SVAR PÅ SPØRSMÅL I VALGKAMPEN

Fagforbundet i Harstad har sendt ut en rekke spørsmål til partiene som de ønsker svar på. Harstad Venstre synes dette er et godt og prisverdig initiativ. Venstre setter sin ære i å være etterrettelige i politikken og valgløftene og fremlegger gjerne politisk regnskap på alle våre programfestede målsettinger også om fire år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bøker

Foto: Microsoft

Harstad Venstre fikk i juni en rekke spørsmål fra Fagforbundet i Harstad og her finner dere svarene fra Harstad Venstre:

Tema: Privatisering og konkurranseutsetting. Spørsmål: Lover ditt parti å ikke privatisere /anbudsutsette/ konkurranseutsette tjenester innenfor offentlig sektor i kommende valgperiode ?

Svaret på dette spørsmål er både ja og nei; årsaken til denne utydeligheten er at det er viktig å få konsekvensutredet hva virkningene av en konkurranseutsetting eller privatisering blir, og ikke bare hvem som gjør jobben. For Venstre er det viktig å yte tjenester til innbyggerne med høy kvalitet.


Tema: Medbestemmelse. Spørsmål: Vil ditt parti bruke lov og avtaleverket aktivt for å ivareta ansattes rettigheter i forhold til medbestemmelse og arbeidsforhold?

Ja. Venstre har i en rekke saker i forrige periode og stilt meget kritiske spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forhold til bl.a. manglende uttalelsesrett for ledere, mellomledere og ansatte. For V er ytringsfrihet grunnlaget for demokratiet og derfor viktig å verne om i alle deler av den
offentlige virksomheten. I tillegg mener Venstre at fagfolk har krav på respekt og rett til å ytre seg kritisk innen egen organisasjon. Arbeidslivet har forandret seg, og for å holde på dyktige og engasjerte
medarbeidere må de få lov å være de viktigste bidragsyterne i å forme og drive en attraktiv og god arbeidsplass.

Tema: Innsyn. Spørsmål: Vil ditt parti at det skal vøre full åpenhet i alle kommunale prosesser, som for eksempel budsjettforhandlinger, høringer etc ?

Ja. Venstre har kjørt kampen for en ny offentlighetslov i Stortinget i fjor. V mener hemmelighold kun skal brukes i forbindelse med direkte personvern og i forhold som gjelder rikets sikkerhet. For V er det en sikkerhet i at kommunale prosesser skal være åpne, innsyn gir bedre demokratisk styring.

Tema: Omstilling. Spørsmål: Vil ditt parti satse på å bruke egne ansatte i stedet for dyre konsulenttjenster ?

Svaret på dette spørsmål er både ja og nei. V vil forbeholde seg muligheten til å bruke eksterne konsulenter der vi ser at det er behov for en inhabil vurdering av forhold som kan gjelde økonomiske disposisjoner eller personalsaker hvor man kan forvente stort internt press på ansatte som er i systemet.

Tema: Lærlinger. Spørsmål: Vil ditt parti oppfylle KS sitt mål om at det skal være en lærlnigeplass pr. tusen innbyggere i Harstad ?

Definitivt ja. V har i sitt partiprogram spesielt fremhevet behovet for praktisk kompetanseopplæring, herunder en større satsing på praktisk-estetiske fagretninger og individuell tilpasset opplæring i videregående skole. Utvidelse av lærlingeordningen er en del av denne satsingen.

Tema Skole 1. Spørsmål: Vil ditt parti bevare Harstad barne og ungdomsskole, slik at sentrum kan preges av mennesker i alle aldersgrupper?

Ja. Harstad sentrum er en kompakt skolekrets, og med en rekke større utbygginger av leiligheter i bykjernen er det viktig å opprettholde en skole for barna som bosetter seg her og la skolen være et naturlig sentrum i barnas nærmiljø.

Tema Skole 2. Spørsmål: Vil ditt parti sørge for at vi har gode, offentlige skoler?

Ja. Venstre var og er skolepartiet. Vi fikk innført enhetskolen i sin tid og har alltid støttet en sterk og god offentlig skole. I vårt siste program har gått i gjennom skolepolitikken vår for å tilpasse den til den virkeligheten vi ser råder i skolen. Første målsetting i denne kampen er å gjeninnføre respekten for lærerne som fagpersoner og la skolen selv styre innenfor gode og fornuftige rammer.

