E6 Moelv-Biri

På meget kort varsel ble det innkalt til informasjonsmøte om framtidige planer for ny E6 mellom Moelv og Biri. Planprogrammet beskriver tre alternative bruer for en ny firefelts E6 over Mjøsa. Det ene alternativet er en ny bru like inntil og parallelt med den gamle. De to andre alternativene er plassert noe lenger sør. Dette er en sak som opptar mange mennesker, det skulle bare mangle. Planene vil uansett utfall få store konsekvenser for en rekke mennesker. Både positive og mindre positive konsekvenser. Det er derfor viktig at engasjementet er til stede både fra lokalbefolkningen, lokale og regionale politikere og sentrale myndigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Informasjon og grundig planlegging er viktig forut for enhver beslutning. I en sak som dette er grundig forarbeid av største betydning. Mange instanser og enkeltpersoner har høringsfrist til 3.september. Tiden er derfor kort.
Det ble under informasjonsmøtet etterlyst et klart svar fra lokalpolitikerne. De fleste kom nok for å få informasjon som skulle være et grunnlag for videre standpunkt. Ikke minst viktig er det å lytte til de mest berørte sine synspunkter. De berørte er ikke bare lokale grunneiere, men næringsliv, miljø, trafikksikkerhet og regional infrastruktur.
Det er en lang prosess fram til en endelig avgjørelse i en så viktig sak. Det betyr ikke at vi kan vente med engasjement og saklig informasjon. Båten går nå, det er nå vi kan påvirke senere beslutninger.
En kan hevde at denne saken ikke har noe med et lokalvalg å gjøre. Det er sentrale veimyndigheter som tar den endelige avgjørelsen om vei og bru. Lokale politikere vil derfor få en perifer rolle. Det er nok riktig. Likevel er det lokale politikere som velges til å ivareta interessene til kommunens innbyggere. Det er her vi er til kjernen. Lokale politikere må lytte til de som de representerer. Det er demokrati.
Venstre i Ringsaker vil forsøke etter beste evne å være talerør for” de berørte” i videste forstand. Det alternativet som velges må i minst mulig grad ødelegge de etablerte boområder i Moelv. Vi har her en unik båthavn, spritbua, Skibladnerbrygga og en strandlinje som for enhver pris må bevares for framtida. Alternativ 1, som på papiret er det billigste alternativet, er det som i minst grad tar hensyn til etablert bebyggelse og strandsone. Plassering av den nye brua må ikke avgjøres av kortsiktige økonomiske hensyn. Dette er en av de viktigste sakene som vil berøre Ringsaker og denne regionen i mange tiår framover. Det er derfor god grunn til å velge et alternativ som er mest riktig og ikke nødvendigvis billigst på kort sikt.

Morten Andersen

Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**