Krever innskjerping av avvergelsesplikt

Stortingsrepresentant og nestleder i Venstre Trine Skei Grande og stortingsrepresentant og tidligere justisminister Odd Einar Dørum har sendt brev til statsrådene Bekkemellem, Storberget, Djupedal og Brustad og bedt om at regjeringen innskjerper avvergelsesplikten som ble innført i 2004 i Lov om forbud mot kjønnslemlestelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Yrkesutøvere og ansatte i barnehager, barnevernet, helse- og sosialtjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn ble da ved lov pålagt en avvergelsesplikt.
Venstre fremmet nylig et forslag med 7 tiltak mot kjønnslemlestelse hvor man bl.a. foreslår meldeplikt for helsepersonell.

– Virker ikke
– Dette var et viktig grep, men det er mye som tyder på at denne avvergebestemmelsen ikke virker etter sin hensikt. Det har dessverre kommet svært få tips om kjønnslemlestelse til politiet som følge av lovendringen. Etter vårt syn skyldes dette særlig to forhold, skriver Grande og Dørum.

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

– For det første er terskelen for at avvergeplikten trer inn høy, skriver de to stortingsrepresentantene.

I Ot.prp.nr.21 (2003-2004) skriver departementet at: "Etter departementet sitt syn bør avverjingsplikta gjerast gjeldande når vedkomande yrkesutøvar har kunnskap som inneber at det er mest sannsynleg (meir enn 50 %) at ei kjønnslemlesting vil bli utført.”

– En annen grunn til at avvergebestemmelsen ikke brukes er at de yrkesgruppene som omfattes ikke er bevisstgjort sin rolle tydelig nok. Det må gis tydelige instrukser om at det er bedre med en “bekymringsmelding” for mye enn en for lite, fremgår det av brevet fra Grande og Dørum.

Viktige tips
– Det må være politiets oppgave å vurdere om, og eventuelt hvordan, de ønsker å følge opp et tips om fare for kjønnslemlestelse. I dag frykter mange at de gjør noe galt dersom de tipser uten at de har en veldig god grunn til mistanke. Det er etter vår mening ikke hensiktsmessig at ansatte i barnehager, barnevernet, helse- og sosialtjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn selv må vurdere om tipset er godt nok, skriver Grande og Dørum.

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

– Vi anbefaler derfor at det nå vurderes å senke terskelen for når avvergeplikten inntrer. I tillegg anbefaler de to Venstre-politikerne at det umiddelbart settes i gang en kampanje for å få flere til å varsle politiet dersom de frykter at jenter står i fare for å bli kjønnslemlestet. Uavhengig av om de har en juridisk plikt til å tipse eller ikke, må det være et mål at flere varsler politiet om sine bekymringer, sier Grande og Dørum.

Strakstiltak for utreise
I brevet fremgår det også at Venstre anbefaler strakstiltak i sommer i forhold til de jentene som står i fare for å bli kjønnslemlestet. Som Dagsrevyen viste 22. juni er det flere familier som har planlagt å kjønnslemleste sine norske jenter i Somalia i sommer.

– Vi anbefaler at politiet er tilstede på Gardermoen i tilknytning til reiser til Somaliland denne sommeren. Politiet må ha med seg informasjon, både på norsk og somalisk, om hva norsk lov innebærer, hva Lov om kjønnslemlestelse forbyr, at medvirkning og manglende avvergelse er straffbart, at det er like straffbart selv om kjønnslemlestelsen skjer i et annet land og at politiet vil følge opp ved hjemreise, skriver Grande og Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**