Program 2007 Rakkestad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Åpenhet, lokaldemokrati og kommunens virksomhet

Rådhuset

Venstre har alltid stått fremst i kampen for åpenhet, offentlighet, ytringsfrihet, personvern og redelighet i den offentlige forvaltning. Rakkestad Venstre forplikter seg til aktiv innsats for alle disse verdiene.

Rakkestad Venstre vil:
· Arbeide for en ryddig arbeidsdeling mellom politiske organer og kommunens administrasjon.
· Arbeide for åpen og lett tilgjengelig informasjon fra politiske organer.
· Bidra til forsvarlig økonomisk drift blant annet gjennom begrensing av låneopptak.
· Innføre rutiner for ettersyn og vedlikehold av kommunale bygninger.

Sosialt Ansvar

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Rakkestad handler det ikke om å løfte alle kommunens innbyggere, men om å hjelpe enkeltmennesker som trenger det mest.

Rakkestad Venstre vil:
· Styrke helsetjenesten for barn og unge.
· Støtte kronisk syke og familier med funksjonshemmede barn.
· Arbeide for at omsorgslønn ikke blir en salderingspost på budsjettet.
· Prioritere en faglig og godt fungerende hjemmesykepleie.
· Ha avlasting for pårørende til eldre og syke.
· Sikre rekruttering til omsorgsyrket.

Miljø og Samferdsel

Miljø

Globale klimaproblemer krever også lokale tiltak. Det krever kommunal miljøkompetanse og engasjementet.

Rakkestad Venstre vil:
· Arbeide for en forpliktende miljøplan.
· Ha en klimavennlig kommune.
· Videreutvikle avfallssortering og hjemmekompostering.
· Ha tungtransporten ut av sentrum!
· Tilrettelegge for sykkelbruk.
· Bevare Rakkestads kulturlandskap.
· Utføre nødvendig vedlikehold på kommunale veier.

Småbedrifter

Industri

Rakkestad Venstre vil ha en politikk som støtter nyskaping og gründere i kommunen.

Rakkestad Venstre vil:
· At kommunen aktivt følger opp personer som har ideer og vil satse.
· Ha fokus på kulturbasert næringsutvikling.
· Ha en tydeligere og mer risikovillig økonomisk støtteordning for gründere.
· Bedre forholdene for Grønn omsorg, Inn på Tunet og Bondens Marked.

Skole

Os skole

Skolene skal fremme respekt, omsorg og toleranse, og samtidig være en kilde til kunnskap. Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosial utjevning.

Rakkestad Venstre vil:
· Jobbe for å sikre et kunnskapsløft ved å gi lærere kompetanseår.
· At elever med spesielle behov møtes med rett kompetanse.
· Styrke tiltak mot mobbing.
· Styrke entreprenørskap i skolen.
· Ha mer fysisk aktivitet i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**