Politisk program
2023 – 2027

Harstad Venstre

Her finner du Harstad Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Harstad Venstre går til valg på og vil jobbe for i Harstad kommune i perioden 2023 – 2027.

Et grønnere og rausere Harstad

Harstads Venstres program 2023-2027

Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår ideologi bygger på menneskeverd, et liberalt verdisyn og et sosialt ansvar. Vi kjemper for et samfunn der alle kan delta, uansett.

Venstre ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsevne, seksualitet og bakgrunn. Makt og innflytelse skal komme nedenfra. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder, og med størst mulig grad av åpenhet og medvirkning. Politisk makt skal forankres i demokratiske institusjoner

Venstre er et utålmodig parti. Vi ønsker å ta samfunnet videre. Vi vil framover – ikke bakover. Derfor ønsker vi å satse på skole og kunnskap, løse klima- og naturkrisen og skape små og store jobbskapere. Venstre vil ha et samfunn der alle er frie og har muligheten til å delta. For å lykkes med det, må jobben gjøres lokalt – av lokalpolitikere som tør og vil.

Harstad Venstres viktigste saker for perioden 2023-27:

 • Et grønt og levende sentrum – sentrumsplanen må revideres og et forskjønningprosjekt settes i gang i sentrum. Kulturbyen Harstad skal være synlig i gatebildet. Byen er de siste årene blitt visuelt spennende – og vi vil at kommunen skal bygge videre på denne utviklingen.
 • Vi ønsker å styrke skolen, både lærerne, men også laget rundt elevene – med miljøterapeuter, helsesykepleiere, skolepsykolog og rådgivere med formell kompetanse.
 • Ta bedre vare på naturen, ett av Harstads fremste fortrinn, samtidig som vi får ned klimagassutslippene. Vi vil gjøre Harstad til en grønnere kommune å bo og leve i.

Venstres prinsipprogram slår fast ti liberale prinsipper som utgangspunkt for all vår politikk.

1. Frihet:  Vårt mål er enkeltmenneskets frihet. Alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av alder, kjønn, tro, livssyn, livssituasjon og bakgrunn.

2. Ansvar: Alle har ansvar for sine egne valg. De av oss som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

3. Fellesskap: Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å respektere og ta vare på naturen.

4. Rettferdighet: En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn bygger på fellesskap og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne, samt bekjemper fattigdom. Fellesskap sikrer frihet og muligheter for alle.

5. Marked: Innovasjon, frihandel og rettferdig konkurranse sikrer effektiv ressursutnyttelse og økt velstand. Misbruk av markedsmakt og monopoldannelser må hindres. Arbeidstakere må sikres et vern mot utnyttelse og rett til fri fagorganisering. Innsats skal belønnes og velstand fordeles.

6. Likeverd: Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Det gode liv er ikke likt for alle. Vi skal møte annerledeshet med respekt og toleranse.

7. Livskvalitet: Liberal politikk skal ikke bare sikre materiell trygghet og velstand, men også fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Gode liv skapes også gjennom kultur, naturopplevelser og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Frihet forutsetter kunnskap. Alle har rett til å lære å lese, skrive og regne. Alle har rett til kunnskap og informasjon for å kunne bruke retten til å ytre seg i samfunnet.

8. Demokrati: Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset. Makt skal komme nedenfra. Stemmerett for alle, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er grunnleggende for å sikre et levende folkestyre. Politisk makt skal forankres i demokratiske institusjoner. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder.

9. Maktspredning: Et liberalt samfunn har fire bærebjelker: demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Maktkonsentrasjon truer et åpent og demokratisk samfunn. Maktspredning, åpne prosesser og en fri og uavhengig presse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

10. Framtidstro: Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger. Venstres optimisme bunner i en sterk tillit til menneskenes skaperkraft. Vi tror på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

Oppvekst, barnehage og skole

Frihet og ansvar forutsetter like muligheter til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Mulighetene skapes gjennom kunnskap, og med dét er kunnskap en av Venstres viktigste kjernesaker. Slik har det også vært gjennom hele Venstres 130-årige historie, og vi er stolt over hvordan partiet har formet den norske folkeskolen. Kunnskap og kompetanse danner grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd.

En myk start

Ingen familier er like, og barn har ulike behov. Derfor ønsker Venstre et mangfold i barnehagetilbudet, slik at familier kan velge et tilbud som passer for dem og barna. Harstad har hatt en satsing på full barnehagedekning over lengre tid. Det har vært en storstilt barnehageutbygging, sist ut er Sørvik barnehage. Størrelsen på barnehagene har også vokst seg større. Samtidig ser man at det er voksesmerter med et etterslep på både utdanningen og rekrutteringen av tilstrekkelig mange førskolelærere.

