Best på skole, best på miljø!

Venstre åpnet i går sin valgkamp på Vilvite senteret i Bergen. 1. kandidat Hans-Carl Tveit fortalte at Venstre har mål om å gjøre Bergen til Norges beste by på skole og miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Valgkampåpning for Bergen Venstre

Foto: Trond Wathne Tveiten

I løpet av de siste fire årene har Venstre i byråd innført enhetstakst på alle bussreiser i Bergen og sørget for at bybanen mellom sentrum og Nestun står ferdig i 2010.
– I neste periode er det viktig at bybane utbyggingen fortsetter til Åsane og Fyllingsdalen, verken det globale eller lokale miljøet tåler at privatbilisme skal være ryggraden i transportsektoren i Bergen, uttalte Tveit under åpningen.

Bergen Venstres 2. kandidat, Sara Henriksen, presenterte Venstres plan for å få på plass et gjennomgående sykkelveinett i Bergen. I løpet av 2008 vil hun at Bergen kommune skal bruke 77 millioner kroner på å bygge ut sykkelrutene til Haukeland, Fjøsanger, Sandviken, Laksevåg og Fyllingsdalen.
– På avstander under 5 kilometer må målet være at sykkelen skal være det naturlige fremkomstmiddelet, skal dette målet realiseres må utbyggingen av et gjennomgående sykkelveinett prioriteres i kommende periode, uttalte Henriksen til de fremmøtte på Vitensenteret.

De siste fire årene har bergensskolen tatt mange og viktige skritt i riktig retning. Men fortsatt er det et stykke igjen før den er en kreativ kunnskapsskole der elevene er sikret kunnskap og like muligheter. I kommende periode vil Venstre prioritere å øke undervisningsressursene og satse på etter- og videreutdanning av lærerne.
– Lærerne er bærebjelken i skolen, og dyktige lærere er en forutsetning for at elevene skal lære mer. Derfor er lærerne Venstres tydeligste prioritering i skolepolitikken, avsluttet Tveit.

Bergen Venstre vil gjennomføre følgende miljøtiltak de neste fire årene:
bygge bybane til alle bydeler
ha billigere måneds- og rabattkort
bedre fremkommeligheten for bussen
etablere et gjennomgående sykkelveinett
innføre rushtidsdifferensiering i bomringen
gjøre sentrumskjernen bilfri
gjøre Bergen kommunes virksomhet klimanøytral
kutte klimagassutslippene med 30 prosent
flytte containerhavnen ut av sentrum
etablere flere grønne lunger
bevare byfjellsgrensen

Bergen Venstres viktigste prioriteringer i skolepolitikken:
øke undervisningsressursene
gjennomføre en spenstig realfagssatsing
gjøre bergensskolen ledende innen IKT
satse på etter- og videreutdanning av lærerne
stille krav til lærernes faglige kompetanse
innføre skolestyrer på alle skolene
innføre mappeevaluering som eksamensform
satse på entreprenørskap og elevbedrifter i skolen
oppruste og modernisere skolebygg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**