Valgprogram 2007 — 2011

Her finner du hele Verdal Venstres program. Vi har også lagt ut Venstres "Ti liberale prinsipper", som er våre folkevalgtes styringsredskap i saker vårt program ikke omfatter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Solstrand veiviser nær

Foto: Tore Rykkel

Verdal Venstre
Valgprogram 2007 — 2011

Engasjement og deltagelse
Lokaldemokrati

Et sosialliberalt parti vil ha et demokrati basert på uavhengighet og åpenhet. Synkende
politisk interesse er en utfordring for demokratiet, fordi det overlater viktige beslutninger til
andre enn folkevalgte organ. Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som
mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre.

Verdal Venstre vil:

1. Stå i første rekke for uavhengighet, åpenhet, offentlighet og lokaldemokrati

2. Ha dialog med engasjerte innbyggere gjennom å innføre et politikertorg, som er en
møtearena mellom innbyggere og gruppeledere for de politiske partiene

3. I viktige saker for befolkningen, arrangere informasjonsmøter

4. At ungdom får økt medbestemmelse i utviklingen av kommunen

5. Endre politisk organisering og opprette 4 komiteer: 1. Oppvekst og kultur/idrett. 2. Helse, omsorg og rehabilitering 3. Miljø, samfunn og næring 4. Plan og byggesaker

6. Opprette egen stilling som Miljøsjef

7. Tilbakeføre avgjørelsesmyndighet fra administrasjonen til folkevalgte organer ved å
revidere kommunens delegasjonsreglement

8. At kommunens ansatte skal ha stor grad av ytringsfrihet, og at denne skal nedfelles i en
kommunikasjonsplan for kommunen

Kreativitet og nyskaping
Småbedrifter

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Forskning, utdanning og
skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Vi må gi rom for menneskets skapende evner og vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé.

Verdal Venstre vil:

1. Sørge for at næringsvirksomhet tar nødvendig hensyn til helse og miljø, bl.a gjennom krav om konsekvensanalyser for større nyetableringer.

2. Ved all næringsutvikling skal hensyn til miljø og bærekraftig utvikling tillegges mer vekt enn økt økonomisk gevinst
3. Stimulere til produksjon av bioenergi som både tar utgangspunkt i lokal råstoff, lokale arbeidsplasser og sunt miljø.

4. Opprettholde et nært samarbeid med Innherred Vekst og Verdal Næringsforum for videreutvikling av næringslivet i kommunen

5. Gå imot nyetableringer eller utvidelse av dagbrudd ved nye tillatelser i forbindelse med utvinning av kalkforekomstene i Tromsdalen

6. Industriområdet på Ørin Nord utvikles i samsvar med eksisterende reguleringsplan. Kommunens utgifter må dekkes inn gjennom statlige tilskudd og salg av arealer.

7. Videreutvikle samarbeidet mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og kommunen

8. Øke satsing på kultur- og naturbasert næringsutvikling

9. Forsterke tilgangen til kvalifisert arbeidskraft gjennom målrettet videreutvikling av Verdal som en attraktiv bostedskommune

10. Styrke interessen for å starte egen virksomhet ved å videreutvikle ungt entreprenørskap
i skoleverket og lette tilgangen til rådgiving for unge nyskapere

11. Vi vil arbeide for at eiendomsskatten avvikles i løpet av perioden.

Lokalt miljø- og klimaansvar
Miljø

Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor, både nasjonalt og lokalt. Venstre er et moderne, løsningsorientert og ansvarlig miljøparti. Natur- og miljøtenkningen
er et overordnet prinsipp i all politikk. Utfordringen er å få integrert miljøpolitikken
i de lokale beslutninger som tas og sikre en bærekraftig utvikling. Hvis vi handler nå, kan fremtiden bli en ren fornøyelse.

Verdal Venstre vil:

1. Bygge gode sykkel- og gangveier i tilknytning til alle skolene

2. Gang og sykkelveg fra Vinne til Lysthaugen.

3. Utrede bygging av bro mellom Ness og Hagasvingen

4. Ruste opp Havfrua og området omkring til et attraktivt friluftsområde

5. Ferdigstille friområdet på Ørin Nord

6. Elvepromenaden utvides helt til Hagasvingen på nordsida

7. Velge vegløsninger for Fættenområdet i nært samarbeid med de som bor der

8. Ivareta jordvernet for å sikre mulighetene for matvareproduksjon på lang sikt og under
ulike forhold

9. Opprettholde den restriktive linjen for motorferdsel i utmark, samtidig som sterkt bevegelseshemmede gis større muligheter til transport

10. Utvikle en lokal handlingsplan for klima og miljø

11. Styrke arbeidet med rehabilitering av kommunenes bygningsmasse, både når det gjelder forbedringen av inneklima og valg av energibærere og ENØK.

