Valgprogram for Fet Venstre

Etter møtedebatter og innspill fra listekandidater, egne medlemmer og andre støttespillere har Fet Venstre fastsatt et spenstig og fremtidsrettet lokalt valgprogram for kommunestyreperioden 2007-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres landsmøte har for årets kommunestyre- og fylkestingsvalg valgt fire programfestede kjerneområder:

Småbedrifter
Miljø
Sosialt ansvar
Skole

I tråd med dette er følgende lokale kjernesaker tatt inn i Fet Venstres valgprogram for høstens kommunestyrevalg og valgperioden 2007-2011:

Utbyggingspolitikk og kommunale tjenester
Fet kommune må følge utviklingen på Romerike, i henhold til både egen kommuneplan og fylkesdelsplanen, og ta sin naturlige del av befolkningsveksten slik at kommunens befolkningsandel forblir ca 4% av folketallet på Romerike. Like vel må utbyggingstakten tilpasses Fet kommunes egne behov slik at det eksisterende bomiljøet ikke forringes.
Plassering av nye boligfelt og volum av nye boliger må tilpasses eksisterende infrastruktur som må videreutvikles før ny utbygging realiseres. Dette gjelder så vel kollektivtrafikk, veinett, effektive renseanlegg og vann- og avløpsnett som barnehager, skoler og andre kommunale tilbud.
Fet kommune må i større grad bidra til at bredbåndnett blir tilgjengelig for alle i Fet, og selv ta i bruk IKT-verktøyene som allerede finnes for å bedre sitt tilbud og kommunal informasjon til innbyggerne.

Vannkvalitet i vassdragene
Vannet i Mjøsa, nedre del av Glomma, Leira, Nittelva og Svellet er til tider så forurenset at det frarådes å spise fisk herfra eller å benytte vannet til vanning av nyttevekster.
På grunn av kommunenes manglende økonomiske ressurser, må det bli statens ansvar å ta initiativ til at nødvendige renseanlegg etableres slik at kravene til vannkvalitet i EUs vanndirektiv kan oppfylles. Kommunene må pålegges å iverksette interkommunalt samarbeide for å foreta utbygging av miljøbevarende vann- og avløpsnett, renseanlegg og slambehandlingsanlegg, finansiert av statlige tilskuddsordninger.

Videre utbygging i Garderåsen
I forbindelse med foreslått utbyggingsplan for nytt boligområde i Garderåsen må kommunen sikre at det avsettes nok arealer til fritidsformål og fremtidige utvidelser av skole og barnehage i tilknytning til Garderåsen skole. Boligfeltet må ikke bygges ut før vann og avløpsnettet er forsterket, nytt høydebasseng for drikkevann etablert og veienett med gangstier er anlagt for å sikre det eksisterende bomiljøet, barnas skolevei og allmennhetens tilgang til friluftsområdene ved Tientjern og Kongsrud.
Ny riksvei, med avkjøring til Garderåsen og Fetsund sentrum, må anlegges utenfor dagens bebyggelse og med ny bru over Glomma mellom Falldalen og Roven.
Det eksisterende reguleringsplanen som nå ligger ute til offentlig ettersyn til den 30. august viser at tilstrekkelige hensyn ikke er tatt til de som alt bor i Garderåsen, og spesielt ikke til Garderåsen skoles forventede fremtidige behov etter utbyggingen.

Økt satsning på utdanning og nye skoler
Fet Venstre ser nødvendigheten av sterkere fysisk satsning på skolen både når det gjelder forbedring av læremiljøet og lærerne som pedagogisk og faglig ressurs for barn og ungdom.
I nær fremtid blir det nødvendig å utvide elevkapasiteten både for barnetrinnet og ungdomstrinnet og prioritere ny skole på vestsiden av Glomma fremfor vesentlig utvidelse av de eksisterende skoleanleggene.
På denne måten kan elever fra skolekretsene øst for Glomma samles på en felles ungdomskole på Østersund, mens elevene fra vestsiden av Glomma kan samles på ny skole på vestsiden og derved kan slippe å krysse Glomma på sterkt trafikkbelastede veier.

I både nye og eksisterende skolebygg må det tas hensyn til at skolen skal være for alle elever, og det må i større grad legges til rette for varierte undervisningstilbud som muliggjør både gruppeundervisning og individuell tilpassing i forhold til den enkelte elevs forutsetninger og ferdigheter.

Vi vil fortsette å arbeide aktivt for å få opprettet flere kommunale lærlingplasser og en lokal videregående skole nær Fetsund sentrum. Vår målsetting er at Fet kommune til enhver tid skal ha 20 lærlingplasser for å sikre flere av bygdas ungdommer et fullverdig opplæringstilbud i arbeidslivet.

