Skodje Venstre sitt valprogram

Ein miljøvennleg kommune, ein god kunnskapsskule, eit sosialt ansvar og mange småbedrifter er Skodje Venstre sine ynskje for dei komande fire åra. Her kan du lese heile Skodje Venstre sitt valprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Arnstein Sæthre og Anders Stefan Grindvik er Skodje Venstre sine to første kandidatar til kommuneval

Arnstein Sæthre og Anders Stefan Grindvik er Skodje Venstre sine to første kandidatar til kommuneval

Miljø
-ein moderne miljønasjon
Skodje Venstre vil:

● ta vare på og sikre naturområde og nærmiljø
● ha kjeldesortering også for matavfall og plast
● opprette miljøstasjonar
● prioritere tiltak som sikrar energieffektivisering og alternative energikjelder. Kommunen skal gå føre med slike tiltak i si eiga drift
● arbeide for avløpsløysingar som kan gjere det lettare å byggje og busetje seg i Brusdal
● arbeide for å få høgspentliner i kabel for m.a. å frigi areal til bustadbygging
● vere restriktiv i strandsona
● utarbeide planar for hytte og naustbyggjing
● arbeide for god, offentleg kommunikasjon mellom krinsane i kommunen og nabokommunane
● arbeide for å byggje ut gang- og sykkelvegnettet i kommunen, t.d. Lia — Dragsundet og Bankkrysset – Reitane
● ha betre veg til Solnørdalen

Sosialt ansvar
-meir til dei som treng det mest
Skodje Venstre vil:

● oppretthalde /sikre godt tilbod til eldre og sjuke
● byggje omsorgsbustadar i krinsane
● stimulere til universell utforming av bustader slik at friske eldre kan bu heime lengre
● gi tilstrekkeleg med tilbod om heimehjelp
● auke statusen for dei som arbeider innanfor pleie og omsorg
● auke satsinga på rusførebyggjande tiltak for born og unge
● arbeide for å få alkohol vekk frå daglegvarehylla og inn i eigne lokale
● halde Skodje rein for speleautomatar

Småbedrifter
-kreative og nyskapande
Skodje Venstre vil:

● at kommunen skal drive aktiv marknadsføring av Skodje for etablering av bedrifter og tilby rimelege næringstomter
● stimulere til lokal produksjon av mat og drikke basert på lokale råvarer

Skule og kultur
-kunnskap og like sjansar
Skodje Venstre vil:

● utvikle skulane i dei tre skulekrinsane for å møte morgondagens elevtal
● gi lærarar handlingsrom ved å auke vaksentettleiken i skulen
● legge til rette for aktiv fritid og allsidig idrettsliv for alle
● støtte opp om arbeidet for å skaffe kommunen ei stor-stove for idretts- og kulturaktivitetar
● auke satsinga på kulturskulen for å ivareta kulturtradisjonane
● arbeide for at våre kor og korps kan utvikle seg vidare.
● starte arbeidet med utviding av kyrkjegarden og opparbeiding av parkanlegget mellom kyrkja og banken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**