Harstad Venstre vil sikre full barnehagedekning samtidig som vi styrker kvaliteten og valgmulighetene. Å ikke få plass i barnehage i nærheten av der du bor eller jobber, byr på utfordringer for mange. Det er et kapasitetsproblem som må løses. Foreldre ønsker barnehageplass fortrinnsvis nært hjem eller nært arbeidsplass, og i Harstad betyr det at det er behov for sentrumsnære barnehageplasser.

Harstad Venstre har bidratt til at det i Harstad kommune er høye mål om andel barnehagelærere i våre barnehager. Her trengs tiltak for å lykkes med rekrutteringen og beholde personell.

Harstad Venstre vil:

 • ha en mangfoldig barnehagestruktur både hva gjelder eierskap, innhold, åpningstid og lokalisasjon
 • ha løpende barnehageopptak som gir tilbud om barnehageplass etter endt foreldrepermisjon
 • jobbe for tilstrekkelig bemanning i alle barnehager
 • åpne for at enkelte barnehager kan ha utvidet åpningstid da mange foreldre ikke bare jobber dagtid; det skal selvsagt være en øvre grense for hvor lenge barnet kan oppholde seg i barnehagen.
 • gi søskenmoderasjon til familier med flere barn i både barnehage og skolefritidsordning.
 • tilby mer kommunal kursing av barnehageansatte for å sikre kompetanse blant de ansatte i barnehagen som ikke har formell utdanning.
 • fortsette arbeidet med tidlig innsats
 • arbeide for sentrumsnær barnehageutbygging.

Læreren er nøkkelen

Den offentlige skolen skal gi elevene det grunnlaget av kunnskap og holdninger som de trenger for å trives og lykkes som frie mennesker i et fritt samfunn. Venstre vil styrke lærerens rolle som kunnskapsformidler med et høyt faglig nivå, og sikre gode lærere i Harstadskolen. Det viktigste for elevene er innholdet i skolen, derfor er dyktige og motiverte lærere nøkkelen til en god skole. Harstad Venstre vil bruke påvirkningskraften kommunen har overfor KS til å styrke lærerens lønn. Venstre har jobbet for å unngå nedtrekk i lærerstillinger i inneværende periode, for å sikre minst like god lærertetthet da det ikke har vært reduksjon i antall klasser.  

Venstre er partiet som sterkest har tatt til orde for reduksjon av byråkrati i alle sektorer. Lærere trenger mer tid til planlegging og tilrettelegging av undervisning, ikke å overøses av nye rundskriv og bestemmelser. Vi må ha tillit til fagfolks kunnskaper, meninger og vilje til ansvar.

Harstad Venstre vil:

 • prioritere lærertetthet, kvalitet på undervisning og spesialpedagogikk framfor antall skolebygninger og byråkratiske rapporteringssystemer.
 • følge opp plan for vedlikehold og investeringer på skolebygg i Harstad
 • gjennomføre mulighetsstudie for Kanebogen skolekrets og se bygging av ny skole i sammenheng med helhetlig skolestruktur.
 • gi skolen frihet til å lage egne valgfag tilpasset elevenes ønsker og behov også med utgangspunkt i kompetansen blant egne lærere
 • sikre elevens mulighet til å følge fag etter evne og kompetansen, for eksempel at elever på ungdomstrinnet får bedre mulighet til å følge fag på videregående skole
 • se på muligheten for tilby tilsvarende praktisk rettet undervisning som Stangnes Ungdomsskole har i dag til elever på mellomtrinnet
 • ha et tettere samarbeid med lokalt næringsliv på ungdomsskolen for å gi elever informasjon og kunnskap om arbeidsmulighetene som finnes i nærmiljøet, gjerne i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.
 • fortsette å løfte lærerne både gjennom studiepoenggivende etterutdanning og mer bruk av internundervisning på skolene; men da også sikre at det settes av nok tid i lærerens arbeidsplan til å kunne ha tid til det.
 • gi god alderstilpasset seksualundervisning gjennom hele skoleløpet gjennom samarbeid med helsetjenestene.
 • være aktiv og offensiv overfor KS og staten om nødvendigheten av å rekruttere og beholde profesjonsutøvere i skolen.
 • styrke laget rundt eleven ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og rådgivere med formell kompetanse.
 • være positive til et mangfoldig skoletilbud, som for eksempel Montesorri-skolen
 • gjennomføre og evaluere prøveprosjektet for skolelunsj; for et sunnere måltid og som sosial arena
 • arbeide for trygge skoleveier slik at flest mulig barn og unge kan gå eller sykle til skolen.

