2. EN MODERNE MILJØPOLITIKK

Venstre er miljøgarantisten i norsk politikk. God klimapolitikk er avgjørende for å hindre globale katastrofer og for å bevare matressursene i havet her nord. God miljøpolitikk er også god næringspolitikk, for det setter fart i teknologiske nyvinninger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre har alltid vært på banen i miljøsaker og vil fortsatt stå i front for å bevare miljøet og sikre en bærekraftig utnytting av ressursene i Troms, i landet og verden forøvrig. Nå går det opp for flere at Venstres politikk for et bedre klima må etterleves, ellers vil verden oppleve oversvømmelser, nød og ustabilitet ved store folkeforflytninger. For oss i nord er det også et skremmende scenario at oppvarmingen av polhavet vil endre strømmer og true fiskeartenes eksistens og tilstedeværelse. Venstre vil ha en målfestet klimaplan for Troms.

Venstre vil arbeide for at Troms tar sin del av ansvaret for de globale miljøutfordringene. Norge som et rikt land bør lede an i utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn og rettferdig handel, der de fattigste landene får sin rettmessige andel.

Det er viktig å følge opp og utvikle forpliktende planer for å nå miljømålene. Venstre vil basere arbeidet på folkelig deltakelse, langsiktig planlegging og samarbeid på tvers av samfunnssektorer og samfunnsinteresser.

Troms Venstre vil arbeide for:
at Troms fylkeskommune skal utarbeide sin egen klimaplan med konkrete mål, samt være pådriver for lokale klimaplaner. Troms fylkeskommune skal ved lokale tiltak bidra til de nasjonale klimamålsettingene om reduksjon i utslipp av klimaødeleggende gasser.
at gasskraftverk skal ha C02- rensing fra oppstart.
en begrenset og kontrollert petroindustri i nord, der enkelte områder reserveres og gis sikkerhet og grunnlag for å drive andre næringer, som fiskeri og reiseliv. Venstre går imot petroutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen.
å sikre beredskap mot oljehavarier og atomforurensing utenfor kysten vår.
at Troms fylkeskommuner handler innenfor målsetningene til FairTrade.
at Troms Fylkeskommune bidrar til sikkerhet innenfor målsetningene til Safe Community.
T-bane/metro mellom sentrum og lufthavna i Tromsø.
utbygging av Nordnorgebanen for å få mindre tungtrafikk på veiene
å tilrettelegge for utbygging av småkraftverk, men samtidig være svært restriktiv med nedbygging av urørte vassdrag.
å tilrettelegge for en skånsom utbygging av vindkraftverk og tidevannskraftverk, som kan gi flere alternative, rene energikilder.
å støtte bioanlegg og andre anlegg for utnytting av alternativ vannbåren varme ved større utbygginger, spesielt ved offentlige bygg.
å tilrettelegge for mer bruk av gass på skip og båter.
å sikre allemannsretten til å ferdes fritt i naturen
å verne strategisk viktig dyrka mark.
å unngå nedbygging av strandsonen i kystkommunene og langs innsjøer i kommunene.
å rydde opp i gamle miljøutslipp og fjerne vrak.
rydding av kratt langs veiene for sikkerhet for dyr og trafikkanter, for trivsel og opplevelser.
å sikre det biologiske mangfoldet gjennom en målrettet og miljøbasert arealforvaltning
å behandle både husdyr og ville dyr med respekt.
å sikre rovdyrstammene og gi lokal autorisasjon til raskt uttak av skadedyr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**