Innledning

Venstre er et sosial-liberalt parti, og bygger sin politikk på kristne, humanistiske og liberale prinsipper. Venstre setter mennesket i sentrum, og mener at alle mennesker har rettigheter som ikke skal krenkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Respekten for det enkelte mennesket kombinert med ansvar for fellesskapet er partiets grunntanke. Mennesket har forvalteransvaret for å gi videre et godt livsmiljø og et velfungerende samfunn til kommende generasjoner.

Odd Einar Dørum

Foto: B.Aartun

Derfor er Venstre opptatt av at nærmiljøene i bygd og by skal være trygge for dem som bor og beveger seg der. Alle skal dessuten få tilgang til nødvendig offentlige tjenester uavhengig av inntekt og bosted. Venstre vil bekjempe volden i dagens samfunn, og ønsker å støtte frivillige tiltak som bidrar til trygghet for befolkningen.

Venstre ønsker å videreutvikle Nærøy kommune til å være en attraktiv kommune for bolyst og verdiskapning. Trivsel, trygghet og utvikling må derfor settes i fokus, der målet er høy livskvalitet i alle livets faser.

Det er her spesielt viktig å ivareta det enkelte bygdesamfunn som et attraktivt lokalsamfunn for nyetablering, spesielt med å sikre et godt tilpasset kommunalt tjenestetilbud for innbyggerne. Venstre ønsker at det kommunale tjenestetilbudet i Nærøy skal desentraliseres i så stor grad som det er praktisk mulig, for å stimulere til bosetning i det enkelte grendelag.

Det er av avgjørende betydning for framtida til Nærøy kommune at folketallet kan stabiliseres, og helst økes for å sikre vår vidstrakte kommune økonomiske ressurser for å opprettholde et akseptabelt tjenestetilbud til våre innbyggere. For å kunne lykkes med en slik strategi må kommunen gjøres attraktiv for innflytting/tilbakeflytting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**