Tilrettelegging for solid næringsliv gir livskraftig kommune

Osloregionens veinett er i ferd med å fylles opp av forurensende biltrafikk fordi kollektivtrafikk og arealplanleggingen er for ustrukturert. Dette gjelder spesielt på nedre Romerike hvor kommunene konkurrerer fremfor å samarbeide. Det eneste som kan bidra til bedre bomiljø og mindre utslipp av klimagasser, er et bedre planlagt veinett og flere solide næringsviksomheter i nærheten av der folk bor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Flere solide næringsvirksomheter med lokale arbeidsplasser i Fet vil bidra til både midre trafikkbelastning på riksveg 22 og mindre belastning på busser og tog i rushtiden. Derved vil veikapasitet frigjøres for de som er avhengig av privatbil til jobbreiser og varetransport, mens Fetsundområdet vil kunne viderutvikles vesentlig ved å etablere den planlagte 4-felts veien mellom Lillestrøm og Hovinhøgda, og en ny veitunnel nord for Garderåsen til Skårer, med ny bru over Glomma og en ny veibindelse til RV 172 på Roven for hurtig gjennomgangstrafikk.

Ny vei og bru for å avlaste RV22 i Fet

Foto: H. Libak

Derved vil det legges til rette for etablering av flere solide næringsvirksomheter som kan gjøre Fet til en livskraftig kommune med flere lokale arbeidsplasser.
Dette vegforslaget ble fremmet av Venstre i 1999, men fikk da ikke tilslutning fra de øvrige partiene. Nå ser det likevel ut til at flere av partiene kan tenke seg en slik løsning for både å løse de stadig voksende trafiikkproblemene i Fetsund sentrum og på RV 22 over Fetsundbrua.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**