Program for Rissa Venstre 2007- 2011

Venstre er det liberale alternativet i lokalpolitikken i Rissa. Vi er partiet for deg som er opptatt av et godt miljø, kunnskap i skolen og et nyskapende næringsliv.
Venstre har en sosialliberal politikk hvor en vil gi mer ansvar — mer frihet til enkeltmenneskene.

Venstres visjon: “Venstre vil et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet”.

Dette er noe av det vi i Rissa Venstre vil arbeide for i kommende fireårsperiode:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Oppvekst med kvalitetstilbud
Alle barn/unge har krav på trygge, gode oppvekstvilkår.
Alle barn/unge må få oppfølging og utfordringer etter behov.
Kommunen må legge til rette, foreldre og foresatte må følge opp.

Barnehage – Skole
Venstre vil at Rissa kommune skal:
– ha fysisk og pedagogisk gode barnehager med plass til alle som ønsker det.
– satse på kvalitet i skolen med vekt på både fysiske og menneskelige ressurser —
en skole for kunnskap og muligheter – kvalitetsskole
– styrke formidling av basiskunnskaper i skolen
– styrke lærerens rolle som kunnskapsformidler og leder
– sørge for god overføring mellom barnehage, grunnskole og videregående

Forebyggende arbeid
Venstre vil at Rissa kommune legger vekt på forebyggende arbeid ved å:
– prøve ut et tilbud om åpen barnehage med et pedagogisk innhold til barn og foreldre sammen – gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner
– styrke helsesøstertjenesten på alle skoler
– satse på helsestasjonen, PPT og barnevernet
– styrke helsestasjonstilbudet for ungdom
– ha en aktiv ruspolitikk for å forebygge rusrelaterte skader
– sikre et likeverdig fritidstilbud i Stjørna og Stadsbygd som i Rissa

Helse og omsorg med høg kvalitet
Gode helsetjenestene er en viktig del av det trygge liv for Rissas befolkning.
Omsorgstilbudene må være tilstrekkelige og av høg kvalitet.
Rissa kommune må lytte til innbyggerne og yte tilstrekkelige og gode tjenester.

Helsetjenestene
Venstre vil at Rissa kommune skal:
– fortsatt gi gode tilbud i legetjenesten
– få på plass akseptable legevaktordninger både for innbyggerne og legene
– styrke rehabiliteringsarbeidet med gode fysio- og ergoterapitjenester
– gi tilskudd for å holde terapibadet åpent det meste av året
– holde skolebassengene åpne større deler av skoleåret
– gjenopprette kommunal jordmorfølgetjeneste

Omsorgstjenestene
Venstre vil at Rissa kommune skal:
– satse på en verdig eldreomsorg med høg kvalitet
– sørge for nok sykehjemsplasser på enerom, slik at alle med behov får plass
– sørge for at alle får god hjemmebasert omsorg etter behov
– yte praktisk hjelp og aktiviseringstilbud til eldre ved å bl.a. satse på frivillighetssentral
– satse videre på å bygge ut oppfølgingstjenesten

Næringsliv
Det er næringslivet som skaper verdier og arbeidsplasser – og dermed sikrer bosetting og velferd i kommunen.
Kommunen må ha et aktivt næringsliv med gode og varierte arbeidsplasser.
Venstres næringspolitikk handler om forenkling, fornying og fleksibilitet. For
gründere og selvstendig næringsdrivende er komplekse regelverk ofte en hemsko for å komme i gang og lykkes.

Rissa Utvikling (RU) er en viktig faktor i næringsutvikling i Rissa kommune. Derfor bør RU tilføres en bredere kompetanse, slik at den blir en god veileder
for gründere og næringslivet generelt.

RU bør være en større pådriver for å skape ny virksomhet i kommunen, men også være med å videreutvikle det næringslivet som finns. Det er positivt at
landbruket er organisert under RU.

Rissa Venstre vil være en pådriver for at Rissa kommune skal arrangere næringsforum to ganger i året. Her kan næringsaktører møtes, utveksle erfaringer og nye ideer kan skapes.

Rissa kommune må regulere og tilrettelegge areal for ulike næringsformål.
Alle deler av kommunen må være med i vurderinga.

Rissa Venstre ser svært positivt på utviklinga innen jordbruket i Rissa og støtter den store omlegginga til økologisk produksjon. Rissa er den største mjølkeproduksjonskommunen i Sør-Trøndelag og det bør den kunne fortsette å være.

Rissa Venstre vil arbeide for ei bedre ferjeforbindelse med nattavganger og 20 min. avganger på dag. Veien Trondheim — Flakk — Byneset må oppgraderes og rassikres.

Sentrumsutvikling
Rissa Venstre mener at:
Rissa kommune må planlegge langsiktig for å få et enda bedre og funksjonelt Rissa sentrum der folk kan oppholde seg og trives. Sammen med gode tilbud vil trivsel øke kjøpelysten.
Planer for et mykere og mindre bilmetta sentrum bør finne sin form.
Kommunen bør legge til rette for friluftsaktiviteter sentrumsnært ved Botn for kommunens innbyggere.
Jordbruksarealet som kommunen har kjøpt på Årnset må brukes både til næring og offentlig formål, men slik at utbygging innen helse og skole planlegges først med gode langsiktige løsninger.
Stadsbygd sentrum bør få sin sentrumsplan for bolig og næring.
Husgrupper og mindre boligfelt kan være gode byggealternativ til store boligfelt.
Venstre vil arbeide for at vi får bygd gang- og sykkelveier ved skoler og tettsteder i kommunen vår.

Natur og miljø
Venstre mener at:
Klima og miljø er dagens viktigste politiske spørsmål. Venstre vil fortsatt være aktive i natur- og miljøarbeidet. Vi vil ta vare på mangfoldet i naturen og kulturlandskapet i Rissa.

Venstre har tatt initiativ til å få laget en forpliktende klimaplan for kommunen. Vi ønsker et bredt engasjement blant innbyggerne, i kommuneledelsen, i næringslivet, i skole og barnehager. Et slikt engasjement må til for at vi skal nå
målet om å redusere CO2 utslipp.

Venstre vil arbeide for at det stilles miljøkrav ved nærings- og boligbygging, og at det satses på miljøvennlig oppvarming med varmepumper, biobrensel og solenergi. ENØK-tiltak er fremdeles viktig. Kommunen bør satse på miljøvennlig transport.

Kultur og fritid
Venstre vil
– støtte lokale kulturtiltak og det frivillige organisasjonslivet
– prioritere kulturmidler til barn og unge
– støtte kulturbasert næring med utgangspunkt i Råkvåg eller Kystens Arv — "Den siste Viking"
– arbeide for at vi en gang i framtida kan få bygd et kulturhus / bibliotek i Rissa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**