I kommunestyremøtet i juni fremmet vi også en interpellasjon for å få utredet muligheten for et kompetanseår for lærere i grunnskolen. Vi i Venstre tror dette er nødvendig for å sikre egenutviklingen til hver enkelt lærer og virkelig være an attraktiv kunnskapsarbeidsplass. Venstre mener det viktigste løftet for offentlig skole vil komme gjennom inspirerte og engasjerte lærere for å få et høyere nivå på Harstadskolen. Om der er barn med ekstra behov eller adferdsproblemer skal disse ha tilstrekkelige med kompetente ressurser på et tidligst mulig stadium i skolen slik at de får utviklet sitt potensiale og slik at de andre elevene ikke belastes i undervisningssituasjonen.

Tema Barnehage. Spørsmål: Vil ditt parti sørge for at vi har full barnehagedekning ?

Ja. Barnehagedekning er grunnlaget for at folk kan være i jobb. I tillegg til dekning er vi også svætrt opptatt av at innholdet i barnehagen må være godt. I praksis betyr det at alle barnehager skal kompetente pedagogisk utdannede personale og det skal følge faglige normer for antall barn per personale. Om der er barn med ekstra behov skal disse ha tilstrekkelige med kompetente ressurser på et tidligst mulig stadium.

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Tema Skolefritidsordningen. Spørsmål: Vil ditt parti sikre at skolefritidsordningen ikke blir en "oppbevaringsplass" ?

Ja. Venstre har som kulturpartiet tatt en rekke initiativ til og vil øke sin innsats for å få flere kultur- og idrettsundervisningstilbud til barn i SFO. Vi mener det er viktig at SFO er betjent med pedagogisk kompetent personale og at det med flere tilbud vil være mer attraktivt for barna (og foreldrene) å bruke tjenesten. For Venstre er barns oppvekstvilkår grunnlaget for det samfunnet vi ønsker å bygge i fremtiden.

Tema Kompetanseutvikling. Spørsmål: Vil ditt parti bidra til kompetanseutvikling for egne ansatte ?

Ja. Viser til tidligere svar angående skole 1. Dette er et arbeid som vi mener er en selvfølge for Harstad kommune som arbeidsgiver.

Tema Uønsket deltid. Spørsmål: Vil ditt parti jobbe for å fjerne uønsket deltid, og bidra økonomisk til å finne løsninger ?

Ja. Her er det vel V og RV som har ført kampen i enhver budsjetts- og årsmeldingsdebatt i Harstad kommunestyre i de siste årene.

Tema Energi. Spørsmål: Vil ditt parti jobbe for at Harstad kommune fortssatt skal være aksjeeier i Hålogaland kraft ?

Ja. For V er HLK en utviklingsmotor i regionen. Det er den største kapitalbasen for å fremme lokale og regionale utbyggingsprosjekter for mer miljøvennlig energi. I tillegg er kapitalavkastningen er såpass stor at den er større enn i tilsvarende fond, som er alternativ plassering av kapitalen om man skulle selge.

I tillegg er det for Venstre viktig å beholde offentlig eierskap til lokal vannkraft og andre fornybare energiressurser fordi dette vil sikre at også fremtidige generasjoner kan få fordeler av disse naturgitte fellesressursene. Venstre kjemper også for å beholde hjemfallsretten og for oss er offentlig eierskap lokalt og regionalt et middel for å sikre medbestemmelsesrett i saker som omhandler den totale energiforsyningssituasjon for eksempel strømpriser og energiprioriteringer ved eventuelle krisesituasjoner.

Vei, miljø

Foto: Luth

Tema Samferdsel 1. Spørsmål: Vil ditt parti jobbe for et godt og offentlig vedlikehold av veiene, trygge forholdene for myke trafikkanter og tilstrekkelig med gatelys ?

Ja. V er for forebyggende arbeid og er svært glad for Safe Community- statusen i Harstad. For å leve opp til denne statusen mener V at trafikksikringstiltak er en selvfølge og skal prioriteres. Når det gjelder veivedlikehold er dette viktig både i distriktene og i bykjernen, dette er det vel tverrpolitisk enighet om.

