Program 2007-2011: FÅ FART PÅ SIGDAL – OG FLERE INNBYGGERE!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Folketallet har gradvis gått tilbake. Skal Sigdal ha mulighet til å overleve som egen kommune i framtida, må vi snu denne utviklinga. Nøkkelord her er å få ungdom som tar utdanning, og flere kvinner til å bosette seg i bygda. Vi må skaffe flere arbeidsplasser og gode boligtilbud. Å bedre de sosiale ordningene for gründere og å få på plass høyhastighetsnett (fiber) vil være nødvendig for å lykkes. Skal det "lyse i alle glas", må vi ha tilbud som er bedre enn i andre distriktskommuner. Det er også viktig å skape og å støtte sosiale og faglige møteplasser som f.eks. Næringshagen.

SATS PÅ GRÜNDERE
Venstre vil ta initiativ overfor sentrale myndigheter for å sikre at folk som starter egen bedrift blir likestilt med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter og andre sosiale ordninger. Verdiene må skapes før de kan brukes. Derfor vil Venstre gjøre det lettere å starte egen virksomhet. Venstre vil arbeide for en nærings- og nyskapingspolitikk som hjelper gründere og småbedrifter fram. Det er ærefullt å skape en arbeidsplass for seg selv og noen til.

NÆRINGSLIVET – GRUNNLAGET FOR GODE TJENESTER
Venstre vil stimulere til nyskaping. Like viktig er det å slå ring om -og å støtte- eksisterende næringsliv. Går det bra i næringslivet, har vi råd til sterkere offentlig satsing. Går det dårlig, må det ofte strammes inn i kommunens budsjetter. Derfor er næringslivet så viktig for å skape velferd og gode kommunale tjenester.

NÆRINGSAREALER – OG LOKALER
Venstre vil ved behandling av nye kommunedelplaner og kommuneplanen sørge for at det settes av arealer for næringsutvikling.

BREDBÅND TIL HELE SIGDAL
Venstre vil arbeide for at bredbånd skal bli tilgjengelig for hele bygda. Bredbånd er kommunikasjonsvei for morgendagens næringsliv og blir stadig viktigere ved spørsmål om nyetableringer av bedrifter. Venstre støtter arbeidet med å koble Telenors sentraler til fiberkabelen Midt Nett A/S bygger gjennom kommunen. Men dette gir ikke et fullgodt høyhastighetsnett. Venstre vil arbeide for at det strekkes fiberkabel fram til husstander og bedrifter.

PENDLING
Venstre vil legge press på sentrale myndigheter for å bedre fradragsmulighetene for våre mange pendlere som er avhengig av å bruke bil til og fra arbeidsstedet.

SPREDT BOLIGBYGGING
Venstre vil fortsette arbeidet for spredt boligbygging og at det fortsatt skal være mulig å selge inntil tre hustomter uten at det må utarbeides reguleringsplan.

NYE BOLIGFELT – BOLIGBYGGELAG
Kommunen må ta kontakt med private grunneiere som har fått godkjent boligfelt med tanke på å utvikle et samarbeid. Det er mange felt med i kommuneplanen, men det har skjedd lite de siste årene. Her må kommunen være pådriver og se på om det er noe kommunen kan gjøre for å få utbygging i gang. Kommunen bør også engasjere seg sterkere med tanke på å få bygd flere boliger gjennom boligbyggelag. Ledige boliger må kartlegges. Tilskuddet til boligsøkende ungdom må opprettholdes og økes.

NYTT BOLIGFELT NEDRE SIGDAL
Venstre vil ta initiativ for å undersøke mulighetene for grunnavståelse til et nytt boligfelt i nedre del av bygda. Dette er svært viktig mht. til bosetting (yngre mennesker og pendlere). Det bør også være aktuelt å vurdere utbygging i samarbeid med private grunneiere.

SOLRIKE TOMTER – GRENDEFELT
Det er nødvendig, i ulike deler av bygda, å kunne tilby store og solrike tomter utenfor de eksisterende byggefeltene, hvor det kun skal være fra fire til seks hus.

NETTVERK KOMMUNE – UNGDOM UTENFOR BYGDA
"Heimatt"-prosjektet bør videreføres og utvikles. En telefon eller en e-postmelding til kommunen skal kunne gi opplysninger om ledig bolig, boligtomter, tilskuddsordninger, jobbmuligheter, skoler, barnehager og fritidstilbud. Det er viktig at kommunens nettside oppdateres jevnlig med slike opplysninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**