Svar fra Gustav Søvde

Dette er svarene som Gustav Søvde ga Huseiernes Landsforbund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


1.
Skien Venstre vil gå inn for å holde eiendomsskatten der den er nå, og ikke øke i kommende 4-årsperiode. Vi ser eiendomsskatten som nødvendig for å ikke måtte kutte i tjenestetilbudet til befolkningen. Vi går inn for at det skal være en mulighet for å få redusert eiendomsskatten for de med lavest inntekt. En ordning for dette skal behandles i bystyret i slutten av august.

2.
Vi har ikke foreslått noe spesielt om bygningskontroll. Men vi vil vurdere det.

3.
Venstre er åpen for fortetting for å få til en konsentrert by, hvilket gir mindre forurensing og mindre klimagassutslipp, idet det blir mindre tranport, og lettere å bygge ut kollektivtrafikk. Men det synes som om teknisk hovedutvalg har gitt for mye etter for utbyggere som vil ha størst mulig utnytting av tomter. Når det så kommer til bystyret blir det vanskeligere å redusere. Direkte svar på spørsmål 1 er nei, vi vil ikke gå inn for at områder med betydelig antall boliger får en vesentlig endret karakter gjennom fortetting.På spørsmål 2 er det ja til fortetting, men med klare begrensninger.

4.
Venstre støtter den innsamlingen av matavfall som skal begynne ved årsskiftet fra hver husholdning, og at det samtidig skal samles inn plast. Skien Venstre ønsker også at det skal bli en ordning med innsamling av glass og metall fra hver husholdning. Vi tror at mye går tapt og at dette vil være mer lettvindt for folk enn å måtte dra til oppsamlingsplasser rundt omkring i bydelene.

5.
Skien Venstre arbeider for tilrettelegging for oppvarming basert på biobrenselanlegg, men har ikke konkrete programposter som direkte berører den enkelte husholdning. Men etterhvert mener vi nok at oljefyrte oppvarmingsanlegg må fases ut og erstattes med mer miljøvennlig oppvarming.

6.
Det er en helt klart forutsetning for Skien Venstre at VAR-avgiftene bare skal dekke selvkost. Det presenteres regnskap for dette i Skien kommune. Det er naturlig at kommunerevisjonen foretar kontroll av dette fra tid til annen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**