Tema Samferdsel 2. Spørsmål: Vil ditt parti jobbe for at sør- Troms blir behørig ivaretatt i nasjonal transportplan ?

Ja, selvsagt.

Tema Samferdsel 3. Spørsmål: Vil ditt parti jobbe for at havnetjenesten oppnår et konstruktivt samarbeid på tvers av fylkesgrensen ?

Ja. Dette har vi tatt opp en rekke ganger med havnesjefen, og tatt initiativ til å jobbe konstruktivt med i neste periode. Godstransporten over Harstad havn er kjernen i all varehandelen og transportløsninger for godstrafikk i regionen, derfor er det viktig å sikre en god og femtidsrettet opprusting og drift av havnen. I denne prosessen er V klar til å stå i mot krav fra utbyggere om tilgjengelighet til arealer i forbindelse med havna, for å sikre at den ikke bygges inn og mister funksjonalitet. I tillegg har Harstad Venstre gitt innspill til havnesjefen på oppryddingstiltak i en av Norges verste forurensede havner.

Eldre

Foto: Microsoft

Tema Helse og sosial. Spørsmål: Vil ditt parti jobbe for at kommunen har det nødvendige antall sykehjemsplasser, omsorgsboliger og en verdig hjemmetjeneste, med forsvarlig bemanning ?

Ja. Selvsagt.

Tema Sosial boligpolitikk. Spørsmål: Vil ditt parti jobbe for å legge til rette for utleieboliger for ungdom i etableringsfasen ?

Ja. Uten billige og tilgjengelige boliger også for ungdom vil utviklingen i byen stoppe.

Tema Sykehus 1. Spørsmål: Vil ditt parti jobbe for et lokalt sykehus med god kvalitet, og en forsvarlig økonomi ?

Ja. Vi er programforpliktet.

Tema Sykehus 2. Spørsmål: Vil ditt parti være pådriver til å ta ansvar for spesialisthelsetjenesten igjen blir ivaretatt av folkevalgte organer ?

Ja. Vi er programforpliktet.

Tema Kultur. Spørsmål: Vil ditt pari jobbe for gode og varierte kulturtilbud for alle aldersgrupper ?

Ja. Venstre er et kulturparti. Vi har jobbet aktivt for kulturhuset, for å skjerme biblioteket og for å sikre lokaler og bevilgninger til frivillig kulturarbeid. For Venstre er kulturen en del av livet og like nødvendig for samfunnsbyggingen, identiteten og livskvaliteten som trenges for å få et godt samfunn.

Tema Kirke. Spørsmål: Vil ditt parti jobbe for toleranse av seksuell legning i kirkelige stillinger?

Ja. Venstre har stått på barrikadene for homofiles rettigheter på alle arenaer i samfunnslivet også mot kirken.

Tema Likestilling. Spørsmål: Vil ditt parti jobbe for å iverksette likestillingsplanen i Harstad kommune?

Ja. Venstre har stått på barrikadene for kvinnenes rettigheter fra vi fikk innført stemmerett for kvinner i 1901 på alle arenaer i samfunnslivet. I en rivende samfunnsutvikling ser vi også at der er flere aspekter som krever likestilling mellom kjønnene. For oss har alle borgere krav på å få ta del i samfunnet på like vilkår.

Tema Minoriteter. Spørsmål: Vil ditt parti ta avstand fra rasisme og jobbe for inkludering av innvandrere i Harstad?

Ja. Når det gjelder dette spørsmål er vel V det partiet som har stått mest på barrikadene for å skape like vilkår for alle til å delta i samfunnet i Norge, ansett bakgrunn, religion, etnisitet eller kjønn.

Harstad Venstre kan gjerne presentere oss og svare på alle typer spørsmål i møter for Fagforbundets medlemmer eller alle andre organisasjoner i Harstad om det skulle være ønskelig.

Venstre setter sin ære i å være etterrettelige i politikken og valgløftene, og fremlegger gjerne politisk regnskap på alle våre programfestede målsettinger også om fire år.

Bøker

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**