Uttalelse fra Venstres landsstyre: En helhetlig spillpolitikk for framtida

Venstres landsstyre har i dag diskutert automater og spillpolitikk. – Venstres svar på utfordringene knyttet til spill er helhetlig tenkning, regulering og et kontrollert tilbud snarere enn forbud, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande. Les hele uttalelsen nedenfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


EN HELHETLIG SPILLPOLITIKK FOR FRAMTIDA
I et liberalt samfunn skal det være størst mulig frihet for den enkelte borger innenfor grenser som felleskapet setter. Venstre har som utgangspunkt at det er forskjell på det man ikke liker og det man vil forby, og er motstandere av en generell forbudslinje overfor aktiviteter som er uønsket eller mindre ønsket av samfunnsfelleskaphet. Det vil etter vår mening ofte kunne føre til større skader for både individ og felleskap enn at det offentlige fastsetter en fornuftig balanse mellom kontroll og frihet for borgerne. Venstres landsstyre vil understreke at det er en oppgave for folkevalgte organer å finne frem til denne balansen.

Dette er også et bærende prinsipp for Venstres tilnærming til spillpolitikken. På samme måte som mange andre ting i samfunnet — eksempelvis bruk og salg av alkohol — er ulike typer spill knyttet til positive opplevelser for mange, men kan også skape betydelige problemer for noen. Venstres landsstyre er bekymret for den økende grad av problemer som blant annet knyttes til gevinstautomater, kortspill med penger, nettspill m.v. Det kan synes som om problemene øker i takt med den teknologiske utviklingen. Venstres svar på disse utfordringene er helhetlig tenkning, regulering og et kontrollert tilbud snarere enn forbud.

En forbudslinje og for streng regulering vil ikke motvirke spilling på de ulike arenaene, men derimot føre til svekket offentlig kontroll og gjøre aktiviteten mer attraktiv for kriminelle.

Venstres landsstyre mener at et av hovedproblemene med dagens spillpolitikk er mangelen på helhetlig tenkning. Mange av elementene i spillpolitikken sees på som løsrevet fra en større sammenheng og blir behandlet deretter. Spillpolitikk vil i framtida omhandle langt mer enn bare gevinstautomater, og Venstre vil derfor ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av spillpolitikken.

En helhetlig gjennomgang av spillpolitikken bør minimum drøfte følgende elementer:

1) Ulike spilltyper:

a) Gevinstutomater
Norge må ha en overordnet nasjonal politikk for gevinstautomater.En av grunnene til at gevinstautomatene etter hvert har blitt et stort problem for mange, er at man har har vært for defensiv i forhold til regulering av automatenes aggressivitet. Spillingen har gått ned etter at man innførte seddelforbud og nattestengning. Den økende graden av spilleavhengighet og problemer som følge av det, har tydeliggjort behovet for en streng nasjonal regulering av gevinstautomater.

Venstres landsstyre mener at kommunene bør ha betydelig innflytelse over utplassering av de nye automatene, hvem som skal være spillkommisjonær(er), antall automater, åpningstider, adgangsregulering m.v. Dette skal skje innenfor nasjonale rammer, jf. pkt. 2. nedenfor.

Venstres landsstyre ønsker at de nye gevinstautomatene skal evalueres etter ett års drift for blant annet å fastslå om de reelt minsker faren for spilleavhengighet.

b) Pengespill på internett
Det finnes mange forskjellige typer pengespill på internett – herunder nettpoker, virtuelle gevinstautomater, bingo m.v. — og pengespill på internett er i sterk vekst. Venstres landsstyre mener at det er teknologisk vanskelig og lite hensiktsmessig å innføre et påbud om å sperre utenlandske nettspill for norske brukere, eller å innføre et forbud mot å formidle betaling mellom spiller og spilltilbyder. Disse hindringene vil være lette å omgå.

I stedet mener Venstres landsstyre at det bør utformes et lisensssystem med strenge krav til lisenshaver/spilltilbyder på internett, blant annet inspirert av den ordningen man har i England. Lisenshaver/spilltilbyder skal rapportere omsetning m.v. til tilsynsmyndighetene, og må være lotteriverdig. En viss prosentandel av omsetningen skal gå til et lotteriverdig formål etter lisenshaver/spilltilbyders ønske. I tillegg skal en viss prosentandel settes av til tiltak mot spilleavhengighet.

Venstres landsstyre mener at et lisensssystem for pengespill på internett er bedre egnet til å forebygge spilleavhengighet og kriminalitet enn ulike varianter av forbud. Venstres landsstyre er åpen for å prøve ut en kombinasjon av lisenssystem og andre typer reguleringer. Venstres landsstyre vil samtidig understreke at regulering av nettspill ikke bare kan skje i en nasjonal sammenheng, men at Norge bør ta iniativ for å få til et bredt internasjonalt samarbeid med hensyn til dette.

2. Nasjonale rammer og kommunal selvråderett
Venstres landsstyre vil understreke viktigheten av å ha en overordnet nasjonal spillpolitikk. Samtidig skal lokale myndigheter ha en betydelig frihet innenfor nasjonale rammer.

Den enkelte kommune må gis større innflytelse over spillpolitikken innenfor kommunens grenser. På samme måte som en kommune kan avgjøre i hvilken form salg av øl skal gjøres (butikk eller monopol) skal en kommune ha betydelig innflytelse over bl.a. antall automater, hvor de skal plasseres, hvem som skal være kommisjonær(er) m.v. Dette forutsetter at hver enkelt kommune utvikler en helhetlig spillpolitisk plan, på samme måte som kommunene i dag har en alkoholpolitisk plan og planer for det fysiske miljøet i kommunen. Kommunene må tilføres ressurser slik at dette arbeidet ikke går på bekostning av allerede eksisterende oppgaver.

Venstres landsstyre understreker at dette gir kommuner en vetorett i forbindelse med om det skal utplasseres gevinstautomater i den enkelte kommune.

3. Norsk Tippings posisjon
I utgangspunktet ønsker Venstres landsstyre at alle tilbydere av spill skal behandles likt, forutsatt at de oppfyller offentlige krav til slik virksomhet. Venstres landsstyre er kritisk til den posisjonen Norsk Tipping etter hvert har opparbeidet seg som spilltilbyder, og mener at for mye makt er samlet på for få hender. Det bør derfor settes et tak på antall typer spill Norsk Tipping kan tilby, og Venstres landsstyre vil ikke gå inn for å tillate at Norsk Tipping tilbyr nye typer spill. Videre mener Venstres landsstyre at Norsk Tippings gevinstautomat-virksomhet bør skilles ut som egen enhet. Det bør også settes strenge rammer for Norsk Tippings reklame- og annonseringsvirksomhet.

I sammenheng med at gevinstautomatene evalueres, mener Venstres landsstyre at det også er behov for en bred evaluering av Norsk Tippings virksomhet og monopolposisjon.

Venstres landsstyre er svært kritisk til bruken av elektronisk spillekort fra Norsk Tipping som "kontrollmekanisme" i forhold til spilling. Bruken av kortet vil i realiteten innebære full overvåking av spilleatferd, fra sekund til sekund og på alle terminaler. Det avanserte smartkortet – som mange oppfatter som et enkelt tippekort — benyttes også av flere virksomheter enn Norsk Tipping, og kan lett misbrukes. Venstres landsstyre mener at Norsk Tippings spillekort reiser betydelige utfordringer knyttet til personvern, og mener at kortet bør vurderes nærmere av Personvernkommisjonen.

4. Tiltak mot spilleavhengighet
Undersøkelsen om spillevaner som Sintef Helse har igangsatt på oppdrag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og som forventes ferdig mot slutten av 2007, må følges opp. Venstre mener at Norsk Tipping og andre som har omsetning fra alle typer pengespill skal betale et årlig beløp til tiltak mot spilleavhengighet. Hjelpelinjen for spilleavhengige har mottatt et voksende antall henvendelser de senere år, og er ett av tiltakene som bør styrkes. Tiltak mot spilleavhengighet skal ikke bare begrenses til pengespill, men også omfatte andre avhengighetsskapende spilltyper, herunder dataspill. Venstre mener at det bør settes av penger til ytterligere forskning på spilleavhengighet, kompetanseheving i helsesektoren, samt at offentlige myndigheters tilsyn med spill må styrkes.

5. Frivillig sektor og tapte inntekter
Frivillige organisasjoner har hentet en stor del av sine inntekter fra gevinstautomater. I forbindelse med automatmonopolet er det ventet en halvering av antallet gevinstautomater, og en redusert omsetning fra 22 mrd. kroner til 6-7 mrd. kroner. De frivillige organisasjoene vil fortsatt få inntekter fra pengespill, men disse vil bli betydelig redusert. Venstres landsstyre vil ha en sterk frivillig sektor, og vil sikre frivilligheten en reell mulighet til hente inntekter fra andre ting enn spill. Blant annet må det bli lettere for frivillige organisasjoner, spesielt små lag og foreninger, å arrangere mindre lotterier. Forslaget om å innføre et lisensssystem for pengespill på internett må også sees i sammenheng med dette.

Venstres landsstyre er skeptisk til at staten skal styre hele pengestrømmen til frivillig sektor, og mener at frivilligheten i størst mulig grad skal styre seg selv og skape sine egne inntekter. Venstres landsstyre vil imidlertid understreke at det er en statlig oppgave å legge til rette for dette, og til en viss grad sikre inntekter for frivillig sektor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**