Program for Våler Venstre

Våler Venstre til ha et bedre miljø, et levende kulturliv, gode tilbud for ungdom, en bedre skole, tilrettelegging for flere lærlingplasser og gode vilkår for de som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Svein Anders Tjernsbekk

Foto: SMG

Leder Svein Anders Tjernsbekk (45) er til daglig rektor ved Østfold Møbelsnekkerskole i Mysen. Svein Anders er gift, har 2 barn og bor på et småbruk i Keiserdalen. Han var primus motor for å starte Våler Venstre til kommunevalget i 2003 —og var leder frem til stortingsvalget i 2005. Svein Anders er oppatt av å styrke småbedrifters muligheter til etablering og utvikling og meget engasjert i barn og unges oppvekstvilkår.

En moderne miljøkommune

Våler Venstre vil gjøre kommunen mer brukervennlig for syklistene, gjennom et godt utbygd gang- og sykkelveinett. Det skal utarbeides detaljerte planer for sykkeltraseer.

Klimautfordringene gjør at vi må ta globalt ansvar også lokalt. Våler kommune skal utarbeide sin egen lokale klimaplan. Målet er at Våler gjennom lokale tiltak, skal bidra til de nasjonale klimamålsetting.

Våler kommune skal lage en komplett kulturminnevernplan.

Våler Venstre ser ikke på kommunesammenslåing som et godt miljøtiltak, men vil styrke det interkommunale samarbeidet for å effektivisere administrasjonen.

Nyskaping og næringsutvikling

Våler Venstre vil stimulere til at det etabeleres et serveringsted med rom for kulturell aktivitet i Folkestad / Kirkebygden for å imøtekomme også de voksnes behov for et uteliv uten å måtte krysse kommunegrensen.

Våler Venstre vil støtte opp under framtidsrettet og miljøbevisste småbedrifter med forankring i lokalmiljøet. Venstre ønsker seg et næringsfondet spesielt rettet mot nyetableringer av kulturbasert virksomhet.

Venstre ønsker at det i kommunene i Mossedistriktet skal opprettes en prøveordning hvor man slipper arbeidsgiveravgift på lærlinger og lærekandidater, slik at det blir enklere for disse å komme i jobb.

Våler Venstre vil ha et tett samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv i arbeidet med å rådgi og gi prakisk i yrkesveiledning.

Skole, kulturliv og ungdomstilbud

Sosialrådgiverne og skole- og tannhelsetjenesten skal lokaliseres på den enkelte skole.

Utearealene er en del av skolens undervisningsarealer og samtlige skal oppgraderes til å stimulere til praktisk undervising samt fysisk aktivitet.

Kommunestyret skal hvert år gjennom en kommunal skolekonferanse bidra til utviking av lokal skolepolitikk.

Våler Venstre ønsker å legge til rette for prosjekter på tvers av skolene og tjenesteområder som kan sikre bedre norskopplæring for fremmedspråklige elever, og som også involverer deres familier og på den måten bidrar til økt inkludering i lokalsamfunnet.

Venstre vil sikre en bedre yrkes- og studierådgivning for elevene. Samspillet mellom skole/utdanningsinstitusjon, lokalsamfunn og arbeidsmarkedet bør prioriteres i arbeidet med å gi god faglig rådgivning.

Våler Venstre vil styrke tilbudet til barn og unge, ikke bare ved å tilby lokaler for de unge, men fler organiserte aktiviteter.
Kulturskolen må bli et reelt tilbud, ikke med dagens prisnivå.

Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosial utjevning. Venstre vil derfor styrke den offentlige skolen. Vi ønsker å få utredet et kompetanseår for lærere.

Mer til dem som trenger det mest

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på hverandre.
Våler Venstre vil ha et spleiselag mellom stat og kommune for foreldre som ønsker å ta vare på spesielt trengende barn hjemme. Vi vil utrede en ordning med en kommunal omsorgslønn, i første omgang rettet mot familier med slike barn.

Våler Venstre ønsker å styrke innsatsen overfor spesielle målgrupper innenfor psykiatrien. Barn og unge skal ha mulighet til rask og riktig oppfølging. Derfor vil Venstre at barn som viser tendenser til adferdsvansker og læreproblemer skal utredes på et tidligst mulig stadium slik at de kan få hjelp til å mestre hverdagen.

Venstre vil forsterke tiltak for å skaffe flere støttekontakter.

Venstre vil arbeide for at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig — gjennom å ha trinnvise tilbud til de eldre men også utvikle støtteordninger lokalt som gjør det praktisk mulig for å eldre å bo i egen bolig.

Venstre vil øke andelen av matinnkjøp i regi av kommunen fra leverandører av varer som er rettferdig handlet. På denne måten kan kommunen hjelpe folk i fattige land til et bedre liv.
Rettferdig handlede varer er allerede i butikkene, men i et begrenset utvalg i forhold til hva som er tilgjengelig. Får vi grossistene til å kjøpe rettferdige varer, blir også mer av disse varene tilgjengelig i butikkene.

Våler Venstre vil arbeide for at kommunen skal ta over ansvaret for transittmottaket i Våler, slik at kommunen kan se helheten i tilbudet som skal gis av kommunen.

Åpenhet, lokaldemokrati og kommunens virksomhet

Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret. Innbyggerne skal kunne delta på egne premisser uten at det krever spesialkompetanse. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit.

Våler Venstre vil gjeninnføre de politiske hovedutvalg slik at borgerne får økt innflytelse i det politiske arbeidet i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**