Tjøme Venstres program for perioden 2007-2011

Vårt nystartede lokallag har i løpet av våren i år arbeidet med utforming av valgprogram for kommunestyreperioden 2007 – 2011. Programmet er oppdelt i 8 hovedområder som miljø, skole, helse, samferdsel, kultur, lokaldemokrati, næringsliv, bolig -og nærmiljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Dokument, program

VENSTRE TJØME
PROGRAM 2007- 2011

Sosialt — liberalt – nytenkende

VENSTRES MÅLSETTING

Venstre er det sosial liberale partiet. Sosialliberalismen er den fine,
men ofte vanskelige balansen mellom frihet for den enkelte og
ansvar for hverandre.

Hvert menneske er unikt og har grunnleggende og ukrenkelige rettigheter, men også plikter og ansvar for resten av samfunnet. For oss blir derfor åpenhet, dialog og godt teamarbeid grunnleggende. Vi som lokalpolitikere skal kjennetegnes for at vi er åpne for innspill og lytter til gode argumenter. Det er slik vi kommer frem til de gode løsningene.

Vi skal arbeide for miljøet, ta sosialt ansvar og jobbe for nyskapning i kommunen. Vi er partiet som fremmer samfunnets helhetsinteresser.

Med din støtte og din stemme ved valget, vil TJØME VENSTRE i den kommende valgperioden særlig arbeide med:

FOKUS PÅ MILJØ

Venstre er partiet som alltid tenker miljø. Å ta vare på miljøet og livsgrunnlaget for kommende generasjoner ligger som grunnlag for Venstres holdninger i all politikk.

Det er viktig at både barn, ungdom og voksne tar i bruk naturen og friluftsområder, slik at de blir glad i og forstår nytten av å ta vare på naturen.

– Venstre vil gå inn for å støtte tiltak som stimulerer til aktivt bruk av friluftsliv, slik som kyststier, serveringssteder ved turmål, opparbeiding av turplasser og tilrettelegging av parkeringsplasser ved turmål.

Innbyggere og gjester i en kystkommune som vår må ha gode muligheter for å komme ned til sjøen for bading og rekreasjon.

– Vi vil at flere badeplasser der vi bor må gjøres tilgjengelige og attraktive. Disse må gjøres brukervennlige for funksjons —og bevegelseshemmede. Vi må også tilrettelegge for lett tilgjengelig avfallsstasjoner på disse områdene.

– Ferdselsretten i strandsonen og andre friluftsområder må vernes om.

– Arbeide for at natur og miljøvern kommer med i all planlegging, og at byggøkologiske prinsipper legges til grunn for byggeprosjekter.

– Stimulere til miljøvennlig/ressursvennlig energibruk.


SAMFERDSEL

– Vi støtter Vestfjordforbindelsen fullfinansiert av Staten.

– Vi ønsker brukervennlige parkeringsautomater på kommunale parkeringsanlegg, og inntektene skal gå tilbake til lokalsamfunnet. Innkreving skal skje av lokale i form av sommerjobber for ungdom, og innkrevingsavtaler med f.eks Europark/Securitas avsluttes. Venstre ønsker på sikt å fjerne disse automatene på Lilleskagen og Verdens Ende. Dette gjelder også kommunale bryggeanlegg.

– Kartlegging av allmenningskaier for korttidsbruk.

-Revidering av trafikksikkerhetsplan på Tjøme.

– Gang og sykkelveier til nye boligområder. Vi vil prioritere strekningen Gjervåg — Feierskauen, og Haug — Hulebak. Mågerøveien.
Vi vil arbeide for ny trase Lindhøy — Ødekjæret via Tjære-Ødekjæret for å gjøre Ormelet til det området det fortjener å være. Dette skal gjøres i nærdialog med berørte parter.

NÆRINGSLIV OG ARBEIDSPLASSER

Venstre vil ha en nyskapningspolitikk hvor de små bedriftene står i sentrum. Vi vil gjøre det enklere å starte sin egen bedrift. Det må bli like naturlig å starte sin egen arbeidsplass som å finne sin plass innenfor det etablerte næringsliv.

– Tjøme kommune må være en foregangskommune
for rask og enkel saksbehandling for grundere.

– Et sterkt sentrum er viktig for hele kommunen.
Vi må arbeide aktivt for en videre sentrumsutvikling der både det praktiske og estetiske vektlegges. Dette gjelder både Tjøme sentrum, Sandøsund og Ormelet.

– Vi vil kartlegge nye næringsområder.

– Et virkemiddel for å møte næringslivet vil være å gi fritak for gebyrer ved behandling av byggesøknad for næringsbygg. Det må også gjelde driftsbygninger i landbruket.

– Tjøme kommune bør gå foran som et godt eksempel og arbeide aktivt for å opprette sårt tiltrengte lærlingplasser.

Havbruksvirksomhet og aktivt kystfiske må være en naturlig del av næringslivet i en kystkommune, og vi vil arbeide aktivt for guidede turer til Færder fyr.

– Vi vil også støtte utbygging av eksisterende havneområder for å la innbyggerne få lettere tilgang til kommunale båtplasser. Vi er positivt innstilt til private initiativ og vi ønsker en opprydding langs kysten for å bedre tilgangen på båtplasser.

– Lostjenesten på Hvasser er atter i faresonen, og Tjøme Venstre vil arbeide aktivt for fortsatt drift av bordingstjenesten i ytre Oslofjord. Dette er viktige arbeidsplasser og ikke minst er det viktig å opprettholde denne tjenesten med tanke på å forebygge miljøkatastrofer.

– Vi vil arbeide for å bevare Mågerø til det beste for Tjømes innbyggere.