Videregående skole i Harstad

Det er fortsatt for mange som ikke fullfører videregående opplæring. Venstre vil at alle skal ha rett til å fullføre videregående opplæring, rett til å ta et fagbrev og rett til å få en læreplass eller et likeverdig tilbud. Venstre mener at å styrke elevenes valgfrihet og påvirkning over egen skolehverdag reduserer frafallet i videregående skole. Venstre ønsker å sikre læreplass til alle dem som velger yrkesfaglige løp. Harstad Venstres mål er å skape en skole der alle elever får muligheten til å dyrke og utvikle sine egne ferdigheter og interesser. Tidligere innsats med støttetiltak rettet mot elever i fare for å falle ut vil kunne øke gjennomføring av videregående skole. Harstad Venstre har i inneværende periode blant annet bidra til å opprette Guttas Campus: et tilbud som følger gutter med behov for ekstra oppfølging i overgangen fra ungdomsskole til videregående. Dette ønsker Venstre å videreføre.

Harstad Venstre vil:

 • ivareta en desentralisert skolestruktur som ivaretar prinsippet om lik rett til utdanning uavhengig av bosted. Dette betyr at vi ønsker å opprettholde Rå som skolested.
 • sikre at man får på plass ny videregående skole i Harstad
 • bidra mot frafall gjennom gode forebyggende tjenester som helsesøstertjenesten og kommunepsykolog
 • videreføre Guttas Campus

Studiebyen ved Vågsfjorden

Harstad Venstre ser UiT Harstad som sentral både for regionens utdanningsmuligheter, rekruttering av arbeidskraft til regionen og som et selvstendig kraftsenter i byen vår. Vi anser det viktig å tilrettelegge for at UiT Harstad fortsatt forblir dette kraftsenteret for vår kommune.

Harstad Venstre mener det da er særlig viktig å legge til rette for utbygging av flere studentboliger. Det vil kunne lette presset på leiemarkedet for mange andre i Harstad-samfunnet samtidig som studentene får billigere boliger å leie.

Harstad Venstre vil:

 • at kommunen er samarbeidspartner gjennom blant annet å tilby tilstrekkelig med praksisplasser
 • jobbe for utbygging av studentboliger i Havnegata i tråd med Campusutviklingsplanen.
 • ivareta og styrke studietilbudenes omfang, størrelse og kompetanse i Harstad kommune
 • fortsatt  arbeide for desentraliserte tilbud for blant annet barnehagelærerutdanning og lærerutdanning
 • styrke satsningen på yrkesfaglig høyere utdanning i samarbeid med det lokale næringslivet og Fagskolen i Harstad, herunder å etablere flere fagskoletilbud med mulighet for fleksibel opplæring tilpasset lokale og regionale behov.
 • gjøre det enkelt for de som ønsker å starte/drive studentpub og ha studentarrangementer med servering.

En moderne klima, miljø og energipolitikk

Klimakampen er i bunn og grunn en frihetskamp. Den handler om å gi barna våre de samme mulighetene til å leve gode og trygge liv som tidligere generasjoner har hatt. Vi må ta vare på naturen og alle de godene klodens økosystem tilbyr oss, slik som mat, rent vann og ren luft. Harstad Venstre vil at det skal være enkelt, både for lokalsamfunn og enkeltmennesker, å bidra i klimakampen og leve gode liv med et lite miljøavtrykk

Kampen for å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt. Det er summen av små og store grønne handlinger og tiltak som vil gjøre Norge klimanøytralt. For oss i Harstad Venstre er det viktig at vi lokalt er med å bidrar i klimadugnaden ved å kutte utslippene vi kan. Vi vil jobbe for å gjøre det enklere å ta grønne valg, slik at vårt lokalsamfunn aktivt bidrar til at Norge når målene satt i Paris-avtalen og at Harstad kommune når sitt mål om reduksjon av klimagassutslipp på 45 prosent innen 2030. Dette må gjenspeiles ikke bare i rulleringen av miljø,- klima,- og energiplan, men også alt øvrig planverk.

Lokale klimatiltak

Samarbeid mellom næringsliv, kommune og befolkning er nødvendig for å finne løsninger som reduserer lokale utslipp. Det viktigste kommunen kan gjøre, er å legge til rette for grønn næringsutvikling og ta i bruk det handlingsrommet kommunen har til å lede an i klimaarbeidet. Det handler blant annet om å stille strenge klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser – det vil kunne bidra til både å oppnå utslippskutt og til at grønne produkter og tjenester blir mer konkurransedyktige i markedet.

