Skolen er viktig i valg av yrke – i utøvelse av yrke – for tilhørighet – for kultur

I sommer har vi sett resultatene av at fergene har manglet maskinister. Fergene stopper opp Man kan gjøre seg noen refleksjoner når man vet at det er lenge siden byggebransjen kunne dekke etterspørselen, mens helse- og utdanningssektoren har merket og merker mangelen på fagfolk. Det er altså arbeidsmuligheter i Nordland, likevel er fraflyttingen stor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


For Nordland Venstre vil det være viktig å utforme en utdanningspolitikk som ivaretar sammenhengen mellom etterspørsel etter arbeidskraft og det undervisningstilbudet vi gir, samt de valg elevene gjør.

Den videregående skolen har utfordringer i å heve det faglige nivået i skolen og å hindre det enorme frafallet som er blant elever. Manglende søking til høgskolene er også ei utfordring. Tilbudene er mange og de fleste får sine førstevalg oppfylt. Likevel ser vi denne utviklingen.

All forskning viser at læreren er den viktigste innsatsfaktoren for elevenes læringsutbytte. Læreren er også sentral i ei tid der ungdom tar viktige yrkesvalg og formes i forhold til interesser og personlighet. Dagens fylkesregjering har latt dyre og overflødige skolesammenslåinger og skolebygg gått på bekostning av arbeidssituasjonen for elevene og lærerne. Merarbeid i forhold til omorganisering midt opp i en statlig utdanningsreform, kombinert med reduserte rammetimer og økt elevtall — holder kort og godt ikke mål.

Nordland Venstre ønsker at læreren skal ha nødvendig overskudd til å utføre arbeidet sitt, til å være den som lytter til ungdom, som vet hva som skjer i samfunnet og som kan veilede elevene. Derfor ønsker Nordland Venstre å styre innsats mot innhold i skolen og rette fokus mot noen spesifikke områder som det er mulig å gjøre noe med:

1. Læreren. Gi læreren rom og tid for faglig påfyll enten som et praksisår eller faglig videreutdanning.
2. Seniorer. Utvikle faglige tilbud og iverksette tiltak som gjør det lystbetont å være lengre i jobb.
3. Videreutvikle god dialog med elevene gjennom ungdommens fylkesting. Ungdom må få innflytelse før avgjørelser tas.
4. Styrke helse- og miljøtjenestetilbudet for elevene.
5. Gjeninnføre skoleutvalg ved de videregående skole der også lokalsamfunnene er representert.
6. Elever som av en eller annen grunn ikke fullfører 3-årig videregående skole skal få et kompetansebevis som viser hva de har lært.

May Valle, Førstekandidat Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**