Livsfasepolitikk for eldre og seniorer

Venstres visjon for eldre- og seniorpolitikken: Alle som trenger hjelp i hverdagen, må få nødvendig bistand når de trenger det. Det gjelder som vel hjemmetjenester som plass i sykehjem eller omsorgsbolig. For Venstre handler velferdspolitikk om en sterk offentlig velferdsstat som gir like muligheter, og tør å prioritere dem som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Introduksjon og innhold:
Dette er et dokument fra Venstres stortingsgruppe ved helsepolitisk talsmann Gunvald Ludvigsen. Dokumentet inneholder Venstres synspunkter på følgende områder:

Seniorpolitikk
Fremtidens eldreomsorg
Pleie- og omsorgsutfordringer
Vaktmesterordninger
Omsorgsgaranti
Eldresentre
Mer fleksible løsninger på sykehjem

Seniorpolitikk
Venstres tiltak:
Incentiver som kan styrke kompetansen til eldre arbeidstakere som trenger det.
Stimulere til mer aktiv seniorpolitikk i staten ved å la den enkelte etat bære kostnaden ved avgang til AFP.
Legge bedre til rette for å kombinere arbeid og pensjon.
Forskuttere pensjonsreformen slik at alle over 62 år unngår avkorting hvis de velger å arbeide mer, midlertidige ansettelser for de over 67 år (eventuelt 62),og generelt mer fleksibelt arbeidsliv for seniorer.
Åpne for å lage mer individuelle avtaler for de over 62. Se på arbeidstidsbestemmelser for seniorer med tanke på å lage mer fleksible løsninger.
Vurdere særaldersgrenser i statlige virksomheter med tanke på å øke aldersgrensen.
Mer tilrettelegging for kvinner i tunge omsorgsyrker og på deres arbeidsplass. Fleksible turnusordninger og mer vekt på tekniske hjelpemidler for å unngå tunge løft.
Statlig prøveordning slik at kommuner med dårlig økonomi kan søke å finansiere tiltak for arbeidstagere over 62 år.
Valg mellom: Bonusordninger for arbeidstakere over 62 år; Inntil 10 fridager ekstra i året for arbeidstagere over 62 år; 80% jobb for 100 % lønn. Eks: I Bærum kommune kan alle ansatte over 62 år velge mellom uttak av bonus på 20.000 i året, redusert arbeidstid med 80 % jobb for 100% lønn, økt fritid med 10 dager pr år og 15 dager etter fylte 64.

Fremtidens eldreomsorg
Å disponere egen bolig og kunne bo i den så lenge som mulig, er for svært mange det viktigste aspektet ved alderdom. Det gir trygghet og med den erkjennelsen så mener vi i Venstre at man må satse mer på at eldre og alle som trenger omsorg, får anledning til å bo hjemme så lenge som mulig. For å få til dette, så må vi omprioritere og finne nye løsninger i fremtiden.
Vi vet at fremtidens eldre vil ha helt andre og mye større forventninger og krav til eldreomsorgen enn de som er eldre i dag. Dette omfatter mat, kultur, pleie og omsorg. Det er sannsynlig at vi vil få et markant skille mellom "friske" eldre, og eldre som vil være sykere enn i dag.
Morgendagens eldre vil dessuten spenne mellom mange ulike kulturer.

Eldre har ulike behov, og tilbud og ytelser må derfor tilpasses den enkelte i størst mulig grad. Venstre har programfestet en omsorgsgaranti for å kvalitetssikre eldreomsorgen og sikre den enkeltes rettigheter.

Det vil i fremtiden være nødvendig å tilrettelegge for at pårørende i større grad deltar i omsorgsarbeidet. Venstre ønsker å legge til rette for omsorgslønn for pårørende som pleier eldre, og legge til rette for sykedager etter modell av syke barnordningen, med inntil 20 dager årlig til sammen.

I tillegg er det viktig å legge til rette for at frivillige organisasjoner i større grad kan være med å gi omsorg.

Pleie- og omsorgsutfordringer
Det er behov for å skille mellom ulike livsfaser også blant eldre. De yngre pensjonistene vil ha andre behov enn de eldre som vil være mer pleietrengende. Ikke alle har pårørende som har mulighet til å stille opp når det er behov for det. Venstre er positiv til å stimulere økonomisk til løsninger som i større grad åpner for pårørende som ressurs i eldreomsorgen. Slike tiltak kan gi bedre og mer omsorg for pengene. Samtidig er det viktig at ikke pårørende havner i "omsorgsfella".

Vi vet i dag at eldre bor hjemme lenger, og at mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. For Venstre er det viktig å gi folk mulighet til dette. Vi går derfor inn for å få flere typer helsepersonell inn i hjemmene, slik at eldre som bor hjemme kan få enkle helsetjenester, og få en vurdering av sine helsebehov i egne omgivelser. Ved et hjemmebesøk av helsepersonell som kan vurdere den enkeltes hjemmesituasjon og gi tilbakemeldinger, så vil eldre føle seg tryggere og sikres riktig behandling og omsorg. Dagens hjemmetjenester gir ikke nok rom for dette.

Vaktmesterordninger
Venstre er opptatt av at en rekke ulykker skjer i hjemmet, og når en pensjonist tar steget opp på en vaklevoren stol for å skifte en lyspære, og i verste fall brekker lårhalsen, så er det ofte veien inn i sykehusene, og mange kommer ikke hjem igjen. En måte å forebygge at slike ting skjer, er å ha tilbud om vaktmestertjenester som den enkelte kan tilkalle ved behov. Dette vil skape trygghet og verdighet for den enkelte eldre hjemme i sin egen bolig. Dette er en viktig forebyggende tjeneste med stort potensiale hvis den blir satt i system.

