Valgprogram 2007-2011

Her kan du lese Randaberg Venstres valgprogram for 2007 – 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ta vare på Randaberg!

En god visjon er også et godt motto: Vi ønsker å ta vare på Randaberg! Det som går godt skal få de beste vilkår, og det som er problematisk vil vi gjøre noe med. Politikken kan ikke gjøre alt for alle, men den skal sørge for at folk flest får god anledning til å ta ansvar for sine egne liv. Vi legger til rette der det er nødvendig. Og vi gir noen områder mer oppmerksomhet enn andre. Der det trengs mest, vil vi være bedre enn de andre partiene. Den jobben gleder vi oss til!

Lokaldemokrati og innflytelse
Randaberg er en mellomstor kommune og skal beholde sitt lokale selvstyre. Demokratiet blir levende når avstanden for folk flest er kort til politikken — nærheten gir gode muligheter for innflytelse. Og innflytelse skaper trygghet. Når folk bryr seg og mener noe, blir både demokrati og lokalsamfunn aktivt med levende diskusjoner. Arbeidet med Sentrumsplanen viser at folk bryr seg og mener noe, og mange har kommet med viktige innspill. Et åpent samfunn skal ha lave terskler og gjøre det lettere å nå fram til maktens senter der avgjørelsene tas. Engasjement er et ansvar både borgere og politikerne skal ta på alvor.

Likeverd og rettferdighet
Vi vil at kommunen skal ha en strengere plikt til å behandle folk likeverdig. Dette vil vi ha nedfelt i Kommuneplanen som en tydeligere rettighet for folk. Likebehandling vil alltid være en utfordring, eksempelvis i byggesaker. Vi vil gjøre det enklere å nå fram med klage etter forskjellsbehandling.

Randaberg kan oppleves som et pressområde. Når kommunen kjøper arealer til boliger, næring og annet, er kostprinsippet etter vår mening mest rettferdig — overfor både kjøper og selger. Når kommunen kjøper billig av grunneier og selger videre til en høyere pris med fortjeneste, vil neste grunneier kunne kreve å spille samme rolle som kommunen: selge til høy pris. Derfor sier vi nei til kommunal spekulasjon.

Ressurser og miljø
Status er at Randaberg i dag har et mangfoldig kulturlandskap som gir en berikende livsverdi: som for eksempel jordbruk og matproduksjon, friluftsliv og rekreasjon, biologisk mangfold og økologisk vern, naturvern for spesialområder og grønn omsorg. I det lange perspektiv er det grønne Randaberg alvorlig truet og presset. Vi lar oss derimot ikke presse av nedbyggere. Utfordringene er representert ved sterke krefter som vil nedbygging til andre formål enn grønne verdier — som næringsliv, boliger, veier.

Skånsom arealbruk
Vi vil at kommunen skal føre en meget skånsom arealpolitikk, og halvere utbyggingstempoet. Vi vil begrense omreguleringen til næringsformål — holde oss til området Mekjarvik-Harestad og ved Montér som dekker vårt behov. Da må vi også aktivisere det interkommunale arealsamarbeidet og eksempelvis samarbeide regionalt mot Sandnes øst.

Våre barn og unge
Barnehager og skoler har viktige oppgaver for barn og unges oppvekst. Ingen skal stå på venteliste eller i kø. Dette er steder for oppdragelse og sosialisering, kunnskap og utdannelse. Samfunnet stiller krav, og barn og unge må finne sine egne veier. Historien viser at noen lykkes og andre sliter. Gode skoler og barnehager er blant de største utfordringene vi står overfor. Og her vil vi i lokalpolitikken vinne hver eneste kamp! Full barnehagedekning skal ikke stå på oss. Status er god for barnehagene. Heller ikke skal vi stå tilbake for at skolene gis en fullverdig rehabilitering. Skoleutviklingsplanen (2008-2020) viser at Randaberg står foran betydelige utfordringer på flere hundre millioner! Her er det ikke lov å spare seg til fant, men se mulighetene: Randaberg skal være en skolekommune.
Elevene har rett til å gå på sin nærmeste skole og skolen skal normalt ikke overstige 450 elever. Det voksende elevtallet tilsier i første omgang at det bygges en ny 1-10 skole i Harestad krets.

Sterk satsing på skolen
Skal vi styrke skolens kvalitet til beste for barn og unge, må vi både styrke lærerstanden og utvide bemanningen i form av lærertetthet. Vi vil gjøre begge disse delene, og vi gjør det i samsvar med statens krav i Kunnskapsløftet. Vi vil utvide antallet voksne for blant å imøtekomme barn og unges differensierte behov for tilpassing. Denne økte voksentettheten i barnehage og skole skal bidra til at gruppestørrelsen skal bli mer pedagogisk håndterbare. Barn og unge skal få anledning til å bruke sine evner bedre. Da kan vi ikke bare fylle opp skoler og klasser for å spare penger. Vi foreslår konkret og så snart som mulig: maksimum 15 elever på 1.klassetrinn.

Reformen Kunnskapsløftet krever en oppgradering av lærerstanden. I den forbindelse er det naturlig at lærerne gis et kompetanseår til beste for skolering, kurs og etterutdanning. De nye utfordringene i skolen følger vi opp ved å styrke lærerstanden. Barn og unge skal bli enda mer stolte av å ha gode lærere.

Utfordringene innen barnevernet vokser uforsvarlig med et økende antall familier som også sliter på flere områder samtidig. Her vil vi sette inn med flere ressurser og hjelpetiltak.

Velferd og kultur
Foreninger og lag har gode tradisjoner i det frivillige kulturlivet. Randaberg har mye å være stolt av, og det skal vi bygge videre på. Vi legger til rette for et rikt og variert kulturtilbud.

Barna skal fortsatt ha høy prioritet, og mange av tilbudene vil være desentralisert. Det gjelder for barnehage, skolefritid, skole og kulturskolen. Dette vil vi styrke og bygge ut i nærmiljøet. Kulturskolen er et godt eksempel på kommunalt ansvar vi bygger videre ut. Barn og unge skal også her slippe å stå på ventelister. Behovene skal gjøres synlig — interessene og talentene følges opp.

Det samme prinsippet skal kommunen bruke når den styrker levevilkårene for våre eldre. For det første skal vedlikeholdet av offentlige bygg innen eldreomsorgen være på topp. Heldigvis har kommunen både Pensjonistlag og Eldreråd med høy status som gir beskjed. For det andre er det naturlig at Sentrum utvikles med et Eldres Hus — som både treffsted og møtested for ulike arrangementer. Vi har penger nok til å ta godt vare på våre foreldre.

Levende sentrum
Randaberg ønsker å skape et levende sentrum med et noe urbant preg. Mange vil se fram til et større mangfold av varer og tjenester. På sikt er det meningen at det skal planlegges kulturhus. En av mulighetene er å få til sambruk kulturhus med ny skole i sentrum. Når skolene har fått sitt, kommer turen til kulturhuset. Vår politiske oppgave er at vi bidrar til å skape et spennende sentrum. Vi skal lykkes med å få til et bilfritt sentrum, et stort og åpent torg med plass til aktiviteter og arrangementer, på dagtid og om kvelden. Et Sentrum med eget parkanlegg er i samsvar med vår visjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**