En sosialliberal integreringspolitikk

Vi i Venstre blir ofte møtt med skepsis når det gjelder vår innvandringspolitikk. “Skal dere bare åpne grensene og slippe inn alt” er det mange som spør. Les dette utdraget av Venstres integreringsmelding “En sosialliberal integreringspolitikk” så vet dere hva vi står får.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Et liberalt utgangpunkt
Venstres baserer sin integreringspolitikk på liberale prinsipper om at alle mennesker har frihet og ansvar.

Utfordringen
Norge er et flerkulturelt samfunn og mange innvandrere er i dag godt integrert. Venstre mener det er viktig å fokusere på at de aller fleste innvandrere er lovlydige mennesker som ønsker å jobbe og å bli integrert i det norske samfunnet. Uten innvandrernes innsats og deltagelse hadde Norge vært et fattigere samfunn, både materielt og kulturelt.

Det er imidlertid ikke tvil om at vi også har en rekke utfordringer. Enkelte innvandrergrupper står i dag mer eller mindre utenfor samfunnet. Dette åpner for nye sosiale underklasser, fattigdom og økt kriminalitet. I dag er innvandrere overrepresentert blant arbeidsløse og blant kriminelle. Innvandrere er også overrepresentert blant svake elever. Dette ser vi i Venstre på som et varsku om at vi trenger en bedre integreringspolitikk.

Integrering er et toveis ansvar
Venstre vil understreke at integrering forutsetter at det stilles krav til både nordmenn og innvandrere. Nordmenn må åpne seg mer for innvandrere, men innvandrere må selv ta ansvar for å integreres i samfunnet.

Venstre mener det er viktig med en bevisst holdning til hvordan det offentlige fungerer i møtet med innvandrere. I dag føler mange at de møter en byråkratisk papirmølle og en klientifisering når de kommer til Norge. Noen kan oppfatte trygde- og sosialsystemet som sjenerøst, og som demotiverende for prinsippet om egen forsørgelse. De blir alt fra starten av hengende i støtteavhengighet og utenforskap. Mange har heller ikke fått opplæring i hvordan velferdsstaten Norge fungerer. Da er det vanskelig å se hensikten med velferdsordningene og vite hvorfor systemet er som det er. I slike situasjoner kan det lett vokse fram en holdning om at "i Norge vokser det penger på trær". Stønadsavhengigheten tar fort døden på skaperkraften og skaper passivitet. Forestillingen om innvandrere som lever på sosialstøtte, er dessuten en grobunn for fremmedfiendtlighet. Venstre mener et viktig tiltak for å unngå stønadsavhengigheten er å forkorte behandlingstiden for asyl og andre tillatelser og at vi alt fra starten av stiller krav til de som kommer til Norge og er tydelig på hva som forventes av dem.

Venstre mener at vi ikke bare kan satse på gode offentlige tilbud til flyktninger. Integreringspolitikken må i mye større grad basere seg på privat initiativ og frivillighet som når flere innvandrergrupper.

Venstres politikk:

1. Norsk- og samfunnsopplæring for flere
Det må være klart fra første dag at de som ønsker å bosette seg i Norge må gjøre sitt beste for å lære seg norsk og sette seg inn i hvordan det norske samfunnet fungerer. Norsk- og samfunnsopplæring bør utvides til også å omfatte asylsøkere i mottak, analfabeter og flyktninger som kom før introduksjonskurset ble innført.

2. Større fleksibilitet i undervisningen
Det viktigste er at innvandrere lærer seg norsk, ikke hvordan. Reglene må forenkles og gjøres mindre byråkratisk. Det bør være opp til læreren og den enkelte elev å finne ut hva behovet er og at dette dekkes. Norskopplæring må kunne gis umiddelbart etter at oppholdstillatelse er innvilget. Da er motivasjonen for å lære størst.

3. Introduksjonskurs for familiegjenforente
Dette vil være en styrking av kvinners mulighet til å bli inkludert i samfunnet, siden det er flest kvinner som kommer til Norge på familiegjenforening.

4. Eksamen ved avsluttet kurs
Vi vil tydeliggjøre pliktelementet i introduksjonsordningen ved å kreve bestått eksamen som hovedregel for norsk statsborgerskap.

5. Bonus til de som lærer seg norsk raskt
Deltakere på introduksjonskurset som består eksamen på normert tid bør få utbetalt en finansiell bonus.

6. Entreprenørordninger og jobbhospitering for innvandrere
Mange innvandrere ønsker å starte egen bedrift. Det skal vi stimulere, blant annet ved å ta entreprenørskap inn som en del av introduksjonsordningen og tilby mikrokredittordninger til dette formålet. Videre ønsker vi åVi vil innføre finansiere en seks måneders hospiteringsordning for de som er ferdig med introduksjonskurset og som står uten jobb eller utdanningstilbud.

7. Økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med integrering
Få behersker norsk etter bare å ha fullført norskkurs. Derfor er det viktig med Norsk læres også ved å snakke uformell språktreningt. Svært mange får Jjobb får en lettest gjennom uformelle nettverk. Vi vil styrke de frivillige organisasjonene som skaper slike nettverk ved å gi de økte bevilgninger og mindre byråkratiske krav.

8. Mer ressurser til skoler med mange minoritetsspråklige
Venstre vil ha språktrening og gratis kjernetid i barnehager, kompetanseheving for lærere som jobber med minoritetsspråklige, og obligatorisk 2. fremmedspråk. og vVi vil satse på Oslo-modellen der det tilføres ekstra ressurser til skoler med et høyt antall minoritetsspråklige elever. Venstre vil derfor at det skal vurderes tiltak som i handlingsprogrammet for Oslo indre øst der det er utfordringer med integrering, for eksempel i bydelen Søndre Nordstrand i Oslo.

9. Staten skal gå foran for å hindre diskriminering
Offentlig sektor har et særlig ansvar for at det ikke skjer diskriminering. Vi vil derfor innføre anonyme søknader i offentlig sektor. Ved å anonymisere søknaden før den som skal ansette ser den, vil kun kvalifikasjonene komme fram av søknaden. Videre mener vi staten og kommunene bør pålegge seg selv mål for å øke andelen av innvandrere ved ansettelser. Vi mener også at kompetente søkere med minoritetsbakgrunn skal innkalles til intervju i offentlig sektor.

10. Målrettede tiltak for å håndheve lovforbud mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
For å bekjempe tvangsekteskap vil vi blant annet innføre viljeserklæring, anonymt vitneprov, skaffe flere beredskapshjem og skjerpe lovverket. Det må gis klare instrukser til norske utenriksstasjoner om å være restriktive med å innvilge oppholdstillatelse dersom det er tvil om at ekteskapet inngås frivillig og vi ønsker at Riksadvokaten instruerer politiet om å prioritere anmeldelser av tvangsekteskap.
For å bekjempe kjønnslemlestelse vil vi blant annet innføre en meldeplikt for de samme yrkesgruppene som i dag har en plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Videre vil vVi ønsker innføre en ordning om at alle som kommer til Norge fra land der kjønnslemlestelse praktiseres, må underskrive under på at de er kjent med at kjønnslemlestelse er straffbart i Norge og at vi har en straffesanksjonert avvergelsesplikt.

Hele meldingen finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**