En gjennomsnittelig sykehjemsplass koster i dag rundt 560.000 kr. Ved å kunne forebygge skader og sykdom så er det et betydelig og nødvendig innsparingspotensial. Det er antydet et 20 % innsparingspotensiale ved utvidede vaktmestertjenester ved at folk hjelpes til å bo hjemme lengre.

Det er ikke et lovpålagt krav at kommunen har vaktmestertjenester for eldre generelt, da rettighetene bare gjelder de med et særlig hjelpebehov. Heller ikke for de med særlig hjelpebehov er vaktmestertjenester et lovpålagt krav, da kommunen kan velge å organisere arbeidet på en annen måte. Venstre har fremmet forslag om vaktmestertilbud på stortinget, dette ble behandlet i vårsesjonen. Frp har i enkelte kommuner kastet seg på dette og foreslått det i enkelte kommuner. I tillegg har Ap i Oslo vært inne på tanken i etterkant uten at det har blitt foreslått konkret.

Omsorgsgaranti
Venstres omsorgsgaranti vil si at man er garantert hjelp hjemme tilpasset den enkeltes behov, garantert sykehjemsplass når man trenger det og garantert å få dekket sine individuelle behov på sykehjem. Det sistnevnte innebærer at alle må få tilbud om meningsfull aktivitet tilpasset den enkelte. Venstre ønsker å gi rett til permisjon uten lønn for pleie av egne foreldre.
Hovedvekten av beboerne i sykehjem har demens, slik at eldreomsorg i stor grad dreier seg om demensomsorg. Det er viktig at det også tilrettelegges for at personer med lettere demens kan bo hjemme. Det krever i tillegg til omsorgslønn for pårørende, et tilrettelagt dagtilbud, avlastning, og mulighet for å få assistent.

Et tilbud om visitasjonsordning eller oppsøkende hjemmebesøk for alle over 75 år én gang i året vil fange opp mange hjelpebehov. Eldre må få frihet til i størst mulig grad selv å velge omsrogstilbud.

Eldresentre
Eldresentre har et uutnyttet potensial. Mange interesseorganisasjoner ønsker en lovfestet rett til eldresentre i kommuner. De påpeker at eldresentre kan være en ressursbase for mange forskjellige tjenester. Det er positivt at informasjon både for eldre og deres pårørende kan knyttes til eldresentre, og gjerne mange tjenester knyttet til fysisk aktivitet og kulturtilbud, men en del eldre uttrykker også at de ikke identifiserer seg med tilbudene slik det fungerer i dag. Det er også grunn til å tro at fremtidens eldre vil ha andre behov og være mer kresne. I utgangspunktet er Venstre skepisk til lovfesting som løsning.

Mer fleksible løsninger på sykehjem
En økning i arealet til den enkelte beboer. Mulighet for at pårørende kan overnatte hvis de ønsker.
Fleksible turnusordninger for den enkelte for eksempel 4 dager på arbeid og 3 dager av. Her vil det være langsiktige økonomisk gevinster. Økningen i sykefravær er spesielt høyt i pleie- og omsorgssektoren som følge av tunge løft og generelt mange muskel- og skjelettlidelser.

Venstre ønsker:
I kommunene bør eldre få tilbud om en rekke tjenester hjemme for å kunne sikre verdighet og trygghet til den enkelte. Tilstrekkelig tilbud om hjemmehjelp.
Tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger.
Øke lønn, kompetanse og status for personell som jobber i pleie — og omsorgsektoren. Forbedre turnusordningen og åpne for nye løsninger.
Større fokus og bedre forskningsgrunnlag på demens og psykiske lidelser blant eldre. Egen demensspesialisering for flere yrkesgrupper.
Økonomisk stimulans til bygging av alternative boformer: eldrekollektiv, seniorboliger, og generasjonsboliger etc. Økonomiske tilskudd der beboerne selv eller boligbyggerlag legger inn vaktmesterboliger eller andre hjelpefunksjoner som en del av bygningsmassen.
Lokalsykehusene må ha oppgaver og funksjoner som gjør dem i stand til å behandle alvorlig syke eldre i nærmiljøet. Vi må vekk fra at eldre syke blir sendt som "pakker" fra sykehus til sykehus og innom sykehjem og eget hjem. Dette er uverdig for den enkelte og vanskelig for pårørende. Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenestene og kommunehelsetjenestene.
Økning av minstepensjon til 2G. Gratis tannhelsetjenester for minstepensjonister.
Mulighet til å jobbe uten avkorting av pensjonen frem til fylte 70 år. Redusere formuebeskatning.
Helsestasjoner for eldre
Omsorgsgaranti for en verdig alderdom.
Tilbud om hjemmebesøksordning for eldre over 75 år for en vurdering av helse- og omsorgsbehov.
Flere sykehjemsplasser for de aller sykeste. Tilstrekkelig legedekning med allmennspesialistutdannelse. Bedre tilbud og koordinering av rehabilitering.
Tilgjengelighet for alle, universell utforming av bolig og offentlig bygg. 20 % av alle nye bygg bør være universelt utformet.
Eldre må ha frihet til å velge sin egen hverdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**