VENSTRE SIER NEI TIL ELITEPOLITIKERE I VIKNA

Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Det liberale engasjement for frihet går lengre enn sikre alle materiell trygghet og velstand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle — av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

Seilbåt på Bjørnefjorden

Foto: Tore Rykkel

Politisk makt skal komme nedenfra. Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

Makt skal spres og balanseres. Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. Spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

Et flertall i Vikna kommunestyre vedtok nylig å legge ned de fleste kommunale styrer, nemnder og råd i kommunen. I praksis vil dette bety at formannskapet på 7 medlemmer vil få svært stor makt i kommunen. Kommunestyret med sine 7-8 møter i året vil ikke kunne klare å behandle alle saker som før var tillagt helse- og sosialstyret, oppvekststyret og teknisk styre. Disse sakene vil bli lagt til formannskapet, som antagelig må ha møte hver uke, og som vil fremtvinge lønnede deltidspolitikere. Et slikt system vil ekskludere mange fra å delta i politisk arbeid. Ansatte i næringsliv og selvstendig næringsdrivende vil bli taperne i dette systemet fordi de ikke vil ha råd til å delta i politisk arbeid på en fullgod måte. Systemet flertallet har valgt vil favorisere offentlig tilsatte. Vikna Venstre vil derfor arbeide aktivt for å beholde fritidspolitikeren som lokaldemokratiets viktigste aktør.
Et kommunalt demokrati med mange styrer, nemnder og råd har aktivisert mange borgere og har vært en viktig arena for politisk opplæring. Med vedtatte organisering mister vi denne muligheten. Rekrutteringen til de politiske partiene vil bli enda vanskeligere enn hva den allerede er, fordi makten legges til noen få personer i kommunen. For Venstre er det viktig å skape et demokrati som alle synes det er verdt å delta i. Et system med elitepolitikere kan føre til at demokratiet mister oppslutning. Nærdemokratiet i kommunen vil få lite handlingsrom.
Etter Venstres mening skal politiske avgjørelser fattes så nært som mulig dem det angår. Derfor er Vikna Venstre villig til å både opprettholde dagens politiske organisering og også gi styrer, nemnder og råd mer makt på bekostning av formannskapet. I et slikt system ligger det også at delegasjonsreglementet må revideres med den hensikt å innskrenke rådmannens makt til fordel for politikernes. Kommunen må gis frihet til å velge skattenivå, struktur og arbeidsformer som engasjerer og inkluderer flere i demokratiet. Vikna Venstre støtter forslaget om at stemmerettsalderen skal være 16 år. Ved alle valg skal det være mulig å påvirke personsammensetningen. Det lokale selvstyret må grunnlovfestes.

Flagg

Foto: H. Bast

Åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokrati. Ingenting skal være skjult for borgerne. Forvaltningens dokumenter som blir unntatt offentlighet, skal uten videre bli offentlig tilgjengelig når fem år er gått. Det skal tungtveiende grunner til for å kunne gjøre unntak fra dette prinsippet om informasjonsfrihet.

For vel fire år siden gjorde det forrige kommunestyret også et vedtak om å avvikle de fleste styrer, nemnder og råd. Etter valget gjorde det samme flertallet helomvending i saken for å få til samarbeidet mellom Krf, Sp, Ap og SV. Vi tror at en slik helomvending vil kunne skje en gang til når noen partier vil oppdage at de faller ut av formannskapet. Den politiske situasjonen i Vikna er slik at både to og kanskje tre partier kan falle ut av formannskapet bare ved små endringer i valgresultatet i høstens valg i forhold til ved forrige valg.

En stemme til Venstre ved dette valget vil gi et lokaldemokrati i Vikna som alle synes det er verdt å delta i, et system uten elitepolitikere.

Hilsen Vikna Venstre
Ivar Grindvik, ordførerkandidat

Les hele løpeseddelen i word.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**