

Venstre ønsker bedre rammebetingelsene for småbedriftene. Spesielt vil vi legge forholdene til rette for gründere. Venstre vil særlig prioritere tiltak som kan bidra til at kvinner deltar mer i arbeids- og samfunnslivet på Sørlandet.

Det fremtidige universitetet på Agder vil spille en stor og viktig rolle for den regionale næringsutviklingen på Sørlandet. Venstre ser det som helt essensielt at universitet, politikere og det regionale næringsliv samarbeider og bidrar aktivt til et forskningsmiljø som næringslivet kan dra nytte av.

Venstre mener er det viktig at det legges til rette for et tilstrekkelig antall lærlingeplasser både i offentlig og privat virksomhet. Venstre ønsker at politikere, næringsliv og utdanningsinstitusjoner samarbeider aktivt for å bidra til at dette blir en suksess.

Den regionale næringsutviklingen er sterkt avhengig av en effektiv infrastruktur. Venstre ønsker derfor at det legges til rette for utbygging av tele- og datatjenester i hele regionen. Dette vil bidra til økt samhandel, nærhet, effektivisering og integrering av næringsliv i by og bygd.

Vår region har store muligheter innenfor turisme og reiseliv. Opplevelsesindustrien er sterkt økende og bidrar i stadig større grad med både arbeidsplasser og inntekter. Venstre ønsker at det offentlige skal bidra til en samordning og bærekraftig satsning slik at de lokale særegenheter, kulturlandskap og miljø bevares.

Venstre ønsker å styrke økologisk landbruk, satse på nisjeprodukter og miljøvennlig havbruk.

Venstre ønsker bygging av småkraftverk der dette ikke kommer i konflikt med naturverninteresser.

5. Kunnskapssamfunnet

Venstre ønsker en videregående opplæring som tar vare på det enkelte mennesket og gir utviklingsmuligheter for all ungdom. Vi ønsker at lærere, foreldre, elever og folkevalgte styrer skolen sammen. Den enkelte skoles ledelse og lærere må få muligheter til å utvikle sin skole etter lokalmiljøets forutsetninger.

Skolen skal være en viktig møteplass mellom mennesker fra ulike miljø og kulturer og fremme integrering.

Skolen skal være på offensiven i bruk av digitale verktøy både i vanlig undervisning og voksenopplæring.

Venstre vil:

Utvikle samarbeidet mellom næringsliv, offentlig virksomhet og skole slik at alle ungdommer som ønsker det, kan få lærlingeplass
Lokalisere skoletilbudene slik at de fleste 16-åringene kan bo hjemme
Arbeide for at flest mulig elever/lærlinger/lærekandidater får sine førsteønsker oppfylt
Sikre lærerne god etterutdanning og rekruttere personale med ulik etnisk bakgrunn
Stimulere ungdom til å velge fag som er etterspurt i regionen, for eksempel realfag og teknisk kompetanse
Styrke voksenopplæringstilbudet
Styrke kulturopplevelser i skolen og bruke kultur aktivt i læringsprosessen
At skolestrukturen i regionen legges opp etter elevenes ønsker og samfunnets behov for kvalifisert arbeidskraft

Frafallet i videregående opplæring er i dag alt for stort. Årsakene er sammensatte, men mange ungdommer trenger en opplæring bedre tilpasset sine forutsetninger.

Venstre vil derfor :

Omorganisere og styrke Oppfølgingstjenesten slik at den enkelte skole får ansvaret for oppfølging av sine egne elever/lærlinger/lærekandidater
Styrke den Pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) og skolenes rådgivningstjeneste
Styrke helsesøstertjenesten i den videregående skolen i samarbeid med vertskommunen
Øke bruken av miljøarbeidere i skolen
Øke ressursbruken for tilpasset opplæring.

