5. SAMFERDSELSPOLITIKK FOR MILJØ OG FRAMKOMMELIGHET

Venstre vil føre en samferdselspolitikk som sikrer god og effektiv framkommelighet for folk og bedrifter, blant annet for å skape sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner. Trafikksikkerhet og rassikring prioriteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Et godt samferdselstilbud er avgjørende for å opprettholde spredt bosetting. Et overordnet mål er at all transport skjer på en mest mulig miljøvennlig måte. Gods må i større grad over til skip og jernbane.

Venstre vil arbeide for:

Trafikksikringstiltak: Rassikring, gang- og sykkelveier, midtdelere, fotgjengerbruer/-tunneler.
samarbeidspakker, som Tromsø-pakkene, og akseptere veiprising for å få bygd ut nye veier i byer og tettsteder.
vesentlig forbedring av veistandarden på fylkesveiene for å redusere merkostnadene ved transport til og fra distriktene.
å sikre og utvikle kollektivtransporttilbudet og holde billettprisene lave.
at transportmidlene for personbefordring også er tilpasset bevegelseshemmede.
at Transportjenesteordningen (TT) for funksjonshemmede med behov for spesialtransport gis et forsvarlig økonomisk driftsgrunnlag.
at hurtigbåtrutene tilpasses slik at man sikrer et godt tilbud mellom de største sentrene i fylket (Harstad – Finnsnes – Tromsø – Skjervøy), men også slik at distriktsbefolkningen får gode kommunikasjoner.
at rutetabeller mellom ulike kommunikasjonsmidler samordnes bedre.
å sikre realisering av Bjarkøyforbindelsen og Langsundtunnelen.
utbygging av Nord-Norgebanen.
bygging av metro mellom Tromsø lufthavn og sentrum.
å øke tilgangen på biodrivstoff
et godt drosjetilbud gjennom løyvetildeling og regulering av drosjenæringen.
en fremtidsrettet havneutbygging, som tar sikte på at en økende andel av godstransport transporteres sjøveien.
å få på plass LNG-sentraler for å stimulere til omlegging fra olje til gassdrift for fartøyer
å bedre trafikksikkerheten til sjøs ved at det utarbeides oppdaterte kartverk og bedre sikring på kysten.
sikring av skipsledene i Troms
å innføre tvungen losplikt innenfor grunnlinja langs hele kysten for utenlandske fartøyer og norske fartøyer over 300 brt. som fører forurensende last.
ytre turistveg med ferjeforbindelser på Senja i sesongen.
styrket rutetilbud over Sørkjosen Lufthavn, Harstad – Narvik lufthavn Evenes og Bardufoss Lufthavn, som snarest må tollterminal og internasjonal status.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**