Alle skal med – bare du ikke er enslig!

I Dagsavisen kunne vi forrige uke lese at regjeringen med AP-statsråd Karita Bekkemellem ikke ville fremme en egen stortingsmelding om aleneboende.
Begrunnelsen fra statsråden er at denne gruppen er for sammensatt, slik at det blir vanskelig å finne felles tiltak. Med andre ord ikke mye spenst og initiativ å finne i en slik begrunnelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Mange som bor alene, har selvsagt gode sosiale og økonomiske levekår. Venstre mener at dette ikke bør være et hinder for en stortingsmelding, slik at vi får en grundig gjennomgang som avdekker de spesifikke utfordringene mange aleneboende har. Dette er jo nettopp en framgangsmåte som kan danne grunnlaget for hvilke tiltak som er mest treffsikre. Vi løser ingen saker med å innta en passiv holdning.

AP har ved dette kommunestyrevalget sitt valgspråk: Alle skal med!

Spørsmålet blir derfor om dette kun gjelder de grupper som finnes interessante for partiet, eller om det er en manglende forståelse for ensliges situasjon.

Dagens sammensetning av familieforhold er veldig annerledes enn for bare et par tiår siden og statistikken viser faktisk at rundt 90.000 lever alene. Venstres familiepolitikk tar utgangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne de løsninger som passer best. Staten skal ikke definere hvilken familieform som er den beste, men sørge for trygge rammer uansett hvilken familieform den enkelte velger. Lever man derfor et liv alene, bør myndighetene legger til rette for at det skal være mulig å leve et godt liv — selv om en lever alene.

Statistisk Sentralbyrå slår f.eks. fast at enslige har dårligere lønnsvekst og dårligere levestandardutvikling enn resten av samfunnet. Ser man på gruppen unge aleneboende under 30 år, skiller disse seg ut med den klart svakeste inntektsveksten, spesielt gjelder dette kvinnene.

Venstre reagerer på at et parti som AP som vanligvis er opptatt av å redusere økonomiske og sosiale forskjeller, sitter i regjering uten å foreta seg noe ovenfor en gruppe med slike utfordringer.

Vear, 9. juli 2007
Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**