Skoleprioritering og nye tall

Venstre er skolepartiet, og Venstre vil være opptatt av at vi nå snarest får en avklaring om videre skolestruktur i hele Ringsaker. Prioriteringen i nordre del står ved lag og skal innlemmes i den totale struktur for hele kommunen. Det trengs ikke en omkamp, men det manes til en felles kamp for at skolene i kommunen rustes opp og bygges slik at de møter framtidas behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skolekomiteen la fram sitt forslag til prioriteringer av nybygg og renovering av skolebygg i nordre del av kommunen før sommerferien. Det var uenighet innad i komiteen under arbeidet, men et rent flertall for foreslått prioritering til slutt. Representantskapet i Arbeiderpartiet støttet forslaget med klart flertall. Behandlingen i formannskapet førte til at administrasjonen ble pålagt å utarbeide nye økonomiske analyser for forslaget og komme tilbake til politikerne etter dette. Av mange ble dette sett på som en unødvendig uthaling og fortsatt usikkerhet for de berørte.
Vi har nå fått de nye tallene fra administrasjonen og de er ikke uventet høyere enn de tidligere utregninger. Det er et stramt arbeidsmarked for tiden og i særdeleshet innen byggesektoren. Dette gir høyere kvadratmeterpris, også på nye skolebygg. Jo lenger tid det går, fra planlegging og vedtak om nybygg til byggestart, jo mer usikker er de økonomiske beregninger. Den nye skolen i Gaupen er et godt eksempel på det.
I utgangspunktet var det ulike oppfatninger og debatt om ny skole i Gaupen. Dette er nå en tilbakelagt diskusjon og et overveldende flertall i kommunestyret vedtok å bygge den nye skolen til tross for en betydelig høyere pris enn først antatt. Venstre støttet selvfølgelig denne avgjørelsen, noe annet ville være å drive “ap” med de berørte. Grunnen til at denne og andre skoler blir dyrere enn først antatt er en betydelig prisstigning innen byggenæringen generelt. Først og fremst på grunn av økte byggvarepriser. Det har altså ingen ting med en utgiftssprekk å gjøre.
Så til de nye beregningene fra administrasjonen. Det ble helt riktig hevdet at en ny gjennomgang av estimerte utgifter til nybygg og restaurering ikke ville rokke ved prioriteringen av den enkelte skole. Bare utsette vedtaket i tid og dermed også få økt anslag på pris og forlenge usikkerheten i skolekretsene. Noen vil la seg lokke til en “omkamp” når det gjelder forslag til skoleprioritering, sett i lys av den nye kostnadsoversikten. Det er det ingen grunn til.
Selv om beregnet utgift pr skole øker så er forholdstallet mellom skolene det samme i den gamle og den nye beregningen. Kvadratmeterprisen er basert på 23000 kroner pr kvadratmeter nybygg om skolen heter Mørkved eller Fagernes.
Venstre er skolepartiet, og Venstre vil være opptatt av at vi nå snarest får en avklaring om videre skolestruktur i hele Ringsaker. Prioriteringen i nordre del står ved lag og skal innlemmes i den totale struktur for hele kommunen. Det trengs ikke en omkamp, men det manes til en felles kamp for at skolene i kommunen rustes opp og bygges slik at de møter framtidas behov. Det er en særdeles stor oppgave som må prioriteres i mange år framover. Det vil koste store summer. Investeringene til nybygg vil bli historisk høye i Ringsaker både fordi det er en folkerik og langstrakt kommune og fordi investeringer og vedlikehold har vært et forsømt område i for mange år.

Morten Andersen
1. kandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**