Sentrums- og næringsutvikling
Videre utvikling av Fetsund som sentrumsområde og brukervennlig knutepunkt for kollektivtrafikk må prioriteres i større grad enn tidligere. Gangvei fra Fetsundbrua til sentrum må fullføres snarest og ny vei for interntrafikk mellom RV22, Garderåsen og Fetsund sentrum må etableres i nær fremtid.
Ved videre regulering av sentrumsområdene må det sørges for en balansert avveining mellom boligbygg og næringsbygg, og det må legges til rette for etablering av en videregående skole med sentrumsnær plassering.

Ny riksveiforbindelse mellom Åkrene, Garderåsen, Fetsund og Roven må opprettes, og gamle ferdselsveier gjenåpnes som gangveier mellom Ramstadområdet og Svingen.

Flere lokale arbeidsplasser må etableres både i Fetsund sentrum og på Heia Industriområde for å bidra til redusere trafikkbelastningen på RV22. Kommunen må ta initiativet til å etablere et næringsforum hvor bygdas største industribedrifter kan danne nettverk for å gi nyetablerte småbedrifter verdifull drahjelp i en krevende startfase, fra erfarne industriledere

Vedlikehold av kommunale eiendommer og anlegg
Fet kommune må i større grad vedlikeholde og ta vare på kommunale bygninger, veier og tekniske anlegg slik at anleggene ikke forfaller. Unødig store skader og ekstrakostnader som nå har oppstått grunnet forfall, må i fremtiden unngås gjennom planmessig gjennomført vedlikehold.

Alle innbyggere må sikres samme rettigheter og tilbud når det gjelder fremkommelighet og standard på både lokale veier og bygdeveier, enten de er private eller kommunale.

Bo- og oppvekstmiljø
Det må i større grad legges til rette for større samarbeide med velforeninger og frivillige lag og foreninger for å ivareta bomiljøene og sikre barn- og unge gode oppvekstvilkår gjennom etablering av trygge arenaer som også skal kunne benyttes av uorganisert ungdom.
For å sikre trygghet vil Fet Venstre bidra til at Fet kommune utarbeider en helhetlig handlingsplan for å takle rusproblemenes voksense utfordringer, både når det gjelder alkohol og andre rusmidler.
Det må snarest mulig opprettes en stilling for barne- og ungdomskontakt som har til oppgave å etablere lokal kontakttelefon for barn- og ungdom samt samarbeide med frivillige lag- og foreninger og menighetene om å skape arenaer for egenstyrte ungdomsaktiviteter.

Det nyetablerte NAV, sosiale nettverk og miljøkontakter må tas i bruk som virkemidler for å motvirke negative ringvirkninger og økende trussel fra økt omsetning av rusmidler av alle slag.
Fet kommune trenger snarlig en handlingsplan mot alkohol- og rusmiddelmissbruk.
"Grønn omsorg" må tas i bruk for å hjelpe de som alt er rammet.

Seniorpolitikk og eldreomsorg
Kommunen må i større grad innlede samarbeide med frivillige lag og foreninger og private for å øke aktivitetstilbudet til pensjonister og eldre, slik at de kan bo lengst mulig i eget hjem. Fet Venstre går derfor inn for å forsterke tilbudet til denne gruppen, både når det gjelder legetjenester, fysioterapi og dagtilbud med fysiske og sosiale aktiviteter.
Kommunen må snarlig starte planlegging av hensiktsmessige eldreboliger med pleietilbud både i Fetsundområdet og i Gansdalen.

Fet Venstre vil bidra til at Fet kommune foretar en vesentlig omlegging av sin arbeidgiverpolitikk og
derigjennom legger til tilrette for at seniorenes faglige ressurser kan utnyttes gjennom å sikre alle delaktighet i arbeidslivet inntil de selv ønsker å gå av med pensjon.

Lege- og helsetjeneter til alle
Fet Venstre går inn for å etablere et døgnbemannet legevakttilbud for både øyeblikkelig hjelp og lindrende behandling, såvel for medisinsk som psykiatrisk og kirurgisk hjelp.
Ventetiden på fysioterapitjenester vil vi kutte ned ved å inngå flere driftsavtaler med etablerte fysioterapeuter.

Innbyggervennlig boligpolitikk
Fet Venstre vil legge til rette for en innbyggervennlig utbyggings- og boligpolitikk hvor det prioriteres boligprosjekter som sikrer at også enslige ungdommer, unge par og barnefamilier får råd og anledning til å etablere seg i egen bolig. Dagens boligpolitikk er i alt for stor grad overlatt til griske utbyggere som har bidratt til å stenge alt for mange boligsøkende ute fra det private boligmarkedet.

Se også valgprogram for Akershus Venstre

Klikk her for å teste om du er Venstrepositiv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**