Harstad Venstre har fått gjennomslag for at det er ansatt en ny miljørådgiver som bidrar til at vi oppnår de mål og forpliktelsene kommunen har satt seg. Fra regjeringshold fikk Venstre gjennom klimaplanen, hvor som forskriftsfestet at alle nye offentlige kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy.

Harstad Venstre vil:

 • jobbe for at målet om 45% reduksjon av klimagassutslippene kan nås innen 2030.
 • styrke kommunenes kompetanse om klimakrav i anbudsprosesser slik at vi kan strenge klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser.
 • redusere energiforbruket og vurdere muligheter for egenproduksjon av energi
 • gjøre det enklere å legge solceller på tak i private hjem gjennom forenkling av lokale regelverk.
 • innføre støtteordninger for etablering av grønne tak og vegger på eksisterende bygg.
 • at klimagevinsten i rehabilitering framfor rivning alltid skal vurderes i kommunale eiendomsprosjekter.
 • jobbe for endring av eiendomsskatteloven slik at miljøvennlige bygg kan premieres i utmålingen av eiendomsskatten.
 • etablere flere ladestasjoner for elbil, inkludert hurtigladere og ladestasjoner for drosje og buss, på kommunal grunn – spesielt i tilknytnoing til kollektivknutepunkt.
 • miljøsertifisere bygg gjennom BREEAM-standarden eller tilsvarende strenge miljøstandarder.
 • stille krav om energieffektivitet i kommunens egne nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
 • bygge ut sykkelparkering i sentrum.
 • premiere samkjøring
 • legge til rette slik at flere velger å gå, sykle eller ta buss, heller enn å bruke bil.
 • arbeide for at flere arbeidsgivere tilbyr ansatte andre fordeler som tilskudd til sykkel eller månedskort på bussen, heller enn parkeringsplass.
 • Få til karbonfangst og lagring på Melkøya, uten å ta av landstrøm som næringslivet trenger.

Vi må ta vare på naturen

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot livskvalitet og frihet. For Venstre har naturen både en verdi i seg selv, samtidig som det er en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve gode liv. En av Harstads største fordeler har vært nærheten til naturen og havet. Å beskytte naturen er derfor en av Venstres viktigste oppgaver de neste årene.

Dessverre ser vi at det stadig blir mindre naturareal i Norge. Harstad Venstre ønsker å ta vår del av ansvaret og verne om naturen, og at det innen 2030 skal restaureres og reetableres mer natur enn det som har gått tapt. Det betyr ikke at vi skal stanse utviklingen av kommunen og næringslivet, men vi må sørge for at denne utviklingen og verdiskapingen ikke går på bekostning av naturen. Det må lønne seg å ta vare på naturen, ikke å bygge den ned.

Å ta vare på mer natur er bra for lokalsamfunnet. Mer skånsomme utbygginger og mer rom for friluftsliv og opplevelser er viktig for både næringslivet og innbyggerne. Norsk natur, allemannsretten og friluftsliv er et grunnlag for reiselivet, og har stor betydning for stedstilhørighet og bosettingsmønster. Friluftsliv utøves av et bredere spekter av befolkningen når det tilrettelegges. Det gjøres i dag mye godt arbeid for å bidra til friluftsopplevelser for flere. Kommunens utvikling av gapahuker og vedkjøring i Folkeparken, etablering av Tufteparken og initiativ som eksempelvis ”Ti på topp” og ”Stien langs sjøen” kan nevnes.

Harstad kommune er en del av Midtre Hålogaland friluftsråd, som arbeider for at alle har mulighet til friluftsliv som trivsels-, helsefremmende og miljøvennlig aktivitet. Harstad Venstre mener Folkeparken innehar en særlig rolle for friluftslivet i Harstad, og tror en videreutvikling i tråd med dagens praksis vil bringe Folkeparken videre. Harstad Venstre mener at flere tilrettelagte stier for funksjonshemmede og fortsatt arbeid som merking av løyper, utvikling av møtepunkt ved gapahuker og lett adkomst via parkeringsplassen er det som best bidrar til folkehelsen.

