Lokal valgbrosjyre for Stovner Venstre

Ved å stemme Venstre er du med på å sikre bydelens grønt- og friområder. Av partiene var det kun Venstre
som kjempet mot utbyggingen som har rasert «Blåbærskogen». Venstre er et liberalt parti som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for hverandre.

Venstre vil at Stovner skal være en bydel hvor det er godt å vokse opp, stifte familie, arbeide og bli gammel.

Her kan du lese vår lokale valgbrosjyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Les vår lokale valgbrosjyre her (PDF)

Forside Stovner

Foto: Frithjof Funder

En grønn miljøbydel
Grøntområdene i Stovner bydel er under press. Blåbærskogen ble bygget ned med full støtte fra alle de andre
partiene. Venstre stod alene om å støtte aksjonen for å verne dette viktige lekeområdet.

Venstre vil:
Stoppe nedbyggingen av grøntområder
Gjøre nye Rommen skole til landets mest miljøvennlige
Øke Groruddalsmidlene til 1,5 milliarder kroner og sikre at midlene går til nærmiljøtiltak som bydelene i Groruddalen prioriterer
Vedlikeholde og bygge ut sykkelveiene
Sørge for flere ladestasjoner for el-bil
Ivareta småhusområdene
Utvikle friområdet langs Ellingsrudelva
Ruste opp turveinettet

Godt kollektivtilbud

Venstre vil gi Stovner bydel et billigere og bedre kollektivtilbud, med flere avganger og økt standard på busser,
vogner og stasjoner.

Venstre vil:
Senke prisen på månedskort for Sporveien til 500 kroner
Doble antall avganger på T-banen og gi et bedre tilbud på kveldstid og i helgene
Forbedre jernbanetilbudet på Haugenstua og Høybråten. Oslo bør overta ansvaret for lokaltogtrafikken for å få et bedre tilbud
Sørge for flere bussavganger

Bedre oppvekst
Alle barn i Stovner bydel skal ha en trygg og god oppvekst. Barnehage og skole må brukes aktivt som en arena for integrering i en stadig mer flerkulturell bydel.

Venstre vil:
Sørge for full barnehagedekning på Stovner.
Forbedre kvaliteten på SFO-tilbudet
Styrke barnevernet med økte ressurser og bedre kompetanse
Vedlikeholde skolene og ruste opp Vestli skole
Arrangere en oppvekstkonferanse for å bedre samarbeidet mellom skolene, bydelen, politi, barnevern og frivillige organisasjoner

Bedre eldreomsorg
Venstre vil satse på valgfrihet og kvalitet i eldreomsorgen. Når Stovnerhjemmet legges ned og flyttes til Blåbærskogen, må det settes inn tiltak for best mulig tilgjengelighet. Dette er helt nødvendig for å avhjelpe den
dårlige plasseringen i forhold til Stovner senter.

Venstre vil:
Gi alle eldre mulighet til selv å velge hvem de vil ha som hjemmehjelp
Sikre alle som trenger det plass på sykehjem
Forbedre eldresentertilbudet med flere tjenester
Sørge for at eldrerådet blir hørt i alle saker som er viktige for de eldre på Stovner

Mangfoldig og rikt kulturliv
Kultur skal være en drivkraft i Groruddalen. Venstre vil ta initiativ til et kulturløft i Stovner bydel, med satsing på bibliotek, idrett, foreninger, musikk og friluftsliv.

Venstre vil:
Bygge ut Rommen skole med flerbrukshall, kultursal og badeanlegg
Gjøre Aker-gårdene i bydelen til gode møteplasser for kultur og fritidsaktiviteter
Styrke tilbudet om norskopplæring for voksne
Satse på Stovner bibliotek
Ta i bruk Gamle Rommen skole til frivillig kultur- og foreningsliv
Sørge for gode områder for idrett og lek

Et allsidig og fremtidsrettet næringsliv
Venstre vil gi næringslivet i Stovner bydel gode og forutsigbare vilkår.

Venstre vil:
Etablere et utviklingsselskap og sørge for samordet utvikling av statlige, kommunale og private eiendommer, i tråd med Helhetlig plan for Groruddalen
Tilby gründere som vil starte nye bedrifter god veiledning og hjelp til å skaffe lokaler

Les mer om oss på stovner.www.venstre.no

Ta kontakt med Stovner Venstre og våre kandidater på [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**