Program 2007-2011: SAMFERDSEL – VEIER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil opprettholde kommunale tilskudd til private veier, og det må tas et krafttak på de kommunale vegene. Vi vil arbeide for at fylkesveiene rustes opp og at fylkeskommunen overtar ansvaret for Bjøreskog-, Sloko- og Djupsjøveien. Fylkesveien gjennom Eidalsroa blir rusta opp i 2008, bl.a. som et resultat av Venstres innsats i fylkespolitikken. Bedre veistandard er svært viktig, ikke minst med hensyn til næringslivet og satsing på reiseliv og turisme. Fylkesveien fra Eggedal til Bromma må oppgraderes til riksvei.

OPPRUSTNING AV SIGDALSVEIEN (RV287)
Venstre har både lokalt og i fylkespolitikken vært aktiv pådriver for å få en gradvis opprustning av RV 287. Riksveier er et statlig ansvar, men siden det ikke har lyktes å få Sigdalsveien inn i Nasjonal Transportplan, kommer det ikke statlige penger til RV 287. Sigdal kommune har, i samarbeid med Sigdal Kjøkken AS, valgt å bruke kompensasjonspenger for høyere arbeidsgiveravgift til å dekke renter på et lån på 25 millioner kroner for å ruste opp fra Prestfoss til Horga. Pengene betales tilbake av staten i 2013. Venstre vil være en konstant pådriver for å komme videre med et nytt prosjekt (anslag 35-50 millioner kroner) fra Foss bru til Hole bru og har som mål at oppstart her kan skje i 2008. Samtidig vil Venstre sette fokus på at staten og fylkespolitikerne må ta ansvar og sørge for at RV 287 kommer inn i Nasjonal Transportplan, at kommunen forskutterer ytterligere midler og at pengene tilbakebetales innen rimelig tid.

BEDRE BUSSFORBINDELSE
Venstre vil ta initiativ overfor fylkeskommunen og samferdselsdepartementet for å bedre bussforbindelsen til og fra Sigdal og Eggedal og innad i kommunen. Vi må få bussavganger senere på ettermiddagen og i helgene, begge veier, slik at barn og unge kan være sammen på fritida uten at foreldrene må kjøre milevis fram og tilbake. Venstre vil ta initiativ for å få i gang et prøveprosjekt.

SYKKELSTIER
Venstre vil arbeide for at Sigdal kan bli landkommunen som kan slippe barna våre ut på trygge sykkelstier, slik de kan det i byer og tettsteder. Det må legges framdriftsplan for arbeidet. Dette vil også kunne føre til bedre helse hos alle som ønsker å sykle til skole og jobb.

Mer informasjon om Venstre
Politisk regnskap, programmet og annen viktig informasjon som avisoppslag, leserinnlegg og omtale av Venstres kandidater finner du på Internett:
https://www.venstre.no/buskerud/sigdal

BLI MED PÅ LAGET – STEM VENSTRE!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**