Nyskaping

Trondheim utmerker seg allerede som kunnskapsby i forhold til forskning og utdanning, særlig innen de teknologiske fag. Venstre vil ta vare på de muligheter dette gir.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

studenter

Foto: NN

Et kreativt og nyskapende Trondheim

Venstre ønsker å videreutvikle positive holdninger til næringsvirksomhet i Trondheim. Positive holdninger til småbedrifter og respekt for de verdier disse skaper er nødvendig for en styrket kultur for innovasjon og næringsutvikling.

Det er en kommunal oppgave å legge til rette for etablering av framtidsrettede og levedyktige bedrifter. Dette krever at også de kommunale myndighetene gir gode rammebetingelser for all næringsvirksomhet, herunder utvikler en effektiv, men miljøvennlig infrastruktur, effektive kommunale beslutningsprosesser, og bidrar til et godt samspill mellom næringsliv og offentlige utdannings- og forskningsmiljøer.

Trondheim har alle muligheter til å bli “Nyskapingshovedstaden”. Venstres visjon av et framtidig Trondheim er at NTNU, HIST og SINTEF skal være midtpunktet i et omfattende nettverk av bedrifter som samarbeider tett med forskningsmiljøene, ikke bare de teknologiske men også de samfunnsfaglige og humanistiske fagene. For å få dette til trengs såkornkapital, og offentlige myndigheter må her kunne bidra i en oppstartfase, i et konstruktivt samspill med private aktører.
Eksisterende næringsliv er imidlertid like viktig som det ufødte. Venstre vil legge til rette for industriarbeidsplasser i Trondheim, både innen næringsmiddelindustrien, mekanisk industri og i transportsektoren. Det er viktig å sikre areal til denne type virksomhet på en slik måte at man unngår konflikter med bolig, skole, kultur og andre institusjoner. Forutsigbarhet i bruk av de områdene som er definert til dette formål er en viktig forutsetning for bedriftene.

Venstre vil:

legge til rette for at flere bedrifter skapes i byen, blant annet gjennom tilrettelegging av næringsarealer
bedre veiledningen og informasjon til næringsdrivende og nyetablerere
arbeide for redusert kommunal saksbehandlingstid
utvikle en effektiv og miljøvennlig infrastruktur, som bedre legger til rette for utvikling av næringsvirksomhet
innføre konkurranseutsetting av kommunale tjenester der dette er til beste for brukerne og stoppe rekommunaliseringen av tjenestetilbudet
ha en videreutvikling av samarbeidet mellom næringslivet og Innovasjonssenteret på Gløshaugen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**