Kort og greit

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

V-logo med dekor

Her legges det ut relevante dokumenter og saker fra fylkestingsgruppen.

Last ned
Hordaland Venstres brosjyre her:
Bokmål
Nynorsk

Last ned
Hordaland Venstres “Ti Punkter For Raskere og Sikrere Samferdsel” her:
Word-dokument
PDF-dokument

Last ned
Hordaland Venstres “Videregående opplæring – 5 punkter for en bedre skole” her:
Word-dokument
PDF-dokument

Penger

Last ned
“Venstres alternative forslag til fylkesbudsjett 2008” her:
Word-dokument

Last ned
“Venstres alternative forslag til fylkesbudsjett 2009” her
Word-dokument

Last ned
“Program for finansiering av bedre framkommelighet i Bergensområdet – styrking av kollektivtrafikken” her:
Word-dokument

Last ned
“Venstres alternative forslag til fylkesbudsjett 2010” her
Word-dokument

Omsorg, senior, helse

Sosialt
Venstre vil:
* ha eit godt og desentralisert spesialisttenestetilbod ved sjukehusa
* ha ei best mogleg skulehelseteneste med god psykiatrikompetanse
* ha ei geografisk spreidd tannhelseteneste

Dokument, program

Foto: Microsoft

Skule
Venstre vil:
* at eleven sine behov alltid skal vera utgangspunkt for undervisninga
* ruste opp fylket sine skulebygg
* gjere skulen til møtestad for ulike kulturar

Kvinne og mann

Næring
Venstre vil:
* prioritera natur og arealressursar føre kortsiktig økonomisk vinst
* gjera det enklare å starta og driva små og mellomstore verksemder og stimulera til nyskaping i eksisterande verksemder
* samordna offentlege tenester til næringslivet

bok

Kultur
Venstre vil:
* gi dei store kulturinstitusjonane trygge rammevilkår
* byggja ut stønadsordningane for kunstnarar som bur eller etablerar seg i Hordaland
* etablera kulturkort for ungdom fast

Siste sol desember Målselv

Miljø
Venstre vil
* samordna areal- og transportplanlegging for å
nå viktige miljømål
* ta vare på det biologiske mangfaldet
* utarbeida forpliktande klimaplan for Hordaland

Trolleybuss TIDE Buss

Samferdsle
Venstre vil:
* ha eit godt kollektivtilbod som sikrar kvalitet, kvantitet og betre framkome
* prioritera auka tilskot til kollektivtrafikk, gang og sykkelvegar og trafikksikringstiltak
* fullføra bybana til Flesland, og leggja tilrette for vidare utviding i Bergen og omegn
* leggja til rette for at godstransport vert overført frå veg til bane og sjø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**