Harstad Venstre vil:

 • verne mer natur og begrense nedbyggingen av natur
 • kartlegge natur i kommunen og innføre naturbudsjett
 • sikre god tilgang på rekreasjonsområder, slik at folk har kort vei og friheten til å kunne benytte naturen i kommunen
 •  oppstart og gjennomføring av ny reguleringsplan av Folkeparken for å sikre videre utvikling i tråd med dagens praksis og intensjoner
 •  fortsette å støtte større og mindre private og samlende initiativ som Stien-langs-sjøen
 • stille krav om arealregnskap ved nye store utbyggingsprosjekter.
 • begrense naturinngrepene ved utbygging av nye veianlegg og stille krav om erstatningsarealer ved tap av verdifull natur.
 • si nei til all nedbygging av myr.
 • innføre strengere krav for å begrense de negative effektene hyttebygging har på naturen
 • alltid kritisk vurdere miljøhensyn opp mot næringsgevinst når nye områder vurderes som lokasjon for fiskeoppdrett.

En fremtidsrettet velferdspolitikk

En viktig del av Venstres verdigrunnlag handler om ansvar for fellesskapet, og

velferdsstaten er å organisere dette ansvaret. Men for Venstre er velferdssamfunnet

mer enn velferdsstaten. Offentlige velferdstjenester kan aldri erstatte nærhet og omsorg i frivillige fellesskap, familie og nærmiljø. Venstre er positive til private initiativ innen omsorg, og oppfatter dette som supplerende og konkurrerende tilbud som ikke skal gå på bekostning av et velutbygd offentlig helsevesen. Samtidig erkjenner Harstad Venstre at privatisering ikke alltid er mulig i et så lite marked som Harstad er. Venstre er opptatt av at nødvendig helsehjelp bør gis nært der folk bor.

Harstad Venstre er partiet som alltid fronter forebyggende helsearbeid. Å investere i framtida betyr vunnet funksjon, vunne leveår, vunnet helse, og kan også bety reduserte kostnader i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Venstre vil også de neste fire årene sette folk først gjennom å gå i bresjen for forebyggende helsearbeid. Harstad kommune har mange gode tiltak innen ulike deler av kommunens organisasjon, men en viktig utfordring er å koordinere de ulike tiltakene og hjelpe brukerne å finne fram i organisasjonen.

De som trenger samfunnets hjelp til å leve et meningsfylt liv skal få det. Helsetjenestene må organiseres med åpne og demokratiske prosesser slik at pasienter, pårørende, helsepersonell og folkevalgte har en reell påvirkningsmulighet til forbedring av tjenestene.

Folkehelsearbeid har betydd vel så mye for befolkningens helsetilstand og mulighet til å leve lange, gode liv, som tilbudet av helsetjenester. At alle skal ha tilgang på et sunt miljø, beskyttelse fra smittekilder og ha god informasjon om helsefremmende atferd, er viktig for enkeltmenneskers frihet.

Forebyggende helse

Harstad Venstre har flere ganger løftet forebyggende helsearbeid som et av det viktigste vi gjør. Det gjelder også både for psykisk og somatisk helse og eldreomsorgen. Vi mener folkehelsearbeidet og forebyggende helse bør prioriteres sterkere enn i dag. Frisklivssentralen har hatt og vil fortsatt ha en viktig rolle i dette arbeidet. Det samme gjelder helsestasjon for både ungdom og eldre, Venstre mener at helsestasjonene må styrkes. Harstad Venstre har stått bak idéen om ansatt klinisk ernæringsfysiolog i kommunen; og mener arbeidet med god ernæring ut mot både skole og sykehjem er en av mange viktige veier å gå for bedre helse.

Harstad Venstre vil:

