Natur og miljø

Klimaendringene gir store utfordringer som vi må ta på alvor også lokalt. Energispørsmål, forvaltning av naturressursene og omsorg for det nære miljøet blir hovedoppgaver i åra som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Høylandet Venstre vil:

Utvikle en lokal energi-og klimaplan med sikte på enøk og bruk av bioenergi til oppvarming av kommunale bygg.

Jordbær

Foto: Roar Sollied

Revidere kommuneplanens arealdel for å avklare arealbruken, bl.a. til fritidsbebyggelse.

Gå inn for en smidig tomtepolitikk med hensyn til tomtenes størrelse og plassering.

Arbeide for sammenhengende gang- og sykkelveg fra Grongstadkorsen til Skarlandsbrua, og prioritere sikre busslommer langs Rv 17.

Arbeide for å ta vare på verdifulle forekomster av biologisk mangfold, kulturlandskap og kulturminner, helst gjennom aktiv bruk og skjøtsel. Vern og bruksrestriksjoner skal skje gjennom frivillighet og kompenseres fullt ut.

Arbeide for at betingede fellingstillatelser på rovdyr gis til kommunen, slik at skadedyr kan tas ut mer effektivt.

Vurdere tiltak for å gjøre vatnet fra vassverka på Midtre Høylandet og i Vassbotn
mindre hardt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**