Interpellasjon angående de frivilliges innsats i omsorgen for eldre

Omsorgen for eldre og pleietrengende vil kreve en kraftig opptrapping i Ringsaker de kommende år. Kommunen ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder antallet eldre, og den trenden er økende. Kommunen må øke innsatsen for denne gruppen innbyggere. Dette er påpekt i opptrappingsplanen for lærlinger som nettopp er vedtatt. Behovet for omsorg vil etter alle prognoser overstige tilbudet av hjelpere som kommunen har tilgang til. Dette gjelder ikke bare offentlig godkjent personell, som sykepleiere og hjelpepleiere, men også ufaglært hjelpepersonell. Derfor må vi bruke alle de muligheter som finnes for at alle kommunens innbyggere skal få det tilsyn og den omsorg som vi ønsker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det foregår i dag en utstrakt frivillig aktivitet innen omsorgen for eldre og pleietrengende. Familie, naboer og venner utgjør et stort og viktig hjelpekorps. Frivillighetssentralene i kommunen gjør en stor og god innsats. Uten denne særdeles viktige hjelp ville omsorgen for eldre og pleietrengende i dag ikke vært på langt nær tilfredsstillende. Omsorg favner bredt, og er ikke bare ren medisinsk behandling og pleie. Utallige daglige gjøremål som praktisk hjelp til besøk på legekontor, NAV, butikk frisør, bank osv. hører også inn under omsorgen. Dette er områder som passer godt for frivillig tilrettelagt innsats. Det er i dag mange personer på uføretrygd eller alderstrygd som har en restarbeidsevne og som ønsker meningsfulle oppdrag innen omsorgssektoren. Behovet for hjelp er stort og økende. Hvis kommunen kunne legge til rette for, og være en aktiv støttespiller for den frivillige innsatsen i kommunen, så vil dette kunne gi en formidabel gevinst både for hjelper og mottaker. En vinn/vinn situasjon.
Jeg vil derfor foreslå at en av komiteene får i oppdrag å utarbeide en plan som fokuserer på hjelpebehovet for eldre og pleietrengende. Planen bør skissere og utdype praktiske og økonomiske forhold der den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet blir vektlagt. Ringsaker må ha som mål å være et forbilde når det gjelder pleie og omsorg. Derfor vil en slik plan kunne gi viktige signaler og være ledende for det videre arbeidet for godt kvalitetsmessig omsorgsarbeid framover.

Morten Andersen
Kommunestyrerepresentant
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**