Svar til Syklistenes Landsforening

Telemark Venstre har fått spørsmål fra Syklistenes Landsforening. Du kan lese spørsmål og svar her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Solfrid Rui Slettebakken

Solfrid Rui Slettebakken
Foto: Jimmy Åsen, Kragerø Blad Vestmar

Hva vil Venstre gjøre for å bedre forholdene for sykkeltrafikk i fylket?
Først og fremst må det bevilges mer midler til gang- og sykkelveier. Dette har Venstre hele tiden gått inn for på Stortinget, fylkestinget og i svært mange kommuner.
Telemark Venstre mener også at dersom det blir brukerfinansiering av vei i store byområder som Grenland, bør 50% av investeringene gå til kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier. Trafikkaos blir aldri løst uten at flere kjører kollektiv etter går/sykler til jobb. Da må vi ha egne kollektivfelt og gang- og sykkelveier.


Vil Telemark Venstre jobbe for at sykkel gitt av arbeidsgiver ikke skal inntektsbeskattes, på lik linje med fri bilparkering?

Ja.

Hvilke virkemidler mener Telemark Venstre er de beste for å oppnå regjeringens og Stortingets mål om en økt sykkelandel?
Gang og sykkelstier må være slik tilrettelagt at det å sykle er et reelt, trygt og raskt alternativ.
Gang og sykkelveier må være trygge for trafikk og trygge for at syklister kan møte hverandre og fotgjengere i stor fart.
De må være godt vedlikeholdt uten for mye grus.
De må ha lys.
Det må være trygge krysningspunkt over/under veier.
Sykkelstativer må være lett tilgjengelige og trygge i nærheten av arbeidsplassene. Helst bør se stå ved inngangen.
I de større byene og tettsteder som høgskole/universitetssteder bør det kjøpes inn bysykler til gratis lån.

Hvordan vil Telemark Venstre prioritere sykkeltrafikk foran biltrafikk?

Ingen nye veier bør bygges uten at det også prioriteres gang og sykkelstier samtidig.
Ved at gang og sykkelveier prioriteres å komme på plass langs de viktigste eksisterende veier.
Ved bygging av nye boligfelt bør det også samtidig legges til rette for gang og sykkelveier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**