12. Varme opp næringsbygg, boligblokker og rekkehus ved bruk av miljøvennlig energi,
og ta dette inn i byggeforskriftene

13. Ved nyinnkjøp eller leie av biler/maskiner til kommunal drift skal det benyttes el-biler, hybridbiler eller biler/maskiner som går på biodrivstoff eller hydrogen, der dette er mulig

14. Utrede gratis bybuss i sentrum og i nærområdene til sentrum – med hyppige avganger

15. Arbeide for at det etableres tospors elektrisk jernbane mellom Steinkjer og Trondheim

16. Kommunen skal øke bruken av varer som er merket med "Rettferdig handel" i sin virksomhet

17. Kommunen skal bidra til økt bruk av økologiske matvarer

Et inkluderende samfunn
Sosialt ansvar

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger
viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det mest. Velferdssamfunnets
tjenester skal i all hovedsak være offentlig finansiert og et offentlig ansvar, men
de kan på mange områder leveres av andre.

Verdal Venstre vil:

1. Styrke forebyggende barnevernsarbeid for å gi alle barn en best mulig oppvekst

2. Vi vil at Verdal kommune skal bli prøvekommune for borgerlønn

3. Øke sosialsatsene for barnefamilier i Verdal kommune slik at de er til å leve av

4. Gå inn for ordninger som innebærer at fattige familier og innvandrerfamilier uten lønnsinntekt, gis øremerkede tilskudd til barns fritidsaktiviteter

5. Sette i gang tiltak som inkluderer innvandrere bedre i sitt lokalsamfunn

6. Forbedre ordningen med omsorgslønn

7. Øke andelen heltidsstillinger i helsesektoren for å gi bedre helsetjenester og utvikle et bedre arbeidsmiljø

8. Når den enkelte hjelpemottaker ønsker det, legge til rette for at familie og naboer kan gis oppdrag som kommunal hjemmehjelp

9. Legge opp til turnusordninger som innebærer færrest mulig hjelpere for den enkelte hjelpmottaker

10. Utrede "Helsestasjon for eldre" etter modell som er innført i bl.a Hamar kommune

11. Styrke rehabiliteringstilbudet – flere dag og døgnplasser

12. Øke legetjenesten på sykeheimene slik at en kan reduserer innleggelse på sykehus og øke mulighetene for korttidsopphold etter sykehusinnleggelse

13. Utrede mulighetene for å beholde egen fastlege ved midlertidig flytting til sykeheim

14. Utrede en større omklassifisering av sykeheimsrom til omsorgsboliger. Forutset-ninen er at omsorgsnivået beholdes som før.

Kunnskap og kultur for et levende samfunn
Skole og kultur

Venstre vil styrke den offentlige skolen, spesielt gjennom å gjenreise respekten for læreren og
fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Kvaliteten i
skolen er avhengig av kompetente, motiverte og trygge lærere og skoleledere. Kultur bidrar
til å skape livsglede, tilhørighet og livsutfoldelse hos det enkelte menneske. Egen deltakelse
har stor verdi for den enkeltes livskvalitet, utvikling og trivsel. Et godt utbygd kulturtilbud er
viktig for at Verdal skal være et attraktivt sted å bo og arbeide.

VerdalVenstre vil:

1. Sikre lærerne systematisk kompetanseheving gjennom å innføre et kompetanseår, der lærerne kan få permisjon for videreutdanning eller å praktisere i et annet relevant yrke.

2. Beholde den eksisterende skolestrukturen

3. Forbedre den økonomiske modellen som brukes ved fordeling av ressurser mellom skolene

4. Øke spesialpedagogisk kompetanse i skolen

5. Bygge ny ungdomsskole ved Videregående skole

6. Stimulere til økt samarbeid mellom skole og gårdsbruk / annen næringsvirksomhet

7. Styrke ENØK-undervisningen i skolen med både informasjon og praktiske opplegg
knyttet til hjem og skole

8. Utvide tilbudet om gratis skolefrokost på ungdomsskolene, og stimulere til økt fysisk aktivitet på skolen og barnehagene.

9. Styrke skolebibliotekene med satsing på skolebibliotekansvarlig personale ved skolene
i kommunen

10. Legge til rette for etableringen av nye private barnehager og gi de etablerte trygge vilkår for sin virksomhet

11. Styrke kulturskolen slik at flest mulig barn og ungdom får et godt tilbud og anledning til å utvikle sine evner

12. Bygge ut en flerbrukshall ved Verdal videregående skole og bidra til at det utvikles en idrettspark ved skolen

13. Gi idretten rammevilkår for økt aktivitet slik at alle kan få delta i fysiske aktivitet og utvikle sine ferdigheter

14. Støtte opp om ungdomsklubber og andre tilbud til uorganisert ungdom.

15. Desentralisere vaktmestertjenesten, og gjeninnføre kveldsvaktmesteren.

Venstres "Ti liberale prinsipper"
“Ti liberale prinsipper" er fundamentet for Venstres sterke engasjement for sosial rettferdighet, for en god skole, for friheten til å skape sin egen arbeidsplass, for miljøet, for personvern og åpenhet.

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv – for begge kjønn, på tvers av landegrenser, kulturell bakgrunn, livssyn og legning. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for seg selv. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er sterke i troen på at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten — og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De få som er ute av stand til å ta ansvar for seg selv, skal få samfunnets hjelp til å leve et verdig liv.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne — hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like
Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst
Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle — av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

7. Politisk makt skal komme nedenfra
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres
Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis
Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**