4. KULTURPOLITIKKEN

Med et godt kulturtilbud blir vårt liv rikere og mer meningsfullt. Troms Venstre er derfor opptatt av at kulturlivet gis gode betingelser. Troms Venstre ser på et aktivt kulturliv som avgjørende for utviklinga av enkeltmennesket og som en bærebjelke i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fylkeskommunen må bruke kultur som en spiss i den regionale utviklinga. Gjennom et godt samspill mellom offentlig sektor, frie kulturaktører og næringslivet kan det skapes et godt grunnlag for vekst, utvikling og gode sosiale nettverk og møteplasser i fylket vårt og i samvirke med andre fylker og nasjoner, ikke minst i Barentsregionen.

Kultur er også næring og institusjoner
Kultur er breddeaktiviteter og relasjonsbygging og viktig for den enkeltes utvikling, men Troms Venstre er seg bevisst at en stor del av kulturpolitikken også kan være næringspolitikk: Musikk, teater, billedkunst, handverk, husflid/duodji. Troms Venstre vil fremheve profesjonelt samarbeid i Nord-Norge og støtte et felles ressursorgan for de nordnorske kunstnerne. Økt kjennskap og tilgang til kultur gir inspirasjon til nyskapning og øker den menneskelige kompetansen.

Kulturinstitusjoner- og institutter bidrar til kontinuiteten i kulturlivet. Venstre er villig til å satse på disse i tett samarbeid med de andre nordnorske fylkene. Troms Venstre ønsker å fortsette Den nordnorske kulturavtalen. I Troms må vi særlig støtte opp om fyrtårn – institusjoner som Festspillene i Nord-Norge, Hålogaland Teater, Tromsø symfoniorkester, Fartøyvernsenteret, muséene, galleriene, bibliotekene og festivalene. Troms Venstre vil jobbe for å få gratis museumsadgang for alle under 18 år. Troms Venstre vil arbeide for å få den samiskkulturelle festivalen Riddu Riđđu på Statsbudsjettet.

Idrett
Idrett og fysisk aktivitet er viktig både som kulturbygger og helseforebygger. Derfor er det viktig med et bredt og mangfoldig idrettstilbud med fokus på breddeidrett. Troms Venstre mener det offentlige må gjøre særskilte tiltak for å få en større grad av fysisk og mentalt hemmede med i idrettsaktiviteter og -arbeid. Fylkeskommunen må ha et tett og tillitsfullt samarbeid med Troms idrettskrets. Troms Venstre vil støtte toppidrettsarrangementer i fylket, som også kan bidra til stor næringsaktivitet.

Flerkulturelt
Troms har til alle tider vært et flerkulturelt samfunn. Samisk og kvensk kultur i Norge må rehabiliteres og utvikles. Det er for det første viktig for samenes og kvenenes identitet, men også viktig for andre nordmenn, slik at vi her nord i økende grad lærer av og blir bevisst vår mangfoldige kulturarv, særegenheter og fellestrekk. Midler til integreringsarbeid må tilføres skolene og idrettslagene, slik at innvandrere kan møte nye medborgere i idrett, lek og organisasjonsarbeid.

Troms Venstre vil arbeide for:
å ta i bruk kultur i den regionale utviklinga
fortsatt satsing på kulturinstitusjonene og festivalene
gi tillit til organisasjonene/institusjonene, slik at ikke politikerne styrer kunsten.
økt satsing på flerkulturelt arbeid
økt satsing på breddeidrett samt støtte til toppidrettsarrangementer i fylket

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**