Personlig intervju

Les Inderøyningens personlige intervju med vår førstekandidat Jonny Melting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Alder: 42 år

Største interessefelt: Landbruk- og næringspolitikk

Jonny Melting

Foto: Karl Buchholdt

Hvorfor har du takket ja til å stille som listetopp ved kommunestyrevalget?
Først og fremst fordi jeg er veldig samfunnsinteressert og således politisk interessert. Synes ideologien til Venstre er en god politisk plattform. Har erfaring fra 8 år i politikken og håper å kunne bidra med erfaring og nytenkning.

Hvilken kommunal sak blir aller viktigst for deg de neste fire årene?
Den første store viktige saken blir skolestruktur.

Andre viktige saker blir:
En kontinuerlig sak vil være å forvalte våre arealer på en slik måte at vi har attraktive boligtomter og næringsareal. Klimaplan må vi også få på plass og satt ut i livet.

Hvilken holdning har du og ditt parti til eiendomsskatt i Mosvik? Hvorfor:
Eiendomsskatt er vi veldig kritisk til. Venstre ønsker å vri skattleggingen over på forbruk, og ønsker ingen skattlegging av å eie fast eiendom, verken eiendomsskatt eller formuesskatt.

Skal skolestrukturen i Mosvik bestå eller bør det samlokaliseres?
Den bør bestå.

Bør Mosvik bevilge mer til kultur, ev. til hva?
Venstre har bidratt til at vi har kommet oss opp på et brukbart nivå, men vi bør ha en fast deltidsstilling som kultursekretær. En kultursekretærstilling vil være "selvfinansierende" ved at den skaffer eksterne (statlige) midler til kulturaktivitet, og den legger til rette for økt frivillig aktivitet, noe som er produktivt for kommunen.

Du får 10 millioner kroner å bruke til ett eneste formål. Hvilket?
Skole. Opprusting av skolebygg og uteområdene til skolene, bedre læremidler til elevene, flere lærere og kompetansehevende tiltak til lærerne.

Hva må til for at Mosvik skal bli en enda mer attraktiv kommune å bo og arbeide i?
Vi er nok en bra attraktiv kommune å jobbe i, men vi skulle gjerne hatt flere arbeidsplasser. Vi må bli bedre på å støtte opp om gründere og folk som vil skape sin egen og andres arbeidsplass. Vi må gjøre en enda bedre jobb mot elevbedriftene i skolen, gjerne med å få inn mer ekstern kompetanse for å veilede elevene. Der kan det gjerne også bidras med økonomiske midler fra næringsfond. Skal vi bli mer attraktiv bokommune må vi tilby attraktive boligtomter. Vi må ta mer politisk styring i arealpolitikken, mer kontrollert hyttebygging og større engasjement omkring bolig- og næringsareal.

Nevn en av toppkandidatene fra et annet parti enn ditt eget som du mener kan fylle ordførerrollen: Carl Ivar von Køppen (Sp)

Hvilken holdning har ditt parti til ev. salg av kommuneskogen?
Negativ. Skogen er en fremtidig ressurs som vil gi oss god avkastning på lang sikt.

Hvilket miljøspørsmål mener du blir det viktigste for Mosvik i den kommende valgperioden? For det første må vi få utarbeidet en klimaplan, og satt ut i livet nødvendige tiltak. Arealpolitikken vil også belyse flere miljøspørsmål, spesielt i strandsonen. Venstre vil også fortsatt jobbe for Mossavassdraget, hvor første utfordring blir å få redusert hegrebestanden som forsyner seg grovt av lakseyngel.

Hvilken kommune og hvilken region(Fosen eller Innherred) synes du det er mest naturlig at Mosvik kommune har et nært samarbeid med?
Både mot Fosen og Innherred vil vi nok finne aktuelle samarbeidspartnere, og da først og fremst Leksvik og Inderøy. Mest naturlig er nok Innherred både når det gjelder identitet og geografi, men flere faktorer er avgjørende her. Viktige faktorer vil være nærhet og kvalitet til tjenestene, samarbeidsvilje og økonomiske konsekvenser. Stabilitet vil også være en nøkkelfaktor for flere tjenesteområder.

Hva vil ditt parti gjøre for at ungdom skal komme tilbake til bygda de vokste opp i?
Bli glad i bygda før de flytter ut. Å innlemme ungdom i organisasjonsarbeid er viktig, det gir tilhørighet. Å få være med på kreative prosesser gjennom elevbedrifter vil nok også gi gode assosiasjoner til hjembygda. Kultur og næring i ung alder er altså stikkord i denne sammenheng, ellers viser jeg til svar om attraktiv bokommune.

Har Mosvik en god nok eldreomsorg?
Ja i følge brukerundersøkelser vi politikerne er gjort kjent med, og andre indikasjoner jeg har, har vi et bra tilbud. Forbedringspotensial har vi nok sikkert, og som hos ungdommen er nok organisasjons- og frivillighetsarbeid viktig blant de eldre også.

Er bevilgningene til skolesektoren god nok?
Skolesektoren preges nok mer av et samfunn i endring, så for å gi alle elevene en god skolehverdag, tror jeg nok vi har behov for en økning.

Hvem tror du blir ordfører etter høstens valg?
Carl Ivar von Køppen (Sp) som ordfører, med Jonny Melting (V) som varaordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**