6. Samferdsel

Venstre vil prioritere trafikksikkerhet og miljøvennlig transport og arbeide for:

En sterk utbygging av kollektivtrafikken med gode alternativer i utkantstrøk
En sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og øke hastigheten på togtrafikken
Å være pådriver for utbygging av høyhastighetsbane Oslo- Kristiansand – Stavanger som del av et høyfartsnett i Norge
En bedring av E18 og E39 gjennom Agder-fylkene for å få en trafikksikker vei med 4-felts standard
Lavere billettpriser på buss og tog, ved offentlig støtte og konkurranseutsetting
Videre utbygging av gang- og sykkelveier
Igangsetting av et samarbeidsprosjekt i Grimstad/Arendalsregionen med mål om å koordinere og effektivisere drift og utbygging av kollektivtilbudet
At kollektivtilbudet er tilgjengelig for funksjonshemmede
Å videreutvikle det regionale busstilbudet for å binde byer og tettsteder sammen
At alle hustander i regionen skal ha tilgang til bredband
Interkommunale samarbeid for å styrke busstilbudet i begge Agderfylkene
Å innføre tiltak som kan redusere svevestøv og forbedre luftkvaliteten i byene
Sikre tilstrekkelige midler til fullverdig utbygging av RV9 gjennom Setesdal for å styrke utviklingen indre Agder
Et godt vedlikehold av veinettet
Et samarbeid mellom byhavnene i regionen om lokal ferjedrift for å utvikle turismen og for å opprettholde bosettingen i kystområdene

7. Kultur

Venstre vil legge til rette for å videreutvikle et skapende kulturliv på Agder der ulike mennesker i alle livets faser kan bidra til det kulturelle mangfoldet.

Venstre vil øke de statlige og regionale kulturmidlene i landsdelen fra dagens beskjedne satsing, særlig i Aust-Agder, til over landsgjennomsnittet.

Kulturvern og museer

Den eldre bebyggelsen i Agder representerer verdifulle kulturmiljøer og

Venstre vil
Verne kulturminner i by og bygd, fra hav til hei
Gjennomføre tilstandsrapporter for den fredete bygningsmassen og tilby støtteordinger for nødvendige rehabiliteringer
Arbeide for at også verneverdige bygninger og kulturmiljøer får støtte til rehabilitering
Støtte vedtak som sikrer vern av våre uthavner
Støtte fullriggeren Sørlandet som er Agders siste store seilskute
Satse på de konsoliderte muséene: Vest-Agdermuseet, Setesdalsmuseet, Ibsenhuset-Grimstad bymuseum, Aust-Agder kulturhistoriske senter og Næs Jernverksmuseum, samtidig som de lokale muséene skal gis mulighet til å utvikle seg

Venstre vil
Støtte og videreutvikle Agder Teater som regionteater
Støtte Agder Teaters arbeid for å løfte teatertilbudet i Fjæreheia i Grimstad, til å bli landets beste friluftsscene
Støtte storsatsingen på operaforestillinger på Sørlandet
At 2 % av byggesummen til fylkeskommunale nybygg brukes til kunstnerisk utsmykking
Støtte arbeidet med å skape gode produksjonsmiljøer for kunstnere og andre kulturarbeidere
Støtte lokalhistorisk litteratur og skjønnlitteratur
Støtte formidling av levende musikk, litteratur, bildekunst og teater
Arbeide for at frivillige organisasjoner som arbeider for barn og ungdom får gode arbeidsvilkår
Støtte Agders mangfold av festivaler
Styrke bibliotekenes rolle som kulturformidlere
Styrke Bokbyen i Tvedestrand
Styrke den kulturelle skolesekken for barn og den kulturelle spaserstokken for eldre
Støtte og styrke Hamsun og Ibsen for Ungdom til å bli en litteraturfestival av nasjonal interesse

Venstre vil
Støtte breddeidretten og arbeidet med å aktivisere befolkningen fysisk
Arbeide for et mangfold innen idretten og støtte nye idretter som aktiviserer barn og ungdom
Støtte næringer og frivillige organisasjoner som legger til rette for bruk av naturen langs kysten og i innlandet gjennom drift av hytter, merking av løypenett og tilrettelegging for jakt og fiske. Spesielt må tiltak som rettes mot barn og unge tilgodeses, slik at de blir fristet av friluftslivets gleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**