 • prioritere Frisklivssentralen i det forebyggende helsearbeidet
 • arbeide for større overføringer til helsestasjonen i tråd med større og flere oppgaver. Harstad Venstre mener helsestasjon for eldre må styrkes.
 • sikre fastlegeordningens evne til å gi trygg og god pasientbehandling til innbyggerne gjennom å sørge for en tydeligere oppgavefordeling, attraktive arbeidsvilkår for legene med mulighet til spesialisering og kommunalt kjøp av hjemler.
 • bruke kommunepsykologene i det forebyggende folkehelsearbeidet
 • sørge for at det finnes et godt helsetilbud også under ferieavvikling.
 • ha et mangfold av boformer – blant annet omsorgsboliger og bofellesskap – slik at man kan få en bolig som er tilpasset etter hvor godt man klarer seg selv.
 • ha gode aktivitetstilbud som fornyes i takt med endringer i målgruppene
 • sikre at flere får BPA-tjenester og åpne opp for at også private aktører kan tilby BPA-tjenester.
 • ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løsninger for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag, samtidig som man tar hensyn til eldre uten digital kompetanse.
 • stimulere til at flere eldre tar ansvar for sin egen bosituasjon, og legge til rette for nye typer boliger med mer fellesskap.
 • være åpen for en blanding av ideelle, kommersielle og kommunale sykehjem.
 • gi demenssyke tilbud om GPS-sporing for å øke radiusen og friheten der det foreligger samtykke
 • utvikle tilbud for yngre mennesker med demenssykdom
 • støtte opp om de ulike tilbudene som finnes i kommunen som hver på sin måte treffer ulike målgrupper; eksempelvis Fontenehuset, Stedet, Fønix
 • jobbe imot nedskalering av tilbudet i spesialisthelsetjenesten innenfor rus- og psykiatri
 • at ansatte i helsesektoren tilbys heltidsstillinger både av hensyn til den enkelte arbeidstaker og av hensyn til kontinuitet og kompetanse i tjenesten
 • at ansatte i helsesektoren tilbys nødvendig videreutdanning for kompetanseheving og -utvikling
 • være aktive i debatten om endringer i Helse Nord; og bidra til et fortsatt sterkt lokalsykehus i Harstad med både fødeavdeling, døgnavdeling innen psykisk helse, traumesykehus og stor indremedisinsk avdeling – i Nord-Norges mest folkerike region

Kreativitet i kulturhovedstaden i nord

Harstad er kulturhovedstaden i Nord-Norge. Venstre ser på et aktivt kulturliv som avgjørende for utviklinga av enkeltmennesket og som en bærebjelke i samfunnet. Kunst kan tydeliggjøre et budskap og gi nye innfallsvinkler til opplagte sannheter. Harstad Venstre er derfor opptatt av at kulturlivet gis gode betingelser. God kulturpolitikk er også god næringspolitikk. I kulturbegrepet inngår også vårt rike idrettsliv og friluftsliv.

Ungdomstilbudet i Harstad har utviklet seg positivt de senere årene. En endret organisering under Kulturskolen har bidratt til dette. Ungdommens hus har blitt et godt tilholdssted, med rikholdig og variert tilbud til ungdom. At politikk også her er et tema er viktig for demokratiutvikling.

Kulturskolen i Harstad holder et høyt faglig nivå og er et godt tilbud til de som får plass der. Dessverre har man ennå for få plasser sett i forhold til behovet, og det er til en for mange for høy kostnad. Derfor mener Harstad Venstre at vi også bør bidra med tilskudd til private aktører som ønsker å supplere dette tilbudet. Den kompetansen som barna drar med seg videre i livet er verdifull uavhengig av framtidige interesser og utdanningsvalg. Fritidskortet har gitt enda flere muligheten til sin kulturaktivitet: dette har vært et viktig og godt grep som bør videreføres.

Harstad Venstre vil:

 • støtte opp om driften av Harstad Kulturhus, herunder Harstad kino og Galleri Nord-Norge som viktige bærebjelker i Harstads kulturliv
 • støtte større og mindre private og samlende initiativ som Stien langs sjøen
 • gi full støtte til breddeidretten og fritidsaktiviteter for alle generasjoner
 • støtte opp også om private kulturaktører som Harstad kunstforening med Barnekunstskolen og andre, blant annet gjennom mer forutsigbar økonomisk støtte
 • arbeide for at visuell kultur innlemmes i Den Kulturelle Skolesekk og Spaserstokk
 • arbeide for å skape flere kunstnerarbeidsplasser i Festspillenes hjemby
 • arbeide for døgnåpen biblioteksløsning
 • støtte opp om innovative og spennende eventer i vår landsdel, som Arctic Race of Norway
 • prioritere lavterskeltilbud som bidrar til at flere får delta og flere får oppleve
 • støtte opp om og videreutvikle Ungdommens hus
 • arbeide for at vi som kulturhovedstaden i nord skal tilby gratis inngang til utvalgte kinoforestillinger, kulturhusarrangementer og utstillinger
 • fortsatt bidra til lav deltakerkostnad i barneidretten gjennom kommunalt betalt halleie; men samtidig se på hvordan man kan sikre at halltid fordeles jevnt etter behov
 • jobbe for flere åpne idrettshaller sommertid/ettermiddagstid også for uorganisert aktivitet
 • lytte til idretten selv; og bidra til utvikling av tilbud i tråd med behovene som skisseres

Et mangfoldig næringsliv i et voksende Harstad

Verdier må skapes før de kan deles. Harstad Venstre ønsker å ta vare på de små bedriftene som gjør vårt lokalsamfunn unikt. Et velfungerende samfunn er en forutsetning for et vellykket næringsliv. Venstre ønsker derfor en markedsøkonomi som legger til rette for fri konkurranse, men som også tar sosiale og miljømessige hensyn. I tillegg er det behov for en begrenset, men sterk velferdsstat som sikrer like muligheter for alle.  Bærekraften i velferdsstaten forutsetter at det etableres nye arbeidsplasser i privat sektor. Gründeren må stå i fokus slik at vi får bygd nye bedrifter og arbeidsplasser.

