Grendeskolene i sentrum?

Ringsaker har investert tungt i nye alders og sykehjem de siste årene. Nesten alle midler har gått med til å finansiere store lån til disse helt nødvendige institusjonene. Kommunen kan låne til investeringer i bygg, men ikke til drift. På samme måte som privatpersoner som opptar lån må også kommunen ha dekning for renter og avdrag på lån. Det kan det være grunn til å minne om i en valgkamp der det lett loves innvesteringer både her og der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


De store investeringene i nybygg vil i de nærmeste år komme innen skolesektoren. Dette har vært et forsømt område i mange år, og derfor er det nå et betydelig behov for nybygg og opprusting i mange deler av kommunen. Det tror jeg det er en tverrpolitisk enighet om. Uenigheten oppstår når vi diskuterer prioriteringer og ikke minst hvordan vi skal finansiere en slik utbygging som helt åpenbart er så nødvendig. Problemet er også at forfallet på mange skoler har gått så langt at tålmodigheten hos lærere, elever og foresatte nå tar slutt. Ny skole nå! Vi vil ikke vente lenger! Dette er forståelige krav som en må støtte opp om, og som er innlysende riktige. Ved å besøke Moelv ungdomsskole, Mørkved, Fagernes og Skarpsno så er det åpenbart at det må komme nye bygg så fort som mulig. Mange av de andre skolene trenger også store utbedringer, og mye er i gang.

Finansiering – er nøkkelordet når det gjelder nye skolebygg. Vi kan ikke bare sette oss ned å be om økte overføringer fra sentralt hold. Ringsaker, med sin fantastiske beliggenhet, har alle muligheter for å lykkes selv. Vi er nødt til å satse på økt tilflytting til kommunen. Innbyggertallet må opp. Det gir større overføringer fra staten, større skatteinntekter og positive ringvirkninger som gjør oss i stand til å løse utfordringen som vi står ovenfor i skolen. Får kommunen flere frie midler kan låneopptaket til skoleinvesteringer også øke drastisk. For hver million økning i frie midler gis kommunen mulighet for et låneopptak på 10 millioner.

Det er derfor viktig å lytte til de som vurderer å bosette seg i kommunen. Hva er de interessert i? Hvordan kan vi legge til rette slik at Ringsaker blir en mer attraktiv kommune? Nærhet til en god skole og trygg skolevei kommer høyt opp på lista over kvaliteter som etterspørres. Attraktive tomter er viktig. Det er vanskelig å forstå de partiene som ønsker å legge ned velfungerende skoler der både innhold og bygning fungerer godt. Gode etablerte skoler som Mesnali, Lismarka og Åsen er eksempler på skoler som på kort sikt ikke trenger betydelige investeringer. Disse skolene er av meget stor betydning for at barnefamilier blir boende og at nye flytter til. Det er viktig å legge til rette for økt bosetting i nordre del av kommunen, og da er attraktive tomter og nærhet til skole meget viktige faktorer. I tillegg er dette etablerte bygdesamfunn der skolen er midtpunktet. I sørlige del av kommunen må Stafsberg skole utbygges og moderniseres for at de nye boligområdene på grensa til Hamar skal få et godt skoletilbud. Dette også for å legge til rette for økt tilflytting til kommunen.

Det ble hevdet at det var en stor økonomisk gevinst ved å legge ned grendeskoler. Kommunens egne utregninger viser at det er marginale økonomiske gevinster ved nedleggelse av eksisterende skoler, og i enkelte tilfeller økte utgifter. Det kan derfor vise seg å være dårlig "butikk" for kommunen å legge ned eksisterende skoler. Det motsatte, å satse på oppgradering og modernisering, vil være en god investering. Spørre – undersøkelser der "sentrale" skoler settes opp mot grendeskoler blir meningsløse. Den skolen som hver og en av oss har tilknytning til er den som vi brenner for og ønsker best mulig. En skole har samme verdi om den ligger i en grend, bygd eller i et mer sentralt strøk. Her er det lov å si som Ole Brum "ja takk begge deler!".

Venstre vil bidra til en raskest mulig fornying av skolene i Ringsaker. De skolene som er verst stilt i dag må prioriteres. Det betyr at Fagernes, Mørkved og Moelv ungdomsskole må komme aller øverst på prioriteringslista. Samtidig må de skolene som tilfredsstiller dagens krav få en garanti for fortsatt eksistens. Dette for å gi den ro som trengs for fortsatt satsing og planlegging. Det vil være det beste bidraget som politikerne i kommunen kan yte for økt tilvekst og det gode liv. Vi må utnytte de mulighetene som Ringsaker kommune har. Skolen er en særdeles viktig del av det.

Morten Andersen
førstekandidat
Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**