VI MÅ TA LOKALT KLIMAANSVAR

Klimaet på jorda er i endring, og det er på grunn av menneskelig aktivitet. De utslippene som kommer fra bilene våre, skipsfarten, flyaktivitet, industrien vår og avfallet vårt har fått den globale temperaturen til å stige, og allerede nå begynner det å få alvorlige og merkbare effekter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


VI MÅ TA LOKALT KLIMAANSVAR

Naust

Foto: M.A.Bjørkli

Klimaet på jorda er i endring, og det er på grunn av menneskelig aktivitet. De utslippene som kommer fra bilene våre, skipsfarten, flyaktivitet, industrien vår og avfallet vårt har fått den globale temperaturen til å stige, og allerede nå begynner det å få alvorlige og merkbare effekter. Det blir mer ekstremvær, isbreer smelter, havstanden stiger og millioner av mennesker får sitt livsgrunnlag truet.
Når FNs klimapanel nå har offentliggjort hovedkonklusjonene fra sin fjerde rapport, er det ikke lenger mulig å ignorere den utfordringen menneskeskapte klimaendringer utgjør. Ulike studier viser at den rike delen av verden må redusere sine klimagassutslipp med 60-80% i løpet av de neste femti årene for å stoppe den globale oppvarmingen. Både den britiske Sternrapporten og det norske Lavutslippsutvalget har konkludert med at det er mulig å nå et slikt mål uten alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis vi har viljen til å handle nå. Venstre har i Stortinget tatt initiativ for et bredt politisk klimaforlik. Vi trenger samarbeid på tvers av partilinjer for å ta tilbake den internasjonale lederrollen som en klimanasjon. Vi trenger også et samarbeid som strekker seg fra Stortinget til lokalpolitikerne, og fra politikerne til borgerne. Venstre ønsker å ta hele Norges befolkning med i et kreativt og målrette samarbeid for å finne de beste og mest effektive måtene å redusere våre klimautslipp på. Gjennom politisk vilje, næringslivets kreativitet og et stort folkelig engasjement er det mulig å nå de målene som ellers kan fortone seg som umulige.

Beregninger gjort av Cicero(Senter for klimaforskning er en uavhengig forskningsstiftelse tilknyttet Universitetet i Oslo) og Civitas (senter for næringsliv og samfunn — liberal tankesmie) viser at så mye som 15% av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak, i den enkelte kommune og fylkeskommune. Som lokalpolitikere må vi sette oss tydelige mål for hvordan vårt eget lokalsamfunn skal være med på å vinne klimakampen. Vikna kommune kan selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak.

Miljø, kraftverk

Foto: Luth

Venstre mener derfor at Vikna kommune nå må ta klimaansvar. Gjennom å lage en forpliktende klimaplan kan vi finne de virkemiddelene vi som lokalpolitikere har tilgjengelig for å redusere våre klimautslipp, og samtidig utvikle en møteplass for kommune, innbyggere og næringsliv, hvor fremtidenes klimautfordringer kan møtes med en bred front.
En artikkel i Dagbladet for noen uker siden viste at Vikna og Ytre Namdal er det området på norskekysten som hardest vil bli rammet hvis havnivået stiger. Dette er den dårlige nyheten.

Den gode nyheten er at det går an å forhindre dette om vi gjør nok. Spesielt dyrt er det heller ikke.

Vi kjenner allerede mange av løsningene, og vi har evnen. Venstre er ikke redd for å gå foran og ta klimaansvar, verken på nasjonalt eller lokalt plan. Vi vet vi kan vinne klimakampen, om vi løfter sammen og i flokk. Det er Venstres utgangspunkt. Fremtiden kan bli en ren fornøyelse, hvis vi handler nå.

Anne Solsvik og Jan Kløvstad i Think (elbil)

Foto: Venstre

Av tiltak som kommunen kan starte med allerede nå er:

Kommunen må bruke sin markedsmakt.

Kommune kan som en stor innkjøper av varer og tjenester være en pådriver for å skape et mer klimavennlig innkjøpsmønster i Vikna. Ved alltid å etterspørre de mest klimavennlige løsningene, kan kommunen stimulere til et større lokalt tilbud som også gir næringslivet og innbyggerne en større mulighet til å redusere sine klimagassutslipp gjennom bevisst forbruk.

Noen måter kommunen kan ta et miljøvennlig innkjøpsansvar på, er ved å kjøpe miljøbiler og miljødrivstoff, ved å sørge for at alle nye hus som kommunen/kommunale foretak oppfører blir svanemerkede, ved å kjøpe økologisk mat i kantiner og institusjoner, og ved å kjøpe miljøpapir, miljøvennlige hygieneprodukter, og andre miljøprodukter i daglig drift.

Det er et særlig behov for å øke tilgangen på klimavennlig biodrivstoff og miljøbiler. Transport utgjør en stor del av de norske klimautslippene, og biodrivstoff er et fornybart drivstoff som er med på å redusere klimautslippene fra bilparken. Venstre ønsker derfor at stat, fylke og kommune går foran og bruker sin markedsposisjon som innkjøper og kun handler drivstoff fra forhandlere som kan tilby biodrivstoff til innbyggerne lokalt. Med 5% biodiesel innblandet i vanlig diesel, får vi 5% miljøsparing. Alle biler kan gå på diesel som har % innblandet. Noen biler kan gå på E85, en blanding av 85% klimavennlig etanol og 15% bensin. For disse drivstoffene kan bensinstasjonene bruke vanlige pumper og prisen er den samme. I det siste er det imidlertid reist en diskusjon om produksjonen av biodrivstoff er etisk forsvarlig fordi det mange steder i verden blir tatt arealer som produserer mat og gjort om til arealer for produksjon av planter som inneholder olje egnet til biodrivstoff. Mennesker er blitt drevet på flukt fra disse områdene på grunn av matmangel og sult. Det hevedes også at denne type planteproduksjon kan være en trussel for det biologiske mangfoldet.

Menneskeskapte klimaendringer er en så stor utfordring at alle må være med å ta et løft — rikspolitikere, lokalpolitikere og næringslivet og borgere. Derfor må også kommunen ta i bruk de virkemidlene den har tilgjengelig for å stoppe klimaendringene.

Noen flere tiltak som kan inngå i en klimaplan:

Miljøstyring — "føre var prinsippet."
Årsaksorientert miljøpolitikk
Lokal Agenda 21
Arealer og naturressurser — Arealbruk/ Kulturlandskap, grøntområder og friluftsliv
Kulturminner og estetikk
Lokal forurensning og støy
Helse- og miljøfarlige kjemikalier
Energisparing i kommunen
Alternativ oppvarming
Avfallshåndtering
Gå til jobben/Gå til skolen – kampanjer
Gang og sykkelstier.
Kollektivtransport
Holdningsskapende arbeid
Bærekraftig- og miljøvennlig fiske og havbruk
Miljøvennlig landbruk/skogplanting
Tett samarbeid med lokalt næringsliv. (Kanskje er det mulig å få til en felles klimaplan med næringslivet?)
Stimulere til boligbygging i nærheten av "Ny-skolen".

Hilsen Vikna Venstre/ Ivar Grindvik,ordførerkandidat

Les hele flygebladet i word.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**