1. ÅPENHET OG DELTAGELSE I LOKALDEMOKRATIET

Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret. Borgerne skal kunne delta på egne premisser, uten at det kreves spesialkompetanse. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Deltagelse i folkestyret handler om å ta medansvar. Avgjørelser må tas nærmest mulig dem det angår. Det er derfor en viktig politisk oppgave å delegere makt nedover i systemet. Venstre vil ha et mangfold av lokalt tilpassa løsninger. Venstre vil ha mindre øremerking og mindre statlig styring. Kommunene og fylkeskommunene må få mer frie midler og finne sine egne løsninger. Det gir et levende lokaldemokrati.

Venstre mener at styringen av Troms ikke fordrer parlamentarisme med mange heltidsansatte politikere. Troms Venstre vil stemme for fylkesutvalgsmodellen for å få større fokus på de beste løsningene og bruke mindre tid på partipolitiske barrikade-kamper. Venstre vil uansett søke makt i det styringssystemet som flertallet velger under konstitueringen..

Venstre vil:

grunnlovsfeste det lokale selvstyret.
at mer overføringer til kommunene skal være frie midler, ikke øremerket.
gi kommunene økt adgang til å fastsette egen skattøre.
verne omretten til ytringsfrihet for ansatte i kommunene og
gi barn og unge bedre adgang til å bli hørt.
stimulere frivillige lag og foreninger til å fortsette sin viktige innsats i lokalmiljøene.
gi 16-åringer stemmerett.
fortsatt stemme imot parlamentarisk styring av Troms fylkeskommune

Det nye fylket
En forvaltningsreform må ta utgangspunkt i det som tjener innbyggere i kommunene og stimulere til et levende lokaldemokrati. Det kommunale selvstyret må styrkes. Kommunene skal ikke være statsfilialer, men selvstendige lokalpolitiske enheter.

Venstre går inn for at dagens fylker erstattes med nye fylker, der statlige oppgaver som ligger under fylkesmannen kommer under folkevalgt beslutning på mellomnivå. Fylkesmannen (staten) vil alene sitte med kontrolloppgaver. Venstre ser for seg færre fylker enn i dag, men endringer må skje frivillig og gjennom en åpen og inkluderende prosess. Troms Venstre vil primært jobbe for et samlet Nord-Norge, slik at også sykehusene kan komme under direkte regionalt eierskap og styring. Øvrige oppgaver som skal ligge til de nye fylkene: Utvikling og næring, natur- og miljøforvaltning, kultur, samferdsel og videregående utdanning.

Venstres vil arbeide videre med detaljering av oppgavefordelingen mellom kommuner, fylker og staten, med sikte på en vesentlig desentralisering av makt og styrking av lokaldemokratiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**