Stokke bør framstå som en god miljøkommune

Stokke Venstre har i sitt program for 2007-2011 en klar og entydig formulering om at Stokke må bli en god miljøkommune. Miljøhensyn må være ivaretatt i alle vedtak i kommunen både ved innkjøp, utbygging og drift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Bokemoa

Bokemoa

Også når det gjelder utslipp av klimagasser mener vi at kommunen selv har et stort potensiale for å få til reduksjoner. I følge Lavutslippsutvalget som la fram sin rapport for miljøvernminister Helen Bjørnøy i oktober i fjor; Et klimavennlig Norge (NOU 2006:18), vil reduksjonspotensialet for CO₂ utslipp i kommune-Norge kunne utgjøre ca. 11 %.

Selv om Stokke kommune er en mindre aktør i det store helhetsbildet, er det imidlertid en viktig aktør som påvirker og har en rolle som foregangsaktør. I lovverket finnes det noen muligheter, blant annet ved å tenke og tilrettelegge for alternativ oppvarming i utbygging av nye boligområder (bruk av Plan — og bygningsloven). Allikevel vil vi hevde at det er ved egen drift og med en aktiv holdning man kan skape de beste resultatene. Det nytter ikke å pålegge utbyggere å benytte alternative energikilder, dersom ikke kommunen selv går foran.

Her mener vi at Stokke kommune faktisk kan bidra på lang og kort sikt ved selv å sette seg i førersetet.

Venstres klimakampanje. Logo.

At klimaproblemene stadig blir tydeligere er vel noe som omtrent hele det politiske miljøet i Norge har tatt inn over seg. Fortsatt er det mulig å redusere skadevirkningene gjennom tiltak på alle nivåer i samfunnet. Internasjonale avtaler og nasjonale tiltak er avgjørende, men nettopp bidragene fra lokalsamfunn og enkeltmennesker er og blir svært viktige.

Vi mener Stokke kommune har virkemidler som kan bidra betydelig til å redusere skadelige utslipp. Blant annet kan kommunen:

Arbeide for at biodrivstoff er tilgjengelig.
Bidra til at innbyggerne kan velge fornybar energi som fjernvarme, nærvarme og bioenergi.
Innarbeide klimaaspektet i arealpolitikken
Spare strøm/energi i egen bygningsmasse
Benytte miljøvennlig oppvarming i offentlige nybygg
Sette miljøkriterier ved offentlige innkjøp
Starte lokale klimavettkampanjer
Kjøpe kvoter for å nøytralisere effekten av egne klimautslipp

Stokke Venstre vil arbeide for at den tidligere utarbeidede klima -og energiplanen tas opp av skuffen og etterleves, og at man som et ledd i gjennomføringen av planene, innfører et klimaregnskap i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**