BOLIG —OG NÆRMILJØ

Tjøme kommune skal preges av at folk bor og lever i et nærmiljø tilpasset alle aldersgrupper.
Strandsonen er attraktiv for mange. Vi har lang nok kyststrekning til at det kan være tilgjengelige områder for alle.

– Videre privatisering av kystsonen må unngås. Bygging i kystsonen må derfor begrenses til fortetting av allerede utbygde områder, men vi ser gjerne at egnede områder reguleres til spredt bosetting.

– Venstre vil ha et levende nærmiljø og helårsliv på Tjøme. Som et sosial liberalt parti går vi inn for en bindende folkeavstemning i bopliktsspørsmålet på Tjøme.

– I tillegg vil vi arbeide mot innføring av boligskatt i vår kommune.

– Vi vil legge til rette for aktiviteter i de unges nærmiljø f.eks opprusting av lekeplasser, ball- løkker og skatepark.

– Venstre ønsker å oppheve boligbygge programmet. Infrastruktur må ligge til rette før videre utbygging.


SKOLE/HELSE

Elevene i grunnskolen er framtida i hele samfunnet, og skole og utdannelse er den viktigste investeringen samfunnet kan foreta.

– Venstre ser behovet for tilstrekkelig med ressurser inn i skolene for å gi elevene det beste tilbudet. Det er ønskelig med bemanning utover minstekravet. Økte midler til oppfølging av alle elever med spesielle behov.

– Venstre ønsker kvalitetssikring i alle ledd innenfor skolesektoren.

– Vi vil innføre et gratis skolemåltid.

– Elevene fra Hvasser skal ha rett til å gå på sin nærmiljøskole, og Hvasser skole og barnehage skal derfor bestå!

Vi i Tjøme Venstre ønsker en kommune med gode helsetjenester, og som en distriktskommune må vi se på virkemidler for rekruttering av helsepersonell.

– Vi vet Tjøme sykehjem sliter med rekruttering av off.godkjente sykepleiere og vi vil bidra til tilrettelegging for å få fylt disse stillingene.

– De ansatte i helse —og omsorgsetaten gjør en formidabel innsats og vi vil arbeide for å øke kursvirksomheten til ansatte innenfor sektoren for å opprettholde motivasjonen og øke kompetansen.

– Vi vil også opprette flere plasser for kort —og langtids avlastning, samt legge til rette for rehabilitering i forbindelse med sykehjemmet.

– Vi vil arbeide for å ansette en kreftsykepleier i Tjøme kommune.

– Frihet til å velge er en verdi i seg selv. Derfor ønsker Tjøme Venstre å arbeide for å øke valgfriheten i helse -og omsorgstilbudet på Tjøme.

LA KULTUREN BLOMSTRE

Mennesket er opptatt av livskvalitet. Et mangfoldig kulturliv bidrar til trivsel og livskvalitet for den enkelte innbygger.
Tjøme skal fremstå som en aktiv og allsidig kulturkommune. Venstre legger stor vekt på utvikling av lokalt kulturliv, både den profesjonelle og den frivillige aktiviteten.

– Venstre vil øke forståelsen av lokal historie. Rundt om i kommunen
finnes mange gamle ferdselsveier, industrianlegg, båtbyggerier,
gårdsanlegg m.m. Disse må trekkes frem i lyset, her kan turstier, kart
og skilting være til hjelp.

– Noen veianlegg og industriminner bør restaureres.

– Kulturhus eller flerbrukshus bør taes med i kommunens
langtidsplanlegging. Dette bør ligge i sentrum.

– Opprette et sommer åpent turistkontor evt. i samarbeid med næringslivet og bidra til opprettelsen av et eget nettsted for felles booking av overnatting, billetter til kulturarrangementer osv. på Tjøme.

– Biblioteket skal opprettholdes og utvikles.

Idrett er også kultur. Fysisk aktivitet er positivt for folkehelsa, og det viser seg at mange trenger organisert aktivitet. Felles trening gir sosialt fellesskap.

– Arbeide for å få bygget en flerbrukshall, da behovet for hallplass er stort. Dette skal skje i dialog med idrettsrådet.

– Venstre vil støtte opp om frivillige organisasjoner som driver med idrett og friluftsliv, spesielt rettet mot barn og unge.

– Venstre mener det er viktig å ta vare på allsidigheten i idretten gjennom å satse på breddeaktivitet.

LOKALT FOLKESTYRE

Lokaldemokratiske rettigheter er ikke vunnet en gang for alle, men må stadig vinnes igjen. Venstre har alltid kjempet for åpenhet og innsyn, medbestemmelse og representasjon og vil fortsette med det. Så vel innbyggere som folkevalgte organ må kunne velge egne løsninger. Tjenestene må være av god kvalitet og tilgjengelige når borgerne har brukt for dem.

– Vi vil derfor gjenopprette de lokale valgkretsene på Tjøme slik at flere har tilgang til, og mulighet til å bidra med sin stemme i valget.

– Vi vil arbeide for direkte ordfører valg i vår kommune.

Venstre vil la kommunene selv få større frihet til selv å fastlegge sitt eget skattenivå. Øremerking må reduseres til et minimum, og erstattes av frie midler. Staten må utvise forsiktighet med å pålegge kommunene nye oppgaver. Det lokale selvstyre må grunnlovsfestes.

Bruk stemmeretten din og følg oss på veien til å skape et bedre livsmiljø, et nyskapende og bærekraftig samfunn for en tryggere fremtid på Tjøme.

Dersom lokaldemokratiet betyr noe for DEG, stem VENSTRE!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**