Video: Norge trenger en egen forskningsminister

– Kunnskapsdepartementet er et feilslått prosjekt. Samlingen av alt fra barnehager til forskning under en statsråd, har ført til en svekkelse av høyere utdanning og forskning. Forskning er så viktig for innovasjon, nytenkning og verdiskaping at dette hører hjemme i et eget departement, sier Venstres Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre oppsummerte stortingsperioden 2006/2007 på en pressekonferanse i dag. Der ble også partiets forskningspolitiske plattform presentert. (Last ned dokument)

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Prioriterer forskning
– Vi lever i en tid der forskning og høyere utdanning sultefores. Den nåværende regjeringen har innført et økonomisk hvileskjær for forskning og høyere utdanning som ser ut til å vedvare. Venstre mener det er nødvendig å markere den åpenbare forskjellen mellom politiske partier, og hvordan et så gjennomgripende og viktig felt som forskning prioriteres. Venstres forskningspolitiske plattform 2007 er et uttrykk for Venstres evne og vilje til å prioritere forskning. Dette er en virksomhet av overordnet viktighet og betydning for innovasjon, verdiskaping og allmenndannelse i framtidas Norge, sier Dørum.

Forskningspolitisk plattform
Last ned dokument
Venstres forskningspolitiske plattform bygger på forpliktelsen i Venstres stortingsvalgsprogram 2005-2009, om å øke den norske forskningsinnsatsen til 3% av BNP innen 2009, hvorav 1 % fra offentlige kilder. I tillegg bygger dokumentet på Venstres arbeid i Stortinget i tiden etter valget i 2005, og partiets medvirkning og ansvar for de to forskningsmeldingene fra regjeringene Bondevik I og Bondevik II.

Hovedpunkter
– I statsbudsjettet for 2007 var Venstre det partiet som satset mest på forskning, og vi lover å være det partiet som satser mest på forskning i kommende budsjetter. Men forskning dreier seg ikke bare om økte bevilgninger. Minst like viktig for Venstre er det å tydeliggjøre hvor viktig forskning er for vår fremtidige utvikling, sier Odd Einar Dørum.

I dokumentet tar Venstre blant annet til orde for;
å etablere en egen ministerpost for forskning og høyere utdanning — en forskningsminister — for å lede, koordinere og synliggjøre at forskning og høyere utdanning er sektorovergripende og strategisk viktig for nasjonen
å øke Fondet for forskning og nyskaping til 150 mrd. kroner innen 2010
å lage en forpliktende opptrappingsplan for antall postdoktorer ved norske institusjoner, etablere "hjemkomststipend" på postdoktornivå og sikre at tilfanget av stipendiater er i tråd med vedtatte og fremtidige opptrappingsplaner på området
at det utarbeides en ny og overordnet rekrutteringsstrategi for vitenskapelige stillinger ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter
å opprette seniorfond for å nyttiggjøre seniorene som ressurs og samtidig bidra til å frigjøre stillingsressurser
å avsette midler sentralt for likestillingstiltak ved universiteter og høgskoler, innrettet mot å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger til 40 pst. i løpet av ti år
utvide gaveforsterkningsordningen for å kunne tiltrekke privat kapital som i større grad enn i dag kan anvendes på en verdiskapende måte i forskningen
å opprette forpliktende opptrappingsplaner, både med tanke på oppgradering og nyanskaffelser av vitenskapelig utstyr, og for å sikre vedlikehold av utdannings- og forskningsinstitusjonenes bygningsmasse
videreutvikle SFFene og Det Norske Videnskaps-Akademi for dermed å styrke eliteforskningen i landet som helhet og som et tilsvar til debatten om opprettelsen av såkalte "eliteuniversiteter"
nedsette et bredt sammensatt utvalg for å tydeliggjøre hvordan allmenndanningen best kan ivaretas gjennom hele utdanningsløpet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**