Lokalt er vi opptatt av godt samarbeid mellom kommune og næringsliv. Vi ønsker å fortsette satsingen med en utadrettet næringsrådgiver, et strategisk næringsfond og tilrettelegging for attraktive næringsareal er viktig. Vi ønsker også å styrke plan- og bygningsetaten for å få ned saksbehandlingstiden for både privatpersoner og næringsaktører. Harstad kommune skal oppleves som en positiv samarbeidspartner.

Harstad Venstre ønsker å fortsette utviklingen for et levende og grønt sentrum for et rikt handels- og kulturliv. Harstad, og særlig sentrumsområdet, har hatt en rivende utvikling de siste årene, med både Harstadpakken, men også flere større byggeprosjekter. Venstre var i 2016 partiet som gikk fremst for å få på plass en sentrumsplan som har vært svært viktig for å legge rammene for utviklingen. Samtidig skal vi fortsette å utvikle sentrum i enda mer positiv retning – vi ser derfor at en oppdatering av sentrumsplanen må på plass.

Norsk sjømatnæring kan dobles fra dagens årlige verdiskaping på 100 milliarder innen 2030 og femdobles innen 2050. Det vil kunne bidra til arbeidsplasser, skatteinntekter og verdiskaping. Oppdrettsnæringas fremvekst har allerede vist hvordan den kan bety mye i et næringsperspektiv og også bidra til mer fisk på matbordene verden over. Imidlertid har næringa en betydelig bakside: miljøkostnadene har vært og er betydelige både under merdene og i det økologiske miljøet både lokalt og regionalt. Null lus, null rømming og en betydelig reduksjon av miljøkostnadene er ei forutsetning for ei bærekraftig oppdrettsnæring. Venstre har i behandling av kystsoneplanen vært kritisk til nye lokasjoner der hvor det allerede er høy byrde av tidligere lokasjoner, og der hvor farvannet er mindre egnet. Venstre har derfor stemt i mot flere slike. Venstre ønsker en innovativ oppdrettsnæring hvor både lukkede anlegg, landbaserte anlegg og anlegg til havs er aktuelle løsninger for å redusere miljøkostnadene. Harstad har også en viktig rolle som en stor aktør innen leverandørindustri til oppdrettsnæringen; hvor teknologiutvikling for mer bærekraftige løsninger er vesentlig.

Distrikts-Harstad med øyriket og ytterkantene står for både rikt kulturliv og rikt næringsliv, særskilt innenfor primærnæringene. Det er viktig å ha næringsvirksomhet i hele kommunen vår; fra Gausvik og Rødskjær til Kasfjord, Langmoan og øyene nord om Harstad. For særskilt øyene er samferdsel en svært viktig betingelse for videreutviklingen av robuste primærnæringer. I dette var eksempelvis realisering av Bjarkøyforbindelsene en viktig brikke, og også fergeruter som gjør arbeid og fritidsliv i sentrum mulig. Neste steg vil være etablering av fastforbindelse mellom Hinnøy og Grytøy.

Harstad Venstre vil:

 • aktivt støtte små og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som ønsker å gjennomføre grønn omstilling.
 • prioritere nisjebutikker i levende sentrumsgater framfor etablering av store kjøpesentre utenfor byen
 • ha et strategisk næringsfond som prioriterer mangfold, distrikt, gründere og småbedrifter
 • legge til rette for et mangfoldig næringsliv gjennom attraktive næringsarealer
 • fortsatt utvikle reiselivsnæringen
 • kjempe for å beholde kompetansearbeidsplasser i vår region
 • at sjømatnæringen utvikles innenfor strenge miljørestriksjoner
 • arbeide for Tromsbanen med sidesport til Harstad
 • tilrettelegge best mulig for småbedrifter og nyetablerere
 • jobbe for lavere saksbehandlingstid og mindre byråkrati i møte med kommunen  

Et rausere lokalsamfunn

Likestilling og likeverd er grunnleggende liberale verdier. Demokratiet er ikke fullstendig uten sterkt vern for mindretallet. Harstads nye innbyggere må møtes på en positiv måte, med tilrettelegging i form av utvikling av nye boligområder, nok barnehageplasser, gode skoler og spennende arbeidsplasser.

Venstre er grunnleggende positiv til mobilitet over landegrensene, samtidig som vi er opptatt av et klart regelverk i asylpolitikken. Det er en menneskerett å kunne søke og få asyl for den som trenger beskyttelse. Venstre vil at barns rettigheter prioriteres tungt, og at lengeværende barn skal få opphold i Norge.

Harstad Venstre er stolt av å ha bidratt til at Harstad endelig har fått et samisk navn på kommunen, og vil arbeide videre for at det benyttes der det er naturlig. Harstad kommune har en svært god markering av 6. februar gjennom samisk uke, og vi vil fortsatt arbeide for at denne dagen markeres i Harstad og at barn/unge får ta del i det gjennom aktivitet i barnehager og på skoler. Den samiske kulturen er unik og gjør Norge og Europa spennende og mangfoldig.

Tilgjengelighet for alle innebærer også endringer på det rent fysiske plan. Store deler av Harstad er ikke tilgjengelig for de med fysiske funksjonshemminger. Dette må også i årene framover ha fokus ved både nybygg og renovasjon, hos både det offentlige og det private.

Harstad Venstre vil:

 • bosette minimum det antallet flyktninger kommunestyret har vedtatt
 • tilrettelegge for frivillige organisasjoner som arbeider med å fremme integrering
 • stille krav om universell utforming av større bygningsprosjekter
 • øke dagens sosialstønad, og også bredden av mulige andre ytelser for barn i lavinntektsfamilier, slik som deltakelse i fritidsaktivitet e.l.
 • fjerne barnetrygd som inntektsgrunnlag for beregning av sosialstønad
 • få på plass vurdering av fritidskassen og muligheten for å styrke denne type ordninger
 • arbeide for gode og tidsriktige lokaler for Harstad krisesenter

Lokaldemokratiet vårt i Harstad

Venstre mener at man som regel vil finne de gode løsningene lokalt. Vi ønsker derfor mindre øremerking og mindre statlig styring. Venstre er opptatt av at folkestyret skal være basert på borgernes aktive deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet. Makten bør ikke samles på færre hender i politikk og administrasjon. Harstad Venstre er stolte av å ha tatt initiativ til det som i dag er innbyggernes spørretime i starten av hvert kommunestyremøte, men mener samtidig at denne ordningen må revitaliseres. Venstre er opptatt av deltakelse fra flest mulig, og er opptatt av at politikken i større grad enn i dag tilrettelegger for at enda flere finner interesse og engasjement til å delta. Informasjonsarbeidet fra Harstad kommune har over tid bedret seg i kvalitet etter økt satsning på kommunikasjon og nettside, dette arbeidet må fortsette.

Ytringsfriheten er en grunnleggende verdi for mennesket. Vårt engasjement for ytringsfriheten setter vi gjerne i sammenheng med Harstads status som friby for forfulgte musikere. Gjennom å tilrettelegge for bredden av ytringer bidrar vi til forståelse, kulturutvikling og demokratiutvikling.

Harstad Venstre har som mål å være tydelige og transparente. Vi har offentliggjort nær alle våre innlegg fra kommunestyremøter på nettsiden vår, i lokalavis eller i sosiale medier. Våre velgere skal være trygge på hva vi til enhver tid har sagt og ment.

Harstad Venstre vil:

 • arbeide for mer bruk av folkemøter og andre former for innbyggerinvolvering før viktige beslutninger
 • arbeide videre med bedre informasjonsarbeid ut mot befolkningen
 • arbeide for et samsvar mellom de inntekter staten stiller til rådighet og de oppgavene kommunen pålegges
 • arbeide for fortsatt bærekraftige kommunale budsjett som prioriterer skole og velferd
 • arbeide for et kommunalt eiendomsselskap for bedre forvaltning og vedlikehold av kommunal eiendom
 • sikre et forsvarlig tilbud innenfor skole og velferd gjennom å bruke eiendomsskatten mer målrettet, framfor å ta den bort
 • ytterligere digitalisering og redusere byråkratiet i møtevirksomhet, innkalling, saksliste, sakspapir etc.
 • arbeide for stemmerett for 16-åringer
 • arbeide for fortsatt 35 representanter i kommunestyret noe som vil sikre bred representasjon fra flest mulig partier og dermed fra flest mulig velgere
 • verne om varslere