Program for Skånland Venstre

Her er programmet for Skånland Venstre. Du kan også lese kortversjonen i en brosjyre til valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


PROGRAM FOR SKÅNLAND VENSTRE 2007-2011

VENSTRE ER NORGES SOSIAL-LIBERALE PARTI
Venstre ønsker et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Kommunal Service:
Utgangspunktet er at vi skal sikre kommunens innbyggere et høyt servicenivå. Dette oppnår vi blant annet ved:
-Full åpenhet i forvaltningen
-Sikre servicekontoret tilstrekkelige ressurser slik at henvendelser fra publikum får ei rask og ryddig behandling.

Samferdsel og infrastruktur
Det må lages en forpliktende vedlikeholds- og opprustningsplan for veiene i kommunen. Videre må skiltinga forbedres.

Grov kommunale vannverk må utbedres for å skaffe stabil vannforsyning til eksisterende abonnenter og nyetableringer.

Kommunen må bidra aktivt slik at alle bygdene sikres breibåndstilgang, det er faktisk ei forutsetning for bosettinga.

Miljø
Kloakkavløpene i kommunen skal være i forskriftsmessig stand og fungere som tiltenkt.
Det er totalt uholdbart at renseanlegget i Trøssen har vært ute av drift i lengre tid, likeså må det snarest utarbeides rensing av utslippene fra Ressan boligfelt.

Ta klimaendringene på alvor, noe som betyr at vi må ha lokal handling for å få ned utslippene av klimagasser. Venstre vil arbeide for:

Tiltak som får ned energibruken i kommunale bygg og anlegg.

Ved kommunale innkjøp skal miljøløsninger prioriteres.

Utarbeiding av plan for bygging av gang- og sykkelstier i kommunen. Strekningen Evenskjer-Elvemo (Videregående skole) må prioriteres.

Bruk av fornybar energi til oppvarming av kommunale bygg, utrede mulighetene for anlegg av biobrenselanlegg på Evenskjer.

Aktivt skogbruk med bevisstgjøring av dens bidrag til binding av CO2 og erstatter av energikrevende materialer.

Verne om matjordressursene for fremtidige generasjoner

Arbeide for en estetisk opprustning av det offentlige rom

Småbedrifter
Et kreativt og nyskapende Norge

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er enda ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé.
Venstre vil arbeide for at selvstendige næringsdrivende likestilles med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter.

Venstre ønsker også langt sterkere vekt på entreprenørskap i skoleverket, med flere elevbedrifter og mer samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv.


Skole

Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon.

Venstre ønsker å bevare dagens skolestruktur fordi vi mener at det er viktig å beholde et godt skoletilbud i nærmiljøet.

Venstre vil arbeide for at det legges til rette for et godt tilbud i samisk språk og kultur ved alle skolene.

Undervisningstilbudet i svømming må opprettholdes minimum på dagens nivå.

Skolene må sikres tilstrekkelige ressurser til innkjøp av skolemateriell av god kvalitet.

Forutsetning for et godt læringsmiljø er at det hersker ro og orden i klassene. Det skal være absolutt null-toleranse for mobbing.

Større vektlegging av behovet for riktig ernæring og fysisk aktivitet i skole og barnehage.

Videregående skole

Venstre vil aktivt bidra til å beholde og utvikle det videregående skoletilbudet på Elvemo. Venstre var og er sterkt imot innføringa av regionskolemodellen som ble innført av fylkesrådet i 2006. Sammenslåinga og navneendringa av skolen ser vi på som et ledd i forsøket på å nedlegge skolen. Vi vil arbeide aktivt for at tilbudet ved skolen blir attraktivt for ungdommen i ETS-området, bare på den måten vil skolen få mange og godt kvalifiserte søkere. Det er innlysende at elevene fra alle ETS-kommunene skal vurderes på lik linje ved opptak, her må fylkesgrensen vike.

Sosialt ansvar
Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Venstre vil derfor jobbe for at
Barnevernet må styrkes slik at det kan gjøre en god jobb for utsatte familier. Vi tror at et felles ETS-barnevernskontor kan styrke kompetansen og gi et best mulig tilbud.

Gode oppvekstvilkår og kultur

Fremtiden er de unge. Skånland Venstre vil derfor arbeide for:

Et felles kulturkontor for ETS-kommunene

Aktivitetsstøtte (kulturmidler) forbeholdes tiltak for barn og unge. Søke å tilrettelegge for bredere fritidstilbud.

Flerbrukshuset

Skånland Venstre er positiv til bygging av flerbrukshus i Skånland. Vi ser at huset vil gi et stort løft for befolkningen, spesielt for barn og unge. Samtidig vet vi at kommunen står overfor mange lovpålagte oppgaver som må løses innenfor trange budsjettrammer. Skånland Venstre mener likevel at det skal være mulig å få på plass finansieringsløsninger som muliggjør bygging av flerbrukshuset.

Eldreomsorg

De eldre må kunne forvente at de kan få en trygg og verdig alderdom.

Tilbud om helse- og omsorgstjenester må tilpasses den enkeltes behov.
Økt satsing på mental stimulans for eldre med demens, gjerne i samarbeid med frivillige.

Kommunal enhet og forholdet til våre naboer

Selv om avstanden mellom enkeltbygder i kommunen kan synes stor, er Venstre et parti for hele kommunen. Likeså bor vi i et område hvor svært mange passerer både fylkes- og kommunegrensene daglig til og fra jobb og bosted. Venstre ser denne helheten og ønsker å gi ETS-samarbeidet et løft til beste for alle innbyggerne i området. Kommunene er hver for seg små, men kan i fellesskap klare større løft. Felles kulturkontor kan være spiren til et fruktbart samarbeid. Likeså er det viktig at vi arbeider aktivt med å støtte våre naboers kamp for arbeidsplasser og infrastruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**