Kjære Ordfører Kolbjørn Kværum Innlegg Ringerike Blad

Det var et positivt innspill du kom med i skolestrukturdebatten i fredagens avis.
Med “dine” tanker og ideer om kvalitet i skolen som noe av det essensielle og mindre fokus på lokalisering.
Kjære Ordfører du uttaler også til vår lokalavis at du er skuffet over debatten og at den ikke har kommet lenger på 12 år?
Vi som leser saken om at “skolene må bli større” og dine uttalelser, og må innrømme at forvirringen blir komplett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi som leser saken om at "skolene må bli større" og dine uttalelser, og må innrømme at forvirringen blir komplett.

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

"Dine" ideer om kvalitet i skolen er vel ikke noe nytt. Gang på gang har det vært leserinnlegg som har omhandlet nettopp dette med å styrke kvaliteten i skolen, både for elever og for våre dyktige pedagoger. Ringerike Kommunale Foreldreutvalg har vist til dette mange ganger. Undertegnede har skrevet om kvalitetsheving, om kunnskap og kompetanse. Vi må legge til rette i Ringerike for kompetansebygging av lærere. Vi må gjøre skolene til et enda bedre sted og være.
Jeg hadde også en samtale med deg i høst og vi var enige om at vi må tenke helhetlig og langsiktighet i Ringerike Kommune for å ivareta likhet i det pedagogiske tilbudet, samt trygge skolens sosial miljøet.
"Dine" utsagn om investering i skolen og ikke tenke snevert, har vi tidligere vært inne på både fra RKFU og også fra undertegnede. Hele skolestrukturen i Ringerike Kommune må sees som en helhet og vi må sørge for at våre lærere ikke blir for slitne i hverdagen.
Med sykdom og fravær på grunn av for tøffe skoledager. Det er i dag svært lite økonomiske midler i skolebudsjettene til å sette inn vikarer.
Den gode lærer er faglig trygg, profesjonell og en tydelig voksen.
Slike lærere har vi i Ringerike. La oss ta vare på alle sammen.
Det bør innføres et kompetanseår for lærere — det vil si en ordning som innebærer at lærere etter et visst antall år kan få permisjon enten for å ta videre utdannelse, eller for å praktisere i annet arbeid som er relevant for skolen.
Det må settes av egne midler til etter- og videreutdanning som styres av ledelsen på den enkelte skole.
Helt tilslutt, kjære Ordfører, undres jeg over ditt eget utsagn; – at du er skuffet over at skoledebatten ikke har kommet lengre på 12 år.
Hvem har hatt Ordførerklubba i disse 12 årene?

Med vennlig hilsen
Roar Olsen
Avtroppende FAU leder ved Hønefoss skole etter snart 7 år.
Listekandidat for